#1674: Svenska Biografteatern

lli lgrallealeri

(Templarordens åtora eleganta hörsel, Kungsgatan 36)

Kl N EMATooRÄF-iåonrivisn i NoAR

efter utsökta och gedigna program.

088.!

Alltid de senaste nyheterna å området.

038.!

iarogram ir. o. rn. Måndagen den 11 t. o. m. Onsdagen den 13 April..

 

 

 

 

 

 .  - .1 r Ännu några dagar. w.
å 1.   I Sfor succés. n åYyH :ör Eskilshma.
å Myckefinfressanfwld. : 3- gäsfuppfrädande av
   lre spelande pojkarI

 ludwig Xl.

Sforf, hisforiskf drama.

INNEHÅLL:

Den grymme Ludwig XI av Frankrike låter
år 1483 häkte hertig-en av Nemours för att
kunna tillskansa sig hans gods. Trots den in-
flytelserike läkaren Coitiers råd låter kungen påJ
sin gunstling Tristans inrådan avrätta hertigen.
Dennes son kommer några år därefter under
namn av greve von Bet-hel som sändebud från
hertigen av Bourgogne och utmanar kungen,
men blir tillfångatagen. Hans moder ber om
nåd hos den nu döende kungen, vars lilla son,
Carl VIII, beviljar nådeansökan. För sent -.
Tristan kommer med dödsbudet, varpåJ herti-
ginnen faller döende ned vid tyrannens fötter.

l

Konung Ludwig befaller.

Hertigen av Nemonrs häktas.

En vän och en fiende.

Hertigens avsked.

Sändebud från hertigen av Bourgogne.

Konungen utmanas.

I bakhåll.

Igenkänd av Tristan, fångslas såndebudet,
hertigens av Nemours son.

9. Ludwigs bikt.

10. Tyrannens syner.

11. Kungen räddas genom sin feghet.

12. Pen fiyktade hertigen förföljes.

13. Ater fången.

14. Tyrannens sista stunder.

15. Hertiginnan ber för sin son.

16. Ludwigs son, Carl VIII, tager kronan.

17. Benådad.

18. Tyrannens sista akt.

19. För sent.

20. Det sista offret.

9099:91?pr

 

 

15- J

Försiklasszy musik fill mandolin och lura.

Nar emoffagifs med sier-mande bifall.
76

O

1PROGRAM.

WISCOUNT NELSON, marsch.
ROMANS ur "Konung för en dag".
IBOSTON n:r 2,

.Kompositirm av; T-re spelande pojk-m".

70

Ingen bör iörsumma att höra denna verkligt ut-
märkta musiktrio.

 

r
i.

Expressnzhei.
4. Det stora vulkanulbrottei på

Elna.

lll-.märkta bilder, erbjudande en förträfflig illustration till
de i pressen dagligen återkommande artiklarna om den för-
skräcklige. lavaström, som likt en glödande Hed vältrar sig
ner lör berget, förstörande allt som finnes i dess väg. Ett
fruktansvärt men storslaget skådespel. I

1. Med järnväg mot Etna. 2. Den skränkslagne befolk-
ningen Hyr undan den framvältrdude lavaströmmen. 3. Lave-
strörmnen vältrar frem, .likt en fruktansvärd eldorm slingrar
den sin- ut över landet, sätt-ande allt i brand. Ingenting kan
hejda. dess framfart. 4. För att elden icke skull sprida. sig ut-
över landet fälla befolkningen träden och skaffa dem undan.
5. En krm-ter under bildning. Vid fotograferandet hade kratern
nått en höjd av 2,500 meter. Massor av eld och sjudande lavar
vältrar fram ur dess öppning.

Etnas utbrott är en bild som visar oss att verkligheten
överträffar fantasien.

Gina- brinner.

5. Den svartsjuka dockan.

Kemisk tricks-film.

M

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslund.
TlDERNAI Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: -l:sta plats 35 öre, ZZdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. Z-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

w Nytt program Torsdagen den vIlalf April 1910. "- i

M
Rinman, Tfn-4.43. Ioma, 19101

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain