#1663: Svenska Biografteatern

x varsla Ilinnllnlen

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

Kl N EMATOGRAF-FÖREVISNlNGAR

efter utsökta och gedigna program.

038.! Alltid de senaste nyheterna å. området. 088.!
Program irso. m. Torsdagen den 3 vt. o. m. Söndagen den 6 Mars 1910.

I - f  , " I
.. Strövtåg genom Skåne.

"r Jn fresscm f. Vacker.

 

 

1. I Malmö och Lund. 2. Det idylliska Falsterbo. 3. I Börringe. 4. På betfälten. 5.7Skån-
ska herregardar och slott: Skabersjö, Trolle-szmgby med den berömda trollstenen samt hornet, pipan
och kyrkiiyckeln. 6 Vid Alnarp, 7. I Helsingborg. 8. Sofiakällan.

Ef" Från egen afelier. W
I I

Världshrlsroriska gesfalfer.

 

 

 

--
I I r I
2. a l e O a l e l.

-lilfter denI nya tidens ingång bör"ade de naturveten- i liléi och hans samtid vågade icke svara såsom den sven
skapliga studierna med hittills okän framgång bedrivas ske vetenskapsmannen Berzelius i en senare tid, at
Hei-städes 1 Europa Oopernicus uppställde sin omstör- (len heliga skrift voro oss given såsom ett rättesnöre
tande lära om solen såsom centralkroppen i vårt planet- för vår tro, men icke såsom en lärobok i naturveten-
systein i stället för jorden, Tycho Brahe och Kepler skapen. Han uttryckte sig fast mera med mycken för-
utspanadc omsorgsfullt stjärnornas gäng över himlaval- siktighet och framställde sina. lärosatser såsom hypoteser
vet, Giordano Bruno utförde för första gången i dess eller antaganden,, vilkas fördel låg i den enkla lösning
fulla storhet läran om värdsalltets oändlighet, och Lord de erbjödo, men vilkas sannin han lämnade oavgjord.
Bacon satte med sitt utgående från erfarenhetens rön Men all hans försiktighet tjäna e till intet emot en kyr-
det naturvetenskapliga tänkandet i system. ka, som krävde ren och obetingad underkastelse av

Till denna krets av andens stormän sluter sig vär- vetenskapen och förnuftet under den blinda trons lydnad.
digt ltahemlfen Galileo Gameli Fodd 1564 1 Pm, ag" Äntligen blev han 1632 stand nu ratta inför inkvi-

nade han sig från ungdomen med förkärlek åt den
fysiska. vetenskapens studium. Med tiden gjorde han
storartade upptäckt-er på. optikens område, vilka gåvo
uppslaget till de snart följandefuppfinningarna av glas-
ögonen, kikaren och teleskopet, medI vers hjälp det blev
möjligt att på ett förut aldrig anat sätt inträngaistjärne-
världens hemligheter. Iakttagelser av en ljuskronas
svängningar fram och åter i taket till en kyrka förde honom
till undersökningar, vilkas resultat blev fastställandet
av lagen för pendelns svängningar, som i en framtid fick

sitionens fruktansvärda tribunal. Bålets kvalfulla död
syntes obpvekligt förestå. den sextioåttaåiige, av ålder
och sjuklighet brutne mannen. Inför denna hemska ut-
sikt fasade han tillbaka och lät med kna p nöd förmå
sig att inför domstolen avgivaJ en fullstan "g återkallel-
se av sina farliga villoläror och främst den om jordens
rörelse kring Solen. Men innan han utfördes ur dom-
salen, mumlade han hörbart mellan tänderna: "Och
ändå rör den sig.u

 

 

en så stor betydelse och bland annat förde till uppfin- Hans avtvungna återkallelse räddade hans liv, och
ningen av pendeluret. han framlevde ännu tio år såsom en till kropp och själ

Vad som gjort hans namn mest känt bland en stör- nedbruten gubbe. För hans minne hade det kanske
re allmänhet är de stridigheter, i vilka han invecklades varit mera ärofullt, om han med högburen panna ut-
på grund av sin anslutning till den nya läran om jor- slang-at de sist anförda orden från hålet. Men de hava
dens gång kring solen. Av den katolska kyrkan för- i dock vandrat genom tidsåldrarna såsom den för sin fn-
dörndes ii det längsta denna lars. såsom stridande mot het kämpande människoandens gensaga mot det kyrkliga
bibelns vittnesbörd om det motsatta förhållandet. Ga-I tanketvånget.

 

 

.I I F
succEs. v - i sUCCEs. -

.. Gäsiunolrädangg

...a-V...

Dragspelskonslnärerna

Ei Zazzo
Po rre-llii

Första och andra pristagarne
vid professionella dragspels-
I tävlan iStockholm 1909 I:q

 

Di Zazzo och Porelli hava
uppträtt å de största etablis-
sement i Europa, överallt un-
:2 :2 der stormande bifall :I :2

. Ny repertoar. i i NZ repertoar.
I H

En natur-bild av sällsynf skönhef är

.. Havets majestät.

Ett sannt kinematografiskt mästerverk inom naturbildernas område, förtjänar det att ses av
alla. Bilden är såJ hänförande vacker, att vi sakna ord för att beskriva Havets majesfäf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lehman på bal. I
I I

Biografen öppnas kl. 6 e. m. hela veckan. Köp biljetter i god tid!
Rätt fin ändring av pr ngr-ammar förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslunol.
TIDERNA: .(Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och J6---10 e. m. .

PRISERNA:V 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50. öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. Z-tirf- "11
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nyttl program .Måndagen de

I mm; xTru-nagon. Fame,

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain