#1700: Svenska Biografteatern

vanslaliuurallalern  

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

KlNEMATooRAF-FÖREVISNlNoAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l

Alltid de senaste nyheterna å området. 088.!

 

 

Program ir. o. -m. Torsdagen den 4 t. o. m. Söndagen den 7 November.

1. EXPRESSNYHET.

Pearys första dag

i sitt hem.

Fofograjerad av (The Wife-:graf :Q Co, INew-york.

 

2. Från en rullskridskuhana

i fusiralien.

Rullskridskosporten håller på att göra sitt intåg iEuro a,
och det torde därför vara av intresse att få betrakta varl s-
mästarens på rullskridskor verkligt halsbrytandc konststycken.
De överdådiga nummer han utför, väcker ängslan till och med
hos de djarvaste; honom tyckes de förefalla som dc mest na-
turliga och alldagliga saker. .

Bland indianer.

3. En indiansk snabblä-
pares roman.

En bild, som från början till slut följcs med största in-
tresse, enastående i sitt slag genom det attlalla de uppträdande
å-iro verkliga indianer. Inom ramen av vackra natursenerier
upprullas har de mest spännande äventyr.

Händelsen tilldrager sig omkring år 1867, när guldet blev
upptäckt i Black Hills, då Sioux-indianerna voro ägare av guld-l
området och största delen av landet var okänt för de vita. De
stackars indianerna visste litet om de rikedomar som gömdes
:i dessa berg, och senare, när de funno dem, hade de bytt bort
otroliga förmögenheter till de vita mot en liten obotydlighet. Vid
tiden för vår historia, arbetade en. gammal gruvarbetare hemli-
gon på en jordlott och fann den vara rik på skatter. Hans
ålder bidrogl emellertid till att han icke var i stånd. att stå emot
de vedormödor som under-kastades honom, och Blue (llond,in-
dianlöparcn, finner honom döende på klipporna. Tacksam för
dennes vänlighet berättar gmvarbetarcn för honom platsen lör
hans hemlige gruva. Blue Clond älskar en kvinna, och till
följd av hans nyss erhållna rikedomar är han-uu i. stånd att
gifta sig med henne. De bo redan iBluo (llonds indianhydda,
och medan han en dag är ute och jagar komma tre cowboys
till hyddan och söka av hustrun få veta var gruvor-nas plats
är belägen. Då hon nekar uppgiva detta, bortröva de den stacn
kars kvinnan. Under tiden. har indiancn återkommit och då
han finner tältet tomt, förverkligas hans tanke, då. han finner
en sombrero som tillhört en cowboys. Då han blir nekad att
låna en hast, för att jaga efter de brottsliga, börjar han att
springa, för att på detta sätt upphinna dem. Den cowboy, som
fått lotten att taga hand om den försvunna indiankvinnan, har
bundit och kastat henne tvärs över sin hast, stigit upp i sa-

 

..-

 

 

dcln och rusat i vag med halsbrytande fart. Blue Clond, med
sin kännedom om spåren, lyckas att hinna upp honom. Han
hoppar upp på. hästen bakom cowboyen och en mycket spän-
nande strid uppstår på. hästens r gg där den utsträckta kvin-
nan ligger kastad över dess ha s. Indianen strider vilt, till
dess cowboyen faller livlös från sadeln. Indianen stiger av
hästen och lösgiver den särade kvinnan, vilken han tager till-
baka till sin hydda.

 

 

:Yänjörande naiurmålning.

5. Panorama över Rio delaneim.

Synnerligen vackra scenerier.

Rio de Janeiro, Brasiliens huvudstad, är till väsentlig del
bebodd av européer. -

På vår bild ses landets rika flora, som döljer rika skatter
i det föga kultiverade inre.

Rio de Janeiro, en av Syd-Amerikas bästa hamnar, ut-
skeppar kaffe till. hela världen. lflärgträ. och råttmnon till li-
narc möbler utskeppas .i ofantliga kvantiteter.

Livet i Brasiliens huvudstad   gott som europeiskt.
Vi rinna där allt vad. kultur och konst kämpat sig till. Vi ha
den elektriska spårvagnen, en luftbana och en tämligen brantI
bergbana, som transporterar oss upp till den högre upp be-
lägna delen av staden, en akademi för de sköna konster-na.
Vitlanlagda, tidsenliga gator korsa staden.

Slutet av filmen låter oss se staden ifågelperspektiv och
ger åskådaren ett begrepp om Syd-Amerikas natur-skönhet.

6. Den nye Jonas.

genomrolig.

En passionorad, liskarc håller på med sin älsklingssys-
sclsättning. Det nappar plötsligt och våldsamt. En häftig
strid utspcinner sig mellan mannen, som drar allt vad han för-
mår, och hans fångst, som gör sammalunda. Till slut förlorar
mannen och dras ner i fiskarnas kungarike. H En fru med
sin dotter, som gå förbi, bliva vittnen till den sista akten:
två. ben som .försvinna i vattnet. De skynda efter polis. Och
den lilla hjälptruppen beger sig till platsen för olyckshändel-
son. W Man gör efterforskningar och får tag i en stor kro-
kodil. Vid åsyncn av denna Hyr hjälptruppen förskräckt Sin
vag. Till slut vågar dock den djärvaste av dem begiva sig
till. den förolyckades undsättning och lyckas verkligen med
sin revolver att oskadliggöra besten, som snart drar sina sista
andedrag. Man plockar fram ur hans kropp först det olyck-
liga offrets hatt, därefter hans paraply och till sist honom
själv, som lik en ny Jonas kommer ut ur sitt fängelse frisk
och sund och med djup rörelse tackar sina räddare.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

I X e
Musik av Hr Protus Aslunol.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. Im., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.
PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:clra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

Reserverad plats

50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
yfamiljeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 8 November 1909. .W

Eskilstuna, Tr.-A.-1f. Folket, 1909.

I

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain