#1683: Svenska Biografteatern

(Templarordens .stora el-egantörsal, Kungsgatan 36)

efter utsökta och gedigna program.
OBS.l Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.l
Program fr. o. m. Måndagen den 20 t. o. m. Onsdagen den 23 December.

  

 

 

 

...III-...III...:::::lllllul.lill-llllll I Il HUVUDPERSONERNA i"
: Duncan, kung av Skottland. Macduff,
:  ålalcnäm] hanq qönel, åennox, ; skottska hövdingar.
I One win, i "I " oss,
Macbeth, Lady Macbeth.

o u u Ål I. Banquo, l kungens hmfomw- Tre häxor.
1.   n 1:sfa akfen. Macbeth och Banquo möta fre häxor, vilka
förutsäga Macbeth, att han Skall blive konung, och Banquo
-m att hans barn och barnbarn skola bliva konung-ar. Macbeth
berättar för sin hustru häxans spådom och de radläggn. om
att röja kung Duncan trr vägen. Kung Duncan och hans två

II
III.III-IIIIIIIIIIIIIIIII,

JVåås slöjdseminarium.

= Folklekar, lekar, gymnasfik, fesfliga uppfåg söner Malcolm och Donalbein avlägga besök på Mucheths slott,

l m. m" m. m. :g Dunsinane. ,
u , , v, , , , :: 2:dra akfen. Macbeth är rädd för att mörda konungen,
I Smiqelc-S lllflzessmlt blld hån SVUnSk msntutlon Som men hans hustru uppeggnr honom och trycker dolken i Iran-
tluvunmt slg ValldSI-ykte. den på. honom. - Han mördar konungen och låtsar sedan.

Cirka en timmes resa från Göteborg ligger den pit-
. toreskt belägna stationen Floda. Härifrån gör man en I u I
kort ångbåtsresa längs Säfvelångens sköna stränder och I 3-"dJe ffkfen- Macbeth kmnes" UN 1401111113 M Macbeth
kommer Så upp till det för Sin memdisku undervisning I giver befallmng att Banquo skall moi-das, emedan han fruktar,

som om det vore konungens livvakt, som hade utfört mordet.

 

 

i usloydu världsberykmde Nääs slöidseminan-um- att han skall störta honom från tronen. - Banquo mördas och
Aulagt år 1872 av grosshandl. Aug. Abrahamsson Macbeth hm" underrättad Om hans död-

 

 

 

 

 

 

 

hf" Slölfiselpinmiet icke .9119113515 i de noäfliskuvländcmll 4.-de akien. Banquos ande visar sig för Macbeth. Mac.-
tluvunmt- 51.8 .stof- UlllnnakaB-IPIWE, man avg-fl 1 Utku-låda I. both pinas nv snmvetskval. M Lady Macbeth genomlever i.
har mm! hvhgb mnessefflvt Slå" for denna Smeglfa lin-0" :I sömnen mordet på kung Duncan. - Häxor-na spå Macbeth:
anstalt 1 svensk bygd. Salunda har anstalten t1ll dato I "Tag dig blott till Vara för Macduff av Fit-Ole
varit besökt av 4,000 elever varav 1,100 utländingar till- =
hörande 32 Olika nationer. 1 : I 5.1fe akien. Macheths slott Dunsinane blir holägrat av
Med sin huvudsakliga uppgift att verka för införan- = Macduff, i spetsen föf CU engclsli hälf- De SkHOtl-Jskil hÖVdAiI-l-v
de av en pcdagogiskt fattad och metodiskt ordnad un- : garna. hcnnox och Boss sluta sig tlll Macduti lör Iatt hetna
1: dervisning i Slöjd har Seminariet från och med 1895 fö- :: landet for Maebeths tyranmska regenng. lAv fruktnniorhäxans
: renar. även en annan undervisning, i danser och lekar. spadonlzäyf Macbeth fran Shotteta men blir mir-5913 Will dödad- av
: Det hade nämligen i svergc liksom föl. övrigt i många Mncduii. H Mur-.dunL drag-er 111 sasom konungI pa slottet Dun-
. E andra länder visat sig att ungdomen i hög grad förlärut I 5111M10-
. u lusten att lekn, och att även kännedomen om och är- uI D - - -- -
:i digheteu olika slag riv-lekar betänkligt nvtagit. Or- I i fveågivdågig;ggd av filmen; längd ur bilden uppdelat
n sakerna till detta tor var-Je van av en sund och natur-
?1: lig ungdom sorgliga snkförhållande äro flera. och man
vi...I ansåg det som on plikt att jämte slöjdkurscrna även an- 1
:III ordna kurser för lärare och lärarinnorifriluftslekens te- l . -
ä ori och praktik. Dessa Ilekkurscr. hava omfattats med  sjungande bild:
ul stort intresse och icke mlndro an 600 larm-e och lararm- .
i : nor hava hitintills på utbildats till. lekledare. ::
= Våra bilder äro tagna vid ett tillfälle då. de svenska . . Å "
:kursdeltagarna anordnat en fest för de utländska och 3 n a l e 
. = visa. bl. a. några vackra uppvisningar isvenska folkdan- . .
i i ser såsom, Daldnnsen, Oxdansen och Färadansen m. HI , v
I I
.DIV-lll..- llll IH.
.Ill-ln un .o

 

 

4..

V 2. MACBETH. MldvmlersporllAmenka.

fragedi i 5 akfer av William Shakespeare. P r O t t
Handlingen lör-siggår i Skottland. Praktfullt iscensatt - e e  

och spelad av framstående skådespelare från Nationalteatern
i Rom. JWyckei rolig.

UI

 

 

v.-

 

 

 Julafton och Juldagen inga föreställningar. W

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund. . i

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2Idra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn lO öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Annandag Jul den 26 Dec. 1909. W

minimum, T,-.-A.-1:. malm, nos.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain