#1655: Svenska Biografteatern

i (Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36) å

KlNEMAToeRÄF-FÖREVISMNGAR "

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna ä området. OBS.l
Frogram ir. o. rn. Torsdagen den 21 t. o. m. Söndagen den 24 April.

 

 

 

 

II I
40 0, . i 4, lo,
: IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIII I
" I
I I
I I " l I
I , I
I e l OC SSS l" Ulner I
I 1. I l I
I I
I w- ". . . .. . . I
: h Kmematograh l flera iarger fran Fathé Freres. =
I Det nuvarande Delhi sträcker ej sina anor Ålängre tilll-.aka än år 1631 då det uppbyggdes norr om rui- I
I nerna av den gamla staden, av vilken ännu talrika minnesmärken, såsom kejserliga. palatset från fjortonde år- I
I hundradet och Kouteb från trettonde århundradet kvarstå. I
: För övrigt tiickes ruinerna till största delen av betesmarker, där otaliga hjorder beta. :
n.i I I
i 0
O. I, N
I
47- .Oo
E I
I I
I I . I
I en mys IS e mannen I
I 2 - l I
I " x , . I
g . .
. . I I
I M" l9.e arhundradets gata. .w I
= Den akrobnt vi hör se för-evise sina konststycken iir nästan ett sannskyldigt mirakel. I ormlika rörelser :
vrider och .sträcker han alla lemnier, som hade benliyggnnden förlorat sin fasthet, och under-stundom synes det Som I
hade hans. elastiska kropp förlorat .sitt mänskliga. utseende. Denne man iir säkerligen värd ett. beundra. I
.fb 47I
Q. :0
I
6- . r O
I, e

 

äs upp rådande

av de från föregående sejour
härstädes- med enastående bi-

 

fall mottagna -----

Dragspelsvlrtuoserna-

Dis Zazzo

och

, orrelh.
W Ny repertoar! W

 

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIII
QIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII

 

o

ene
I I

oo o

 

z Övanlig kinemafografbilå. =---

4. lVleid lyxtåg till Rivieran.

Två småttingar utföra huvudrollen på ett sätt, som kommer att väcka förvåning hos alla.

 

Säsongens mest infressanfa bild. - lea måste se den. - Visa: i Eskilstuna endast 4- dagar.

Uppe i en liten vindskemmnre finns vi två. små barn jämrande sig av hunger och köld. Deras moder vill
icke höra på deres klagorop uten stöter dem från sig. Då. kommer fadern hem, och rädda, gömma de sig båda i
ett hörn av rummet. Utan orsak går han bort ochs slår dem, och när de inte svara på hans frågor stöter han dem
ut på gatan. Fritz hostar oupphörligt och systern går därför med honom till en läkare. Denne säger att han
borde resa till Rivieran emedan han var mycket blodfettig. Läkaren giver honom en flaska medicin och 1 merk.
Men utkomna på gatan tappar Fritz flaskan, vers innehåll rinner ut". Ledsna stå. de nu båda två. Men Greta.
fattar mod och går med Fritz till järnvägsstationen och begär en biljett till Nizza saint rägker fram sin mark.
Här får hon emellertid det svaret att hon inte kunde komma. till Nizzn för en mark. Åter stor förtvivlan.
Men Greta är uppfinningsrik. i Hon får syn på. lyxtåget, vilket skall gå till Nizza och begiver sig med
Fritz till bagagevagnen i vilken de gå upp. Här q gömma de sig bland bagaget och dörren stänges
om dem. Fritz hostar fortfarande, men tack vare syster-ns omsorg insomnar han snart. Så fara. de mot södern.
Greta ser genom nyckelhålet landskapen ila förbi, och slutligen komma de till Nizza. Men då. de skola gå. av tåget
bliva de ertappach av en polis, vilken dock genast frigiver dem. Nu irre de hungrnnde omkring på. gatorna och
veta icke vad de skola taga sig till. Då komma de till en stor blomsterpark, varifrån en herre kommer med blom-
mor i handen. Dessa vill han giva. en dam .som går framför honom, men denna kastar dem för hans fötter. Greta
tager emellertid upp dem och snart se vi henne handla med blommor. Hon är mycket sparsam och Fritz hämtar
sig märkbart. Efter ett halvår finna vi henne som innehavare av en god blomsterhnndel.

.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIII
QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III

 

 

I . I

I .e-
I u I I l I I
- ronolnsnasay-
I d q I
I O. q i n I
I I
: Skoj fill höger och vänsfer. :-
I . I
I Ett litet tyskt Grönköpings-sam]iälle har fått elektrisk spårväg och bereder sig att avtäcks. sin första staty. I
I Men detl har kommit elektrisk ström i spårvägsskenorne, och helt plötsligt stårk under dess verk-an ett helt säll- I
I skap orörligt fastnaglat där. Vederhörande som ej ännu. sett den nya stetyn, tro, ett den hlivit iiyttad av någon I
I nyck, och invigningshögtidligheten går av stapeln. Dock -- plötsligt avkopplas strömmen. -lStatynu får liv, och I
I nu uppstår ett leverne, som sent glömmes i denna Grönköping. I
I I
I. .III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. .I

QI Io QI.,V

Rätt fill ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, l3--5 Och 6-10 e. m. I

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats

" 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-8, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
.familjeföresvitällningar, barn 10 öre, äldre 25Å öre.

W Nytt program Måndagen den 25 April i910. W

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket., 2910.
Q

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain