#1701: Svenska Biografteatern

anka linnllnlen  

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

KINEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l

Alltid de senaste nyheterna å. området.

088.!

 

 

Program ir. o. rn. Måndagen den 15 t. o. m. Onsdagen den 17 November.

fkfuell nyhef!

1. Grisebäolarna.

Det .svensk-norske tvistefröet, som nu nått sin lyckliga
lösning. Bilden visar Fyr-skeppet, livet ombord på detsamma
m. m., ni. rn. ä

 

 

.Cevomde och sjungande bild!

2. Krinolin-terzet

 

 

Vi visa i dag ett nytt kinematograliens mästerverk, utgånget från

 

Kinematograiiska Föreningen för författare och skribenter i Paris.

3. Hertigen av Enghiens
död l804.

Paris förnämsta urfisfer på den vifa duken.
Huvdrollernn uppläiiras ev:
Herr Grand från Coniedie Franceise,
Herr Henry från Gymnaste-teatern,
Fröken Dermoz från Rejane-tentern.

Alle kännaJ hertig-en ev Enghiens tragiska slut, vilket
icke har kastat något ärofullalre sken över Napoleon I. Men
det är icke många som känna de händelser, vilka förde honom
till Vincennes fästningsgrnvar. Man får här bevittna tilldrn-
gelserna, vilket med ytterlig noggranhet och naturtrogenhet
iii-o upprepade i detta stycke. De olika episoder, som ingå
häri, have spelets på samme ställen, och den plats, där herti-
gen skjutes, är precis samma jord, som en gång mottog hans
blod. Skådespelnrnns utförande  fullt värdigt dennaJ bild-
skapelse och härom skriver franske tidningen Le Mutin: Herr
Grand från Oomcdie llflrancaisc givet oss en bild av hertigen
av Enghicn, som skall räknas bland de bäste. som denne un-
derbare konstnär Skapat. Herr Henry ifrån Gynmnste spelar
med utmärkt precision officer-en, som hur 11öktningsol"derii, och
fröken Del-mois ifrån Rejane-tentern är en prinsessa Charlotte,
som  uteslutande angenäm och den scen, där hennes för-
tvivlan bryter lös, är ett prov på verkligt stor konst.

 

.Q-I..III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.III-IIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

.QIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III..

4. Säsoggens sförsfa ryker!

Ett ram ida
lu tkrig.

En högsf originell bild, utförd med den
mesf raffinerade ielfnik, och framsfällande
hur efr luffkriy kommer aff se uf om 50 år.

Enastående sevärdhet!

.o

 

I dont-liga lägret utrustas ett luitskepp för ett
inre mot fienden. Obevokligt fallaJ bomberna ned
från luften och dödar allt levande som kommeri dess
väg. Flygmaskinerna. som blivit utsända till försvar
bliva. förstörde och blomstrande städer blive en enda
ruinhög.

En ung mekaniker älskar dottern till en upphöjd
man men blir av dennnga. tlickens fader tvärt till-
lmknvisnd. Förtvivlnd vänder han tillbaka till sin
verkstad, där linnel nyaste uppfinning, en lufttorpcd,
befinner sig. Medan han grnbblnr över sin olyckligav
kärlek, störtar en av hans arbetare frem och förkun-
nar licndens nån-mande. Ilaskt besluten låter han
föra ut sin nyuppfunnn torped för att sökn med den-
na tillintetgöm liendon. Torpeden blir utrustad; une"
(ler arbetet får vår vtin se att hans älskades hem
också blivit förstört av en bomb. Han skyndar dlt
lör att försöka rädda-i om räddning är möjlig och det
lyckas honom att. bära den unga, flickan .ut nr rui-
nerna; fadern däremot har vid explosionen blivit dö-
dad. Hon följer med sin älskade till torpedon, som
nu avlossas. Exporimcntet lyckas, det, :lientlige luft-
skeppet störtar ner ion  och den unge Hickan
får nu följa iåderneslandcts räddare till altaret, stolt
att tillhör-n en sådan man.,

Q.

.III-III...III-IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIQ.

O

...II-IIIIII-IIIIIIIIIIII

 Han vann vadet.

Mycke? komisk.

-n-

 

 

Rätl till ändring av programme! förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNAI Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--]O e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-w3, 3-55 och ÖWIO e. m. "

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. Z-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

w Nytt program Torsdagen den 18I November 1909. W l

Eskilstuna, Tin-11.45. Folket, 1909.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain