#1691: Svenska Biografteatern

--W-(Ww WMR-"W" vi

niska lignllraleni

 

- -fY-i-P-w  Ammar-.sm

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

.- kiNEMATocRAF-FÖREVISNiNcAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l Alltid de senaste nyheterna å området.

OBSJ

 

 

Program fr. o. m. Måndagen .den 4 t. o. m. Onsdagen den 6 Oktober.

1. ldroilstävlingar i Örebro

vid Kungl. Svea trängkår den 19 September d. å.
Egen fotografering.

I I II II II II II II II II I
00"; 50"; 00"; 00"; 00"; 00"; 00"; 00"; 00"; 00";

2. På konungens beiallning.

Konsttilm, prakttullt kolorerad.

.Historisk anekdot av Michel Carro, medlem i kinemato-

 

grafiska föreningen av författare och skribenter i Paris.

sKÅDEsPELARn

Fru Mathilde Caumont vid Varietéteatern.

Fröken Andrée Marly vid Beuffes Parisiens-teatern.
Herr Dupont Marond vid Odeon-teatern.

Herr Angelo vid Sarah Bernhardt-teatern.

Henrik IV är ute på jakt och tar sig en stunds vila vid
Mereloups kvarn. Konungen får snart syn på mjölnarens
vackra dotter. Fadern har föresatt sig att hon skall bliva gift
med en fin herre och icke medfnågon av alla de bondpojkar,
som svärma kring henne. ,

Den gode kungen beslutar sig för att uppfylla mjölnarens
önskan och skickar den unga Bickan, som icke anar vad det
är fråga om, med ett bud till sin gardesöverste, åt vilken han
ger i uppdrag att bort ifta budbärerskan med den vackraste
av hela regementets unl ercfticerare.

Men den unga Sickan, som icke är av samma åsikt som
sin fader, träffar på. en av sina beundrare och stannar med
honom i det hon bei-sen gammal gumma att framlämna brevet.
Då. denna anlänt till lägret och översth kungjort brevets inne-
håll, blir det stor uppståndelse bland underolfieerarna, vilka
alla frukta, att deras fysiska företräden skola tvinga dem in i
ett så föga angenämt äktenskap. Då Henrik IV får reda på
det underliga sätt, som hans vilja blivit satt i verket, påskyn-
dar han för att undvika, att någon av hans tappra gossar skola
bli oder för en så. sorglig förbindelse, men kommer för sent i
det att kyrkan redan välsigdat bandet mellan den vackraste
underoHicei-en och gumman. Henrik vill åtminstone lindra
det sår, som han ofrivilligt tillfogat sin olycklige tjänare, och
hänger sitt eget tapperhetskors kring hans hals.

Michel Carré har kanske aldrig varit sålycklig i något
av sina verk som just i detta, där han nedlagt hela sin rika
fantasi och stora talang. Skådespelarnc hava även å sin sida
påf ett synnerligen berömvärt sätt gått i land med sina upp-
gi ter.

 

.I I I II II II II II I. II
.4. .el-o.. .e .i Ö .0. .I .enl .e- .of Oona" "el-o. .o- f "e

I
.ene I

         

 

   

  

En av säsongens vackraste bilder:

3. VA GGVISAN.

Gör ett vemodstullt, gripande intryck på åskå-
daren. i

I ett fursteslott råder stor glädje vid en sons födelse.
Furstinnan låter ställa ut den lilles vagga i trädgården och
sjunger vaggvisor för honom, varvid hon ackompagnerar sig
på. mandolin. Moderslycka strålar från hennes ansikte och
ful-sten omfamnar sin gemål. Föräldrarna draga sig tillbaka
och överlämna barnet åt en bonne. Denna, som är pliktför-
gäten, lämnar barnet och går för att promenera med sin kä-
resta. Emellertid tränga rövare in i slottet och bortröva
barnet. Stor sorg råder vid upptäckten att barnet är borta,
furstinnan är nästan vansinnig av smärta. Emellertid har
barnet kommit ut i världen. 15 år senare ligger i en skog en

döende zigenare och bredvid honom sitter en yngling. Denne.

kastar sig klagande över den döende, vilken reser sig upp och
berättar för ynglingen, att han hade bortrövat honom från ett
fursteslott för 15 år sedan, och att han icke var hans son
utan hade förnämare ursprung. Rövaren dör, den stackars
ynglingen står nu ensam i världen endast med sin man-
dolin i handen, med vilken han försöker förtjäna sitt bröd.
Han drager genom landet i hopp om att finna sina verkliga
föräldrar. Han kommer också till slottet och vill spela man-
dolin där, men man visar honom tillbaka. Det lyckas honom
dock att komma in i slottsträdgården, och han spelar där vagg-
visan. Furstinnan, som med sin gemål promenerar i parken,
hör plötsligt vaggvisan, en rysning kommer över henne, hen-
nes tankar ila 15 år tillbaka. Det svåra såret brytes åter upp
och snyftande utropar hon: "Mitt stackars barn, lever du ännu?M
Emellertid har gossen kommit nära den plats, där furstinnan
och hennes gemål stå. Den lille spelmannen låter sin visa
skalla och modern känner igen sitt barn. För att förvissa sig
därom, ropar hon honom till sig och ser riktigt på honom.
J a, det är hennes ögon, hennes mun, och hon omfamnar den
förvånade gossen, som nn kommer till övertygelse om, att han
återfunnit sin moder.

4.. Smaragdknsten vid Blelagne.

Härliga naturscerierier.

5. Sommarnöje hemma.

Mycket komisk.

N. zmnwälmw

 

 

 

 

 

Rätt till ämih-ingP av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: l:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn-resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
-50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. m. barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 7 Oktober 1909. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

mms-w..

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain