#1715: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
a hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

 

i Kiniinalnrai-Hiinlsiiliinni

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. .w
Vid planer.- PRo rus Ä sL UND.

Program fr. o. m. den 8 t. o. m. den 10 Dec.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1--5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
.familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Flytt program Måndagen den 11 December.

-w-.F-t-
x Eskilstuna, Tru-Afa. Folke! 1910.

Ö.. Ö.. .OO 0.0 90. 00. 000 000 .OO 0.0 .OO
:rJ a:
o 0 o o

O I ll e,

Q 6

Q 1  ä  0 - 0

o o "

0 .0 00 O

t då ilSdl lll Wie lell då 2

e .1 i

Stor spännande jaktbild i 27 avdelningar.

g Hundratals amerikanare komma varje år till Afrika för att jaga dessa väldiga djur. g
o Flodhästarna gå vanligen i klunga, till hälften hålla de sig under Vattnet. Ett bösskott väcker Q
häftigt upp dem, och dessa djur, som aldrig självmänt anfalla människor, bli, när de anfallas, fruktans-
värda och kullkasta alla hinder. Endast de moderna eldvapnen äro i stånd att genomtränga deras hud,

0 och det är med tillhjälp av bössor, som man lyckas bli herre över dem. o .
0 Vår bild visar huru den vite jägaren med ett talrikt följe av infödingar begiver sig till den in- Q
Q tressanta jakten. Vandringen går genom snår och allehande hinder ner till Nilen, vars vatten krusas Ö
av en lätt vind. Uti den ryktbara floden synas talrika krokodiler, dels stillaliggande, dels i rörelse.
åkottäiållet är dock för lålpgt, olch för att dritip. djureiliI näriåiisitre jägarep, kastaksigänågrerna ilvattnet,

Q är e genom sina rop oc röre ser 1 vattnet omma ro o i erna att örskräc ta y ta mot (en vän- Q
Q tande kulan. När ett djur har skjutits, bogseras det av infödingarna i land och styckas. De svarta Ö
o äta delar av köttet vars smak är skarp och söt. o

Emaljen i krokodilens tänder är vackrare och finare än det hos elefanten och har mindre benä-
genhet för att gulna. Huden användes till rundsköldar, som järnvapen ej kunna genomtränga.

2 flv mer än vanligt intresse. g

O 0

0
0 , 0
O 2. . 0
Här tiden var ute. - Tragedi ur livet.

g Den store finanssvindlaren sitter och granskar en del L(hemliga pappera, då hans dotter, som för- z
Q lovat sig med unga Charles Mill, träder in jämte denne och anhåller om faderns samtycke till deras Q
förlovning. Han ger sin välsingnelse, och de unga lämna åter rummet, lyckliga och fyllda av fram-

tidshopp. i

Q Så kommer brölloppsdagen. Den falgra bruden är kläddfgästerna äro samlade och tiden för vig- o

Q selceremonien är snart inne. Så inträder plötsligt i brölloppshuset en av rättsbetjänten åtföljd polis- Q

Q kommisarie, medförande en arresteringsorder å svindlaren. Rättvisans representanter stanna ute i ett O
yttre rum, medan betjänten överbringar olycksbudet. Svindlaren blir naturligtvis bedrövad av slaget,
och i samma stund inträder den blivande mågen, som med häpnad får del av vad som förestår. Mill

Q vidhåller emellertid sitt beslut att gifta sig med Lizzy, och svindlaren lyckas förmå kommissarien att vänta 0

O tills vigseln försiggått. Omedelbart därefter bege sig de nygifta ut på brölloppsresa -bruden alltjämt Ö

9 okunnig om faderns brottslighet - medan svindlaren ledsagas -- till fängelset. 9

M" Spännande episod. "M

v --- I in.

3 3

f Sensntionell expressnyliet! Sensaiionell expressnyhet!

0 . .. . .. . . . . . O

Q Aldrig forr har ett sa hjärtegripande drama visats a nagon biograf. 0

0

Med tårade ögon följes filmens gripande handling från början till slut. Q

O in Q

9 , "1-1 Q

0 O

0 s. 

i O

0 , I, 0

9 Efter motiv av Oehlenschlager. o

N I G o u n n U
0 Forevisats pa Panoptikonteatret i Köpenhamn over 400 ganger
II 0

g for 1fulla lins. g

sKÅDEsPELAaE;

0 Greven ............. .. Hr Th. Rouse från Kungl. Teatern, Köpenhamn. o

Grevinnan., ........ .. FranngeborgLarsen ,, . ,,
g Snickaren ..... Hr Nic. Neiiendam-, ,, ,, i z
Betjäuten .......... .. Hr Rs. Ottesen ,, ,, ,,

0 1. En dyrbar present. O

g Det är.. höst, en kall klar septemberdag. Grevinnan sitter nere i parken och läser en bok, allt Q
emellanåt lägger hon den åt sidan och ser vemodigt på blommorna i knäet. Lika förgängliq som dessa 0
sista, vissnande rester av sommaren är hennes lycka. Hon känner döden tränga sig inpå. t.Alla lyck-
liga stunder hon upplevat tillsammans med en älskad make stå fram så klart i minnet.

0 Hon hör någon komma. Det är greven. Han sätter sig bredvid, de luta sig intill varandra, hon Q

9 lägger armarna om hans hals. Han förärar henne ett vackert halsband, en symbol på de osynliga län- O

O kar, som förena dem med varandra. 0

2. På dödsbädden.
0 Grevinnan li er för döden. Greven står förtvivlad vid dödslä ret.V Hon vill ännu en ånfr om- 0
gg g g e
0 famna honom, men armarna äro för slappa. Dödskampen inträder, en ryckning, och hon somnar in. O
o Greven kastar sie hö lutt sn ftande över den döda kro en. o
e g J Y Pp
3. Halsbandet gör snickareii fundersam.

z I slottets riddarsal ligger grevinnan på lit de parade. En vänninna har fallit på knä invid kistan g
Q och ber för hennes skäl. Greven kommer in - det är nu sista gången han får se den döda- ögonen, 0
som återspeglat hennes innerliga kärlek, munnen som han så ofta kysst, händerna, som vilat så tryggt
i hans, allt som varit honom kärast i livet. Han lutar sig över kistan och kysser de stelnade, blod-

. lösa läpparna. Halsbandet tages fram, det skall följa henne i graven. Betjänten kommer in med en .
Q snickare, som skall spika igen kistan. Greven, som vill vara för sig själv, går ut. Då snickaren får Q
O se halsbandet, blir han eftertänksam. De rika ha råd att gräva ner en hel förmögenheti jorden. Med Q
ett sådant värdeföremål skullel- ej han och hans familj behöva leva i fattigdom och försakelse. Han ler

bittert, då han sluter igen locket över liket och den skimrande skatten.

Ö .. - .

g 4. Noden har ingen lag. z
. Hemma hos snickaren står nöden för dörren. Ett barn ligger sjukt, och där finns ingenting att Ö
äta. LTar, jag är så hungriga, jämrar det sig, då han kommer hem. Det griper honom djupt att,
bländad av lyxen å slottet, på detta sätt se sitt armod lysa fram. Han berättar för hustrun om hals-

z bandet. Barnet ber om igen om mat. aNåväl", tänker snickaren, "mina kära skola ej svälta längreu. Q

O

9 5. Brottet. Q

Det är natt, snickaren kommer insmygande i likrummet. Har han ej rätt att lindra nöden där

o hemma? Vem har väl gagn eller glädje av halsbandet, om det gräves ner? Han tar av kistlocket,

Q lägger blommorna och klädet åt sidan och famlar efter halsbandet. Då märker han att någon fattar Ö

Ö honom i armen - vem är det? Har den döda vaknat till liv? Vill hon försvara minnesgåvan? Han z
irrar dödsförskräckt därifrån.

O 6. Sköndöd.

0 Grevinnan har vaknat till liv - hon var endast skendöd. Vilken hemsk syn! Darrande av z

Ö räddsla försöker hon rusa ut men är för svag. Då faller hon ned inför madonnabilden och tackar Gud O
som räddat henne undan dödens käftar.

o 7. Bekännelsen.

0 Greven sitter nedtyngd av sorg framför kaminen, då snickaren kommer inrusande och kastar sig z

Ö på knä framför hans stol. Han lyssnar uppmärksamt på vad den inkomne förtäljer. Ar det sannt, att
hon lever, eller har karlen blivit skrämd till vansinne. De följas åt för att se. x O

Kistan är tom. Grevinnani ligger orörlig framför madonnabilden. Greven lyfter upp henne, och

O outsägligt lycklig lutar hon sitt huvud mot hans bröst. Halsbandet överlämnas till snickaren. Det är

g ju han som räddat hennes liv. Varför skulle han då ej få behålla det han så beg-ärligt eftertraktat? z
Snickaren tar emot smycket och kysser grevinnans hand. Men, sedan han blivit ensam i rummet, går Q
han fram till madonnabilden och läcf er det där som försonin soffer, inseende, att någon l cka e. kan
b eg g y J

yggas på ett brott.

8 o
Q O
i - t

OBS.. Ny serie.

o -I-m-I
i . ff. 1- 9

4- i å  i i; 

x " r
o . . . O
Där den eviga isen rar. 9

0 Mont Blanc är som känt Alpernas högsta berg, 4,810 meter högt. Bestigandet av denna världs-
bekanta to är förklarlirrt no förenat med oerhörda mödor och faror, och mången har ock satt Q

0 PP I b s I O

O sitt liv till vid försöket. I sällskap med tre djärva alpvandrare bestiga vi det uvita bergeta. Vår z
vandringsstig går över Giantens gletoher och upp på toppen av Giantens väldiga 64tandu. På 3,500
meter slås det provisoriska tältet upp för en stunds välbehövlig vila, varefter det åter bär mot höjden,

Q långsamt men säkert. De vyer, som här uppe bland snö och is erbjudas, äro så underbart-vackra, att I

0 man väl kan fatta den entusiasm, varmed alpvandrare beskriva sin färd. 

Q W Haturbild av rang. "w 9

O

o - i "

g i o o o 

Q 5- "i  u I I

0 

o .

En sportsman som få. 0

o Det är icke vem som helst förunnat attÅ bli jockey. Vännen Hans, som har sina idéer, har före-

2 satt sig att bli en dylik hästman, men befinnes vid vägnng inneha en vikt av 78 kilo. Kom igen z
när nit väger 45, får Hans till svar, och vår man börjar en minst sagt livsfarlig avmagringskur. Att O
Hans till slut gör ett jämmerligt fiasko som jockey behöver väl knappast-nämnas.

z M" En omväxlande och munter bild. "w O

o -o

OQO 0.. .0. 00. .OO O.. .0. .OO .OO OO. OO.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain