#1645: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 se

e-a Kinemaiuurai-Fiirevisningar I

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

M- Alltid absolut de senaste nyheterna å. området. W
vid pianot! PR 0 rus Å sL UND.

Program fr. o. m. l t. o. m. 4 September.

 

M" Bild för dagen! "N

1. Jättebranden i Briissel.

En av världens största eldsvådor.

Vi äro genom våra enastående förbindelser i tillfälle att redan i dag meddela omfattande

bilder frän den enorma brand, som för fä dagar sedan ödelade större delen av världsutställ-
ningen i Britssel och som av dagspressen betecknats som L(nästan enastående ivärldens annaler".
Utförliga skildringar av den kolossala olyckan har redan stått att läsa i alla tidningar, vadan
det här torde vara nog att erinra, att den materiella skada elden vid detta tillfälle orsakade,
uppskattas till omkring tusen miljoner francs" eller över 700 miljoner kronor.
u I övrigt tala bilderna för sig själva. Overallt resa sig väldiga järnskelett ur förödelsen.
Overallt ser man brandsoldater i kamp med det härjande elementet. EXpositionspaviljonger
och nöjesetablissement, torn och portaler, broar och promenader, intet har motstått elden, utom
här och där sig resande byggnadsdelar av sten samt de grövrejärnkonstruktionerna, vilka dock
buktat sig och antagit allehanda besynnerliga former.

Ingen bör törsumma att sedenna i all sin sorglighet storslagna bild av iörödelsen.

2.  ä r n  l. Underbart kolorerad.

 

 

3. Smederna strejka.

Gripande bilder från en strejks utbrott och dess fruktansvärda följder.

Jean, den gamle plikttrogne, arbetsamme smeden tager i sitt lilla trevliga hem avsked av

sin hustru och sina tvä små hurtiga iiickor. Allt är lycka och förnöjsamhet. På, arbetsplatsen
förbereder man dock en strejk och kamraterna söka på alla vis övertala Jean att förena sig
med dem i strejkbeslutet. Han söker manligt att värja sig för deras angrepp, men övermakten
blir för stor. På en enklare restaurant, dit man samlats för att diskutera frägan, fattar man
beslutet att hos arbetsgivaren begära åtta timmars arbetsdag och 8 france dagavlöning, iannat
fall blir det omedelbart strejk. Jean fär det tunga uppdraget att till arbetsgivaren överbringa
arbetarnas ultimatum. Svaret är nej och strejken blir ofördröjligen proklamerad. Det är svära
tider, som en strejk drager med sig. En månad efter strejkens utbrott blicka vi äter in iden
gamle smedens hem. Av det förut rådande välståndet synes icke ett-spår. Fattigdom, sjuk-
dom och nöd har gjort sitt intåg.
I Som en sista förtvivlad utväg tillgriper Jean utvägen att pantsatta sin sista bolster, men
försöket misslyckas. Dä eländet nätt sin höjdpunkt förklarar den gamle smeden att han ämnar
återgå till arbetet. Han meddelar sina forna arbrtskamrater sitt beslut, men mottages med
hänskratt och råa handgripligheter. Retad till ursinne av denna behandling rycker han till sig
en slägga och finner sig ögonblicket därpå som mördare. .Så följer ängern i fängelset, där
hans barn besöka honom, samt domstolsscenen, då juryns dom faller. Den låter på frikännandve
och i ett hårt arbete finner den gamle smeden glömska av det förflutna.

Ingen undgår att känna sig gripen av denna bild.

 

 

i. En kryssning i Medelhavet.

Hänförande naturmålning.

 

 

5-  I Skämtnummer.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TlDERNA: Vardagar kl.17--1y0 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
i 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. m. populära barn- och familjeföreställningar,
barn 10 öre, äldre 25 öre. -

Nytt programirlåndagen den 5 Sept.

Eskilstuna, 15-.-A..-B. Folket, 1916

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain