#1627: Svenska Biografteatern

w

 

 

 t  nu

Templarordens stora eleganta

 

 

 

  KinematugraI-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

W Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "u
Vid pianot: PRO TUS A SL UND.

Program fr. o. m. 7 tio. m. 9 Nov.

 

 

 

ä

.. En färd på Vierwaldslättersiän.

Storslagna scenerier från Schweiz. I

Vierwaldstättersjön (uDe fyra kantonernas sjön) är den vackraste alpsjön i Schweiz, som ju dock
har så mycket av naturskönhet att bjuda. Den sydligaste delen, Urisjön, vars branta klippstränder
(Riitli, Tellsplatån vid Axenberg) äro den schweiziska hjältesagans klassiska mark, sammanhänger vid
Brunnen genom ett sund med Gersansjön. Ett annat som leder från denna sjö till Weggesjön, mellan
Righi och Burgenstock. Vierwaldstättersjöns längd från Reuss mynning vid Fluelen till dess utlopp
vid Luzern utgör 35 km.; dess största bredd är 18 km. l historisk tid har sjön aldrig tillfrusit, Vilket
förklarar den yppiga växtlighet vari strändernas städer, villasamhällen och byar äro inbäddade.

Ett större antal ångare trafikera sjön. Det är från en av dessa vi se de vackra strandvyernaI
med alperna i bakgrunden. Därefter medfölja vi den turistbana, som leder från Vitznau uppför Righi,
och bestiga bergets topp, 1,800tmeter över havet, just lagom för att få se solnedgången.

I Briljanta alppartier. -

. Akmhatema llhami-Triu.

Uppträda tör närvarande i Köpenhamn under storartat bifall. Enastående prestationer.

Äcnsszilm.

 

 

 

 

Fa glugd.

Israes barn lämna Egypten.

. - . Bibliskt skådespel. . - .

Israels barn ha tröttnat på träldomen hos egyptierna, och Gud har givit Moses befallning att
föra dem ut ur Egypten. Men Farao villicke släppa dem, utan resultatet av Moses och Arons ffam-
ställningar härutinnan blir blott, att israeliterna ytterligare förtryckas. Herren sänder den ena plagan
efter den andra över Egypti land, men Farao förstockar sitt hjärta och vill icke släppa .IsraeL Blent-
ligen hotas konungen med tionde plågan: uAllt det förstfött är i Egypti land skall bliva dött ifran
Faraos förstfödde son, den på hans stol sitter, allt intill tjänstekvinnans förstfödda son, som är vid
kvarnen; och allt det förstfött är ibland boskapen". Men Farao vägrade fortfarande att släppa
Israels folk.

Israeliterna åläggas att slakta ett påskalam och med dess blod bestryka sidoträn och övra dörr-
träit i sina hus samt äta lammet aomgjordade om sina länder och med skor på fötterna och stavar
i händerna". f

Påsken kommer och mordängeln slår allt förstföt i Egyptii land utom de hus, som skyddas av
llamnnets blod. Nu äntligen ger Farao med sig därtill tvingad av de skräckslagna egyptierna. Och så
tågar "egendomsfolket", 600,000 man utom barn med får och fä och mycken boskap, ut ur Egypten,
där de vistats i 430 år. "

Storslaqen iscensättning. - Tidstrogna anordningar. - Intressant handling.

LEJONJAKT.

 

 

Kinematcgratisk upptagning av naturiotograien GHERRY KEARTON.

Cherry Kearton, den berömde engelske naturfotografen, lämnar oss i denna bild en lejonjakt vil-
ken han under egen och andras livsfara kinematograferat. Resultatet är också en glänsande film, vilken
för alla tider skall inrista hans namn bland pioniärerna för nutidens största åskådningsrnedel, kinemato-
grafien. I

Nedanstående är en kortfattad beskrivning över den intressanta filmen.

Bilden visar oss den Ostafrikanska stammen Massais seder och bruk under en lejonjakt. 10 å 15
stycken i varje trupp gå Massais på spår efter lejon och angriper, efter att ha funnit spåret, med en .
dödsföraktande djärvhet lejonet. Utan eldvapen endast beväpnade med spjut närma de Sig sin mot-
ståndare, ett skickligt kast och det särade lejonet störtar, fruktansvärt att skåda i sin vrede, mot an-
griparne. En skur av spjut möter det från de tappra männens led, och efter en rasande kamp är lejo-
net besegrat. i i

Det kan icke nog betonas att i denna film är det fråga om vilda i sin frihet angripna djur och

icke halft utsvultna menagerilejon.

 

Bilden är delad i följande scener.

Lejonet uppsökes och nedlägges av Massais.

Cherry Kearton trotsar döden och tager en kinematografisk bild av striden.

En beriden Somali giver underrättelse om att lejon finnes i djunglen.

Massais söker efter djuret.

Lejonet betraktar sina angripare.

Lejonet flyktar först men besinnar sig-och möter angriparna med ett doft rytande.

Cherry Keartons hund Simba angriper lejonet. Overraskat över det oväntade anfallet giver det
Massai tillfälle till angrepp. I

Triumfdans över den fallne fienden.

De beridna Somali uppdriver ett andra lejon, vilket även nedlägges av de tappra Massais.
Busiga av sin seger uppdriva Massais ett tredje djur, vilket dock flyktar för dem och gömmer
sig i en klyfta.

Glömmande all försiktighet uppsöka Massais lejonet i sin tillllyktsort och nedlägger detsamma.

segrare

.05090

Trots en nervskakande feber, stannar dock Cherry Kearton vid sin apparat och kinematograferar

1
11
alla de spännande scenerna, men faller efter förrättat värv i vanmakt på sin post.

 

 

 

I." Halsbrytande cykelprestationer i humorns tjänst. - Enastående skämtstycke. .w

 

 

obs: obs: obsi obs!

iCevan-de och -sjungande bild.

 

 

Som extranummer visas

"Kyssvulsen"

ur greven av oCuxemburg:

förtjusande vacker biofonbild.
Denna charmania bild är inspelad å jYy Studi .Theater i Berlin.

Obs.! Obs!

 

 

 

Obs.! i

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6:10 e. m. .,

PRISERNA: l:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
50 öre.
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Flytt program Torsdagen den 10 November.

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket .1910.

Obs! i

 

 

 

 

 

Reserverad plats
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 8-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain