#1635: Svenska Biografteatern

ww- mevwv-Wf v--v .w v w, n... .

[Milla]    

 

 

Templarordens stora eleganta
as hörsal, Kungsgatan 36 ss

 

 

   

=-= Kinnmaingrai-Färnvisninnar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "w

vid pianot: PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 6 t. o. m. 9 Oktober.

 

 

[Vilket för dagen!

1.Badliv i nckholin, F

En serie utomordentligt lyckade och intressanta bilder från Stockholms badliv. Särskilt
är adamernas uppvisning" effektfull. Bör för Eskilstuna vara av synnerligen stort intresse

enär de flesta här nog kommer att känna igen en hel del bekanta ansikten.

.. Blondins rival.

genomkomisk bild.

Vår man, som i hemmet läser om den stora belöning, vilken tillfaller den person som .
lyckas gå över Niagara på en ståltråd, beslutar sig för att försöka sin lycka. Han påbörjar
sina övningar hemma, men blir genast körd på dörren av sin manhaftiga hustru, som icke vill
ha allt sitt behag sönderslaget. Försöken upprepas undan för undan ute på gatorna och åstad-
kommer mycken förargelse och förföljelse. För att undkomma sina förföljare klättrar han till
sist upp för en husvägg, där han fortsätter med sina övningar på telefontrådarna. Snart Inog
ramlar han dock ned mitt ibland sina offer och får så grundligt med smörJ, att han troligen
tappar lusten för vidare övningar på lina.

M fllaemåsfe skratta. "w

 

 

 

 

Eglzjältegggd.

 Mnnnlöjtnanl v. Brinken och spion-en.

Spännande äventyr i flera avdelningar.

 

 

i "Ett krigsskepp genomkorsar de afrikanska farvattnen. x-i En dag erhåller kaptenen ett
1 i telegram med underrättelse från hans regering, att svåra för-vecklingar uppstått vid nordafrikan-
ska kusten, och man fruktade för de vitas säkerhet i dessa distrikt. Löjtnant von Brinken,
som vid Hera tillfällen utmärkt sig som hjälte i ordets bästa bemärkelse, får här ett tillfälle
att ge prov på sin oförskräckthet. Kaptenen ger honom nämligen order att gå i land Och
underliandla med de upproriska. Men krigsskeppet har redan varsnats av de upproriska mo-
rerna. En samvetslös agent och underhandlare från en främmande makt har från första början
upphetsat morerna. och förmått dem att resa sig mot regeringen. Han griper till det fruktans-
värda medlet att undervisa araberna, hur man förfärdigar de farliga dynamitbomberna och
sätter dem i förbindelse med ett urverk, så att de explodera vid en bestämd tidpunkt. Marin-
löjtnant von Brinken beger sig emellertid oförskräckt rakt-till det palats, där de upproriskas
furste bodde. Löjtnanten och hans följeslagare överfallas och föras i säkert förvar i furstens
palats. En spion tager på sig följeslagarens kläder Och, försedd med en dynamitbomb beger
han sig ned till kusten för att låta sig tagas ombord på krigsskeppet. Ombord på krigsskeppet
bedövar spionen vakten och placerar oförmärkt bomben på ett lämpligt ställe. De härpå föl-
jande spännande scenerna visa oss hurusom von Brinken lyckas befria sig, simmande uppnår
skeppet och förhindrar explosionen. En fruktansvärd tvekamp mellan löjtnanten och spionen
slutar i vattnet till förmån för den förre. Spionen har snart fått sitt välförtjänta straff. Men
den upproriska staden och dess härskare, som bragt skeppet i sådan fara skola också få sin
vedergällning. Staden bombarderas fruktansvärt och sättes i brand. Natthimmeln färgas av
det eldröda skenet, och den för några få timmar sedan så vackra staden återspeglas nu på ett
fruktansvärt sätt av havets spegelblanka yta.

. nliensk lvgande ar illen.

Käpnadsväckande körningsbragder.

Bör ses av alla militärt intresserade, liksom av alla sporlvänner.

 

 

Man vet att fältartilleriet under terrängkörning måste övervinna oerhörda svårigheter,
men vad man här ser övertäffar dock vida vad man tänkt sig i detta hänseende. Det tunga
artilleriet kör uppför och utför branter, så svåra att en människa till fots, lös och ledig, knap-
past tyckes kunna taga sig upp eller ned för dem. Man passerar strida, ganska djupa älvar,
man ger sig ut i sjöar och i moras, man synes med ett ord ej veta av några hinder för sin
framfart. Och med "flygande" fart går det, vadan detta artilleri gör fullt skäl för benämningen.

En av de intressantaste bilder som någonsin visats i Eskilstuna.

 

 

.. lummeliten unnvaktnr en kvinna

eller

Det kvinnligas triumf. ,,

Zacheus Fröjdendal är liten till växten, men stor till sinnes. En dag möter han på ga-
tan en kvinna, dubbelt längre än han och ingalunda glasvacker, och han upptändes genast av
den himmelska låga, som bör föregå det äkta förbundet. Han avvisas hjärtlöst, men håller sig
ståndaktigt i föremålets närhet och tror sig slutligen vara nära lycksaligheten, då den hård-
händta sköna utan vidare förpassar honom från sällhetens höjder ned till den hårda verkligheten.

.Civsfarligf rolig, bild!
 lel

när: till ändring av programmet förbehålles.

 

 

Detta program är ett avde bästa och

gedignaste som visats i Eskilstuna.

 

 

 

 

 

 

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m. i

PRISERNA: ltsta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 10 Oktober.

Eskilstuna,1tz-A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain