#1668: Svenska Biografteatern

Svenslaliugrallealrn 

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga .

KlNEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.
088.! Alltid de senaste nyheterna å området. 088.!
Program Måndagen den 26 (Annandag Påsk)-Lördagen den 30 Mars.

 
  

 

ll
ll

 
 
 
  

   

å1 Parisernyhef!

w , o I 3. Uppträdande
 1. Akmhatcykllsler fran cirkus av 

. I vlllusionisternas konung
Madranu. I

.. Några djärva och lyckade konststyoken, som ej kunna
5 annat än ådraga sig allas odelade beundran ooh intresse.

 

 

 

 

 

 

 
    
  
   
 
   
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
   
   
  
  

I AmerikanE-lf-expressnyhetl Slaglmmmer!
,2. Hjältinnan från
 Mafeking.

Mästerligt iscensatt bild efter en episod ur kriget

g"

 

i mellan boer och engelsman. Flera hundra personer med-

 

 verka. Iscensattningen beundransvärd ooh absolut ena-

 

, stående.

 

1. Mafeking, Sydafrika. Överste Ralston telegraieiai-
till Lady Mary. I

2. 41"Malekingy Sydafrika. Lady Mary Grey. 11 Hemp-
stead Place. London, England. Krig säkert.
we Vår för-målning omöjlig; uppskjut till min

 

Proessor LEXANDER.

återkomst. Lord Arthur Ralston?

3 Lady Mary beslutar att följa sin broder till Syd- Enastående experiment utföras utan tillhjåtlp av nå.-
afrika. gra som helst apparater nere bland publiken.

4. Mafeking. -- En månad senare. -w- Vigseln mellan OBSJ Samtliga tidningar å. de platser, där profes-
överste Ralston och Lady Mary blir avbruten. sor Max Alexander uppträtt, skriva, att hans experiment

5. Belägringen. Trupperna göra ett utfall. - aro de bästa, som varit sedda. Professor Max Alexander

har uppträtt 8 gånger för kejsaren av Ryssland.

Flera enastående och här förut icke visade konst-
stycken. OBS! Uppträdanden en suite i Köpenhamn
för fulla hus.

6 Lord Arthurs trupper - utanför skansningarna.
7 Reeognisering av terrängeni trakten kring Mafeking.
8. För-beredningen till att urspåra tåget.
9. Angreppet.

10 Fienden blir tillbakahållen.

11. Segerpriset.

g12. I vallarna. -- Lord Arthurs begäran.

. 18. Till krigsdepartementet, Mafeking.

i x Mitt manskap dör av törst; vi hava kämpat i
12 timmar utanen droppe vatten. Om vi icke
snart erhålla hjälp mås-te vi giva oss.

Overste Arthur Ralston.

14. Lady Mary, hjältinnan från Mafeking.

15. En månad senare. Overvadandet av lzloden Tugela,

. för att lämna hjälp till Mafeking.

16.1 Sex månader senare. Hemma på permission.
, 17. Lord Arthur Ralston. Härmed underrättas, att Ni,
för Eder tapperhet vid Mafeking utnämnes till
brigadgoneral. Till var ledsnad tillåta icke ar-
méstadgarna oss att utnämna Eder tappra ge-
mål, Lady Mary, vilken bevisade sig vara en
verklig hjältinna vid den minnesvärda beläg-
ringen.

Utan konkurrens! Varje timme nya nummer.

  
 

.. Venedig u. dess monument.

Ny härlig naturbild.

Venedig, vattenstaden, höjer sig triumforande med
sina trånga gator överallt avbrutna av valvbagar och
marmortrappor, sina klockstaplar, oampaniler, kyrkor o.
palats o. sina tusende laguner o. gondolbeströdda kanaler.

 

5. En tragisk bröllopsdag.

Muntra episoder. -

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNAI Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- I och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.-

W Nytt program Torsdagen den 31 Mars 1910. w

-namzm, :fn-ar. Form, mo.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain