#1710: Svenska Biografteatern

Äeooooeooeo

Skinnslrumpa.

lå

Svenska linnrallaalarn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

Kl N EMATOG RA F-

efter utsökta och

FÖREVISNINGAR

gedigna program.

OBS.l i Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.l
Program lr. o. m. den 26 (flnnandag Jul) t. o. m. Tisd. den 26 December.

ggoeeoeeeeooeeeeeeggl
1. Den s. ara sekel-
es en 1 Newyork.

.Briljanfa bilder från de överväldigande fesf-
ligheter, varmed amerikanarna nyligen firade
. 100-årsminnei av världens försfa ångbåf,
byggd 1809 av Fullon och sjösaff på
Xudsonfloden.

1. Den stora par-uden i Newyork. 2 Den för-
sta ängbäten i trogen kopia. 8. uHalfmoon", för
full bris. "Halfmoonf byggd av Henry Hudson,
var den första passagerarebåt som anlände till

Neu-york (år 1609). 4. Festparaden på. floden.

9 3
38333383888333

9999939:

88339933333399933

.999983399

2. Häpnadsväckandel Spännande!

 

. En indiansk hjalte.

Efter F. Coopers berättelser. Z
, Över-träffande alla föruf visade indianbilcler.
Alla måste se den!

Vem har inte läst berättelserna. av en bland de största
författare James Fenimore Cooper. Som han nästan levde fö-
renad med mohikanerna blevo hans karaktärer verkligt levan-
de folk men emedan vi icke hava gjort något försök att mera
noggranut följa haus historia vilja vi framställa en livlig upp-
skattning av hans arbete och kunna påstå att resultatet blivit
ett av de bästa som någonsin frambringats.

Vår berättelse börjar med när översten och hans två. brors-
döttrar bryta upp för att taga en genväg till Fort George, åt-
följda av en spejare och ledda av en betrodd indianvägvisare,
vilken var ingen annan än Big Ser ent. Detta förrädiska
rödskinn är stolt att vid ett lägligt till älle kunna taga hämnd.
Till detta utförande har han tillsagt sina följeslagare och de
stå i beredskap att åtlyda hans kallelse. Då de gå vidare på.
sin färd komma de till en flod där sällskapet slår sig till vila.
Big Serpent och spejaren leda hästarna in i skuggan av skogen.
Just före sällskapets framkomst hava de mött Skinnstrumpo.
och Uncas och när de få. veta att Big Serpent är sällskapets
vägvisare ingiva de farhågor och äro säkra på hans avsikt
och sannerligen medan de angiva sin fruktan rusar spejaren
fram och berättar att han blivit anfallen och hästarna dödade.

Skinnstrumpa och Uncas önska se om sällskapet lyckas kom-

ma från sin fara men de hava icke gått långt förrän skogen

synes vara fylld med indianer och sällskapet är nästan om-
ringat. Tagande den enda vägen till reträtt lyckas de uppnå
inhägnaden framför de blodtörstiga rödskinnen. Här uppstår
ett livligt slag vilket emellertid icke räcker länge emedan am-
munitionen är liten. Endast två anfall till och efter det skola
de vara i iiendens våld, men Skinnstrumpa känner att där
endast är en utväg att få. hjälp huru äventyrlig den än är.
Hans plan är i högsta ovrad slugt upptänkt. Iklädd ett djur-
skinn kastar han sig i äoden bakom inhägnaden, vetande att
indianerna icke i onödan ödslade ammunition, men räddade
den för fienden emedan det var en sällsynt vara. På så. sätt
lyckades han uppnå soldaternas kvarter där han faller utmat-
tad till marken sedan han berättat om sällskapets fara. Sol-
daterna begiva sig genast iväg och komma icke för snart, ty
under tiden hava indianerna gjort sig en ingång till inhäg-
naden med murbräckor och hava bundit sällskapet vid träd
med risknippen omkring för att bränna dem. Bålet är redan
antänt kring Uncas och endast soldater-nas ankomst och röd-
skinnens undergång räddade hans liv. Uncas följer sedan
sällskapet till skogsbrynct där vi lämna honom stående en-
sam - den siste av mohikanerna.

Succé-sl

Succesl

eoeooeooeo

s. Levande o. sjungande bild

l

l

l nla an,

83333333

. lsbjörnsjakt.

Jakten på dessa polarisarnas behärskarc är
lika farlicr som spännande, enär isbjörnar-na be-
sitta en fruktansvärd styrka, parad med list och
mod. Vi se hurn jägarna fränl- ett bakhåll plöts-
ligt öppna eld mot en grupp isbjörnar ute på isen
och hur de stackars djuren särade och skrämda
söka fly mot vattnet. Men förföljarna lämna in-
gen tid övrig och snart sjunka björnarna döda
ned för en sista välriktad salva. Jägarna iiå och
stycka. sitt byte, varpå. de begiva sig på hemvä ,
medförande hudarna, av vilka några mäta än a
till 2,6 mtr i längd. Som avslutning på. denna
lyckade jakt, äro jägarna i tillfälle att taga några
ungar tillfånga och hissa dem ombord på skep-
pet för att vid återkomsten till Europa. sälja. dem
till något menageri.

9
999999999-9999

s

3
9
99

 

 
      

.999999939999999993

oeeeeoeeeeoo89999e

99999

5. Skomakarens hämnd.

Kemisk scen av" Max Jinder.

 

 

W Julafton och Juldagen inga föreställningar. I"Wll

Rätt till ändring av programme! förbehålles.
Musik-av Hr Protus Åslund.

035.! Biografen öppnas alla vardagar l. v. kl. 6 e. m.
PRISERNA! "llista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats

50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl.
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25

W Nytt program Onsdagen den 29 Dec. 1909.

1-3, 3-5 e. m. Z-timmars populära barn; och

öre.

mekanism, Tr.-A.-B. Form, 1909.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain