#1688: Svenska Biografteatern

Svenska linurallralnn "

(lemplarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

Iv,

KIN EMATooRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsokta och gedigna program.

OBS.l IAlltid de senaste nyheterna å området.

OBS.l

 

 

Program ir. o. m. Torsdagen den 30 Sept. t. o. m. Söndagen den 3 Okt.AIA

 Karl IX och hugenoilema.

Stort, historiskt dramfa. - Framstående iranska
skådespelare medverka. Konstfilm.

Etter det sista inbördeskriget hade förbittringen mellan
katoliker och protestanter blivit större än någonsin. Också
hade av det religiösa protestantiska partiet bildats ett politiskt,
vilket alltjämt utvecklade större makt. Henrik av Navarra
förklarade sig öppet för protestantismen. Frankrike var oupp-
hörligt i jäsning, ty konung Karl IX underblåste hemligen
den alltmer omkring sig gripande elden, och det var för-utsett
att en katastrof måste inträffa. Protestranterna ville genom
lag stadsfästa sina religionsövningar, vilket likväl blev undan-
hållet för dem. Därigenom råkade hugenotterna många gån-
ger i strid med sina katolska landsmän.

Raoul von Limera , en övertygad hugenott, satt en dag
utanför ett värdshus, vi" ket låg inärheten av slottet Tavannes.
Vid hans bord sutto två strängt katolskt troende, och snart
voro de tre i dispyt med varandra, ty var och en höll på sin
åskådning. En :i närheten stående helgonbild är föremålet för
deras livliga. samtal och katoliker-na fordra av Raoul von Li-
meray, att han hövligt skall taga av hatten och hälsa bilden.
Stolt vägrar Raoul detta. De båda katolska adelsmännen
känna sig kränkta och utmana sin motståndare till duell, vil-
ket han genast mottager. I en när-belägen skog duellera de
och Raoul von Limeray blir av katolikerna slagen till marken,
där han bliver liggande Svårt sårad.

De båda katolikerna gå tillbaka till värdshuset och då. de
bliva tillfrågade om de visste var ädlingen von Limeray var,
svara de att de slagit ned honom.

Ryktet om gärningen sprider sig snart och dottern till
den katolske ädlingen von Tavannes, vilken redan länge äl-
skade Raoul von Limeray skyndar med sin fader till duell-
platsen och finner honom ligga där i medvetslöst tillstånd.
Tavannes befriar honom från hans kläder och i den sårades
ficka finner han en bok utgiven av Calvin, varav Tavannes
får veta, att den medvetslöse är hugenott. Med avsky vänder
han sig från den särade och befaller sin dotter att följa honom.
Hon ropar emellertid obcmärkt en bonde till sig och giver
honom en börs med pengar, för att han skall taga hand om
den särade. Bonden tager ädlingen med sig hem, där han
efter en månads tid tillfrisknar.

Med beklämt hjärta har adelsfröken von Tavannes väntat
på sin älskades tillfrisknande. I dennes bröst har emellertid
uppstått lusten att hämnas på sina besegrare och han sluter
sig numera till en hugenottförening, vars sammanträden hål-
las hos amiral Coligny. Där blir Limeray utnämnd till officer
och anförtrodd ett viktigt uppdrag. Limeray, livligt intresse-

srad för vem som lämnat honom hjälp, då han efter duellen

låg sårad, frågar lantmannen därom och denne visar honom
börsen med fröken von Tavannes7 adelsvapen. Han går med
börsen till en i adelns vapen kunnig och får av denne veta
vem som är hans räddare.

Emellertid hade från konung Karl IX utgått en befall-
ning att alla hugenotter skulle utrotas till sista man. Adels-
fröken von Tavannes är ängslig för sin älskade och vet inget
råd. Raoul von Limeray vill tacka den unga damen för rädd-
ningen och söker därför upp henne. Hon talar med honom
om tron, men han är ståndaktig i sin åskådning. Hon vet nu
inget annat råd än att bjuda honom ett glas vin, i vilket hon
slagit sömnmedcl., för att skydda honom för en säker död.
Limeray känner sig trött och insomnar plötsligen. Hon tager
då och sätter en vit bindel om hans arm, vilken katolikerna
skola bära under blodbadet, för att därigenom söka skydda
honom.

Bartolomeinatten drager in och man ser huru katoliker-na
under .ledningen av en katolsk präst och ädlingen von Tavan-
nes känneteckna husen med ett vitt kors. En hemsk tystnad
råder i Paris, tills plötsligt stormklockorna ringa. Blodbaden
börja och tusentals arbetsamma människor bliva mördade.
Genom gatorna drager människomassan mördandevoch brän-
nande.

Under tiden sover Limeray på en stol hos ädlingen von
Tavannes men vaknar slutligen vid ett fruktansvärt larm på
gatorna. Framför sig ser han den kvinna, som älskar honom,
men som han inte ännu kommit till besinning, rycker han
upp fönstret och ser det brinnande Paris och hör sina troen-
des dödsskrik, då han plötsligt känner, att någon omfamnar
honom och bönfallande beder honom att icke gå ned på gatan,
emedan där väntar honom en säker död. Alltjämt bönfallande
beder kvinnan sin älskade, men dödsskriken kalla honom; han
måste hjälpa sina bröder, om det också skall kosta hans eget liv.

Han stöter henne från sig och skyndar ut på gatan, bort
till hugenotternas överste, amiral Coligny. Han rusar ini
församlingsrummet och  blott huru den mördade amiralen
blir utkastad genom fönstret. Han ser ädlingen von Tavan-
nes och tränger sig på. honom. Denne försvarar sig och frå-
gar, varför han strider mot honom, då han själv bär katoli-
kernas vita bindel om armen. Först nu upptäcker han, att
han bär den vita bindcln, river den av sig och tränger åter
på sin fiende.

Då träder en protestantisk andlig fram och drager undan
ett förhänge, bakom vilket ett stort krusifix hänger och ropar
med tordönstämma: GtSe denne" där! Båda tro ni på. honom.
och likväl mörda ni varandra. Ar det den av den Evige pre-
dikade broderskärleken?ic Vid dessa eftertryckliga ord sjunka
de båda fiender-na ned på knä bredvid varandra och härmed
sluta blodbaden.

1

 

Slagnummer! Enastående sevärdhet!

2. På väg lill nordpolen.

En tur med Zieglerska polarexpeditionen.

Denna expedition omfattade 4:0 man, 50 hästar och 300
hundar. Bilden, som visar en hittils icke kinematograferad
del av jordklotet, är kolossalt intressant och har i helavärl-
den tilldragit sig en berättigad uppmärksamhet.

En hjord bestående av 1,200 renar.
Inskeppning av ryska hundar och hästar.
Ombord pä expeditionsfartyget Amerika.
Polar-cirkeln pssseras.

I polarhavet.

Skeppet banar sig väg genom packisen.
Skeppety infruset i isen.

Avlastning av hästar och hundar.

0. Hästarna inövas. Packning av slädarna.

vasesrwwv

10. Snön smältes för att skaffa vatten.

11. En valross styckas sönder till föda åt hundarna.
12. På väg över isen.

13. I läger efter en snöstorm.

14. Slädar förspända med hästar.

15. Den sista hästen skjutes till föda åt hundarna.

16 Ett sista försök göres för att nå nordpolen genom

att spänna hundar för slädarna.

 

 

3. Patentmälaren.

Skrattsucces.

 

OBSJ På grund av bildernas storlek om-
fattar detta program. ej mer än 3 nummer.

 

 

Rätt till ändring av programme! förbehålles.

 

Musik av Hr Protus Aslund.
TlDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- oach

helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: l:sta plats 35 öre, Zldra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
Sön- och helgdagar mellan kl. 2.-5 e. m. barn 10 öre, äldre 25 öre.

50 öre.

Reserverad plats

W Nytt program Måndagen den 1 4- Oktober 1909. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain