#1692: Svenska Biografteatern

nnsla llinnllalnn 4

(Templarordens .stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

n

l

giver dagliga

KIN EMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l Alltid ole senaste nyheterna å området. OBS.l

 

 

Program ir. o. n1. Torsdagen den 7 t. o. m. Söndagen den 10 Oktober.

3. Alpförarens ara.
 Nye: för dagen: w :rinna.nazismId   e r

En turist gör en alptur med sin unga maka. Han vill
bestiga ett högt berg, fullt av isjöklar, och vänder sig till en
erfaren alpförare, som skall följa med. Men gubben överant-

- I vardar uppdraget åt sin son. Sällskapet bryter upp. Turi-
stens fru hade gjort ett gott intryck på den unge alpföraren.
4 Han tyckte sig spåra i hennes beteende, att hon vore allt

annat än likgiltig för honom. Då han under Vägen blir allt
närgångnare, får han till slut en bastant örfil av frun.

. .
Utflykten börjar emellertid synas damen alltför ansträn-
- gande och hon vänder om på halva vägen, medan maken, som
. ej lagt märke till det timade, fortsätter uppstigningen ensam.
Alpföraren vill hämnas liden smälek, och dä. turisten är i ta-
gen med att fotografera av en isjökel, begagnar sig ynglingen
. av tillfället för att avdunsta, lamnande turisten allena bland
w En rad belysaflde bilder. .u snö och is. Då. denne ej känner till vägarna, vågar han sig
" Varken framåt eller bakåt och ger ifrån sig förtvivlans nödrop.
Förgävesl Ingen mänsklig själ i närheten. Då. det lider mot

 

 

1- Utanför tidningarnas depeschbyra- aftonen, återstår för turisten intet annat "an att försöka sig på
D . 1 .. d . d återtåget själv. Han gårmiste om vägen och störtarnerien klyfta.
2- e strelkande Sysse satta-n e Slg me Hemma vantar honom hans ru förgäves. Alpföraren har

emellertid återvänt och söker ånyo närma sig-turistens maka.

metnmg 1 Norrstrom" Frun inser, att alpföraren är ansvarig för mannens uteblivande.

-= -- -  - f I Hon förebrår denne hans ovärning varpå. hon vänder sig till
8" Sparvagsbolagets mgemorer Och an-ll den gamle fadern. Denne tager sdnen i förhör, och han kan
li föra de första s ärva narna. ei 12111ng neka i
ga P g Den gamle fadern, en lledersman till hela sin varelse,
4. Militarbevakning vid gas- och vatten- Å ger Sig sälv ut att uppsöka den vllsegångne- .I
. f Un er tiden gripes sonen av anger. Han vill försöka
ledglngsverket m. m. gottgöra brottet och ger sig själv ut att bistå den förolyckade.

Han uppnår olycksstallet före fadern och hjälper turisten upp

- ur avgrunden. De stöta på. fadern och frun. Fadern över-

A skådar nu situationen, och då sonen ber dem samtliga om för-
å låtelse, låter hans fader beveka sig och urskuldar honom.

4.  kaffeplantage

e i Kinematograibild i färger av Patina Freres. -
I Synnerligen instruktiv bild.

2. Denl elektriska tråden. 5. jag skall hämta ived.

Högst märkvärdig teknik. Mycket rolig.

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Pfotus Åslund.

TIDERNA: Vardag-ar kl. 7-10- e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, f22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. m. barn 10 öre, äldre 25 öre.

i. W N ytt- program Måndagen den II Oktober 1909. W

-h
Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

.. ... . .- warwwuww -wv WWW. W  V-u--uwv-f-wwwwlan-o-

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain