#1630: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsel, Kungsgatan 36 na

 

 

 

Kinemaluural-Färevisningar"

givas dagligenI efter utsökta och gedigna program.

Er Alltid absolut de senaste nyheterna ä området. en
vid pianot; PRo rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 27 t. o. m. 80 Oktober.

ale eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ale"
Qi) . i
(i, Obs. ! Ny serie svenska bilder. Obs..

1. Resa pä rämshnlms kanal.

.-. Härliga naturseenerier. ."

se

 

038.! Ej att förväxla med för-ut visade. 088.!

eeeeeeeeee m

 

GQGGGQGGGGGQGQGGGä-QGGQ63636369936393

Nyhet! Nyhet!

  

 

 

Med ensamrätt för Svenska Biografteatern, Eskilstuna.

2. l Lehars stora succes

GREVEN av UXEMBUHG.

Lustspel i tre akter, spelat av elittruppen
, vid Aarhus Theater.I ,
Musiken av Er. Lekar, arrangerad till bilden av SOPH. P. NIELSEN.

meeereeeeeeeeeee ale

Hu vudrollerna utföras av:

Renée, greve av Luxemburg ...................... .. Hr Aage Fanss.

Angels Didier ............................................. .. Frkn Marie Niederman.
Furst Basil Basilowitsch ......................... .. Hr Alfred. Cohn.
Juliette Wermont .................................. .. Frkn Jenny Roelsgaard.
Armand Brissard ...................................... .. Hr Aage Schmidt.
Grevinnan Staza Kokozow ........................ .. Fru M. Helsengren.

Regie: Hr Gunnar IHelsengren.

Renée, greve av Luxemburg, är skuldsatt upp över öronen men sorglös och munter, fastän kreditorerna
hänga efter honom jämt och samt. I
Första gången vi se greven av Luxemburg, är han på karneval i Paris som gäst hos målaren Armand
och dennes fästmö, Juliette. Som sjalve Prins Karneval kommer greven inburen till sina vänner i det fattiga
koiästnärshemmet. Glädjen blir emellertid kortvarig, enär fordringsägarna infinna sig, "som ha något otalt
me graven".

Men, när situationen ter sig som mörkast, kommer, som ske plågar, då det gäller lyckobarn iallmänhet,
en räddande ängel greven till hjälp, i detta fall i skepnad av Furst Basilowitsch, som tillbjuder honom en
summa på 500,000 francs, så framt han vill gifta sig, d. v. s. endast pro forma, men en betagande operasånger-
ska, fröken Angele Didier. Det är nämligen så, att fursten själv lidelsefullt älskar fröken Didier men är av
för hög börd för att kunna äkta en ofrälse. Nu är hans tankegång att först låta den fattige greven vigas med
henne och så efter tre månaders förlopp själv gifta sig med "grevinnan". Ett oeftergivligt villkor är, att greven
och Angela vare sig få se varandra eller ens lära känna varandra till namnet.

Medan vigseln äger rum, har fursten ett staffli placerat mellan brud och brudgum. Officiellt måste
greven för. Angele uppge sig vara baron Revel. i

Genom ödets nycker blir greven utan samband med giftermålet förälskad i operasängerskan. Han har
ej minsta aning om att den sköna, stolta "fröken Didier" är hans hustru.

En tid går allt sin gilla gånghtills en vacker dag hela hemligheten uppdagas av grevens förtrolige vän,
målaren Armand. i v . z

Fursten, som haft gott hopp om att hans plan skulle lyckas, kan ej förhindra ett förtroligt möte mellan
greven och grevinnan. i

Armand och Juliette komma tillstådes. Det är två äkta konstnärsnaturer, som ej tänka på annat än
dans och sång.

Till slut presenteras vi för "furstens svaga sida", en äldre grevinna, Staza Kokozow, som han tidigare
b lovat äktenskap men vilket löfte han sedermera frångått.

I Greven av Luxemburg vet att reda ut tråden. Nu år det ful-stens tur att komma bakom skärmen.
Stackars gamla Basilowitschl Lyckliga greve Renée!

eeeeeeeeeeeeeeeeeee

QGGGGGGGGQGGG

l två avdelningar.
i Mellan första och andra avdelningen 2 minuters paus.

Jättefilm! tränarna: Konstfilm .

Ensamrätt för Svenska Biograf- Teatern, Eskilstuna.

GGGQGGGGGGEGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGQG9399636699659539663963365969 Xr GGGGGGGGGGG

GGGGQGGGGG

Geneeeeeeeee

GBGEQPDQBQEGPDGB
i 065.! . En, siorslagen nyhef! " 063.!

 rån Inlerlaken lillfBrienz.

Hänförande naturscenerier från Schweiz och få vi medelst ångbåt göra den mest härliga
turistfård över Brienzersjön från Interlaken förbi små. naturskönt belägna byar till Brienz.

1. Avresa från Interlaken. 2. Goldsvvil med dess uråldriga kyrka. 3. Medevid. 4. Isel- -
Walt. 5. Snökkön. 6. Vattenfallen vid Giessen. 7. Brienz.

En heundransvärd, sällsport vacker bild!

så G GBQQGBQBQPDGBGBGQQXEQBGEGE

.. llller som hankliänsleman.

Också en bankskandal.

 

 

 

GGGGGGQGMQGEM

GGGGDGGGGGGGQQG i" (Nå

i

Herr Miiller finner sig en morgon engagerad som välbeställd banktjånsteman och har or-
der infinna sig i banken kl. 9. Emellertid råkar han i brådskan ut för en hel del galna även-
tyr, så. att han icke hinner fram i tid. När han äntligen kommer in på banken, är publiken
som han skulle betjäna ursinnig, och mottagandet blir mera varmt än vänligt. Det dröjer ej
länge innan han får skudda bankstoftet av sina fötter och, betydligt illa hanterad, återvända
till sin obemärkthet. i

(-3 (9 63 GQDGPDWGQQBS

eeeeeeeeeeeee

Låt bli att skratta densom kan.

e , e
eeeeeeeeeeee
Rätt till ändring av programmet förbehålles. --

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1M5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:-dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. ITS och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 31 Oktober.

Eskilsluna, Ita-A-B. Folket 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain