#1624: Svenska Biografteatern

Kinemaluural-Filrevlsningar i

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

-.-. Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program"fr. o. m. den 18 Aug.

i llevy iver Veckans Nyheler.

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller VerkIighetskinematografierI
från olika delar av världen.

lill lycliusuml hellriueri w
i volliirmurmnr siillles. I i

Rörande barna- ooh kärleksdrama ur nutidsiivet. T:

 

 

 

Filip, 6-åringen, har förlorat sin kära mormor och föräldrarne äro också döda.W Han vill
ha sen ny mormor), förklarar han, och den äldre brodern Robert annonserar efter 1een äldre
kvinna), som kan vårda brodern.

Kitty har varit vid teatern men blivit utan arbete och läser annonsen.

))En äldre dam) står det. 1Hon är för ung. .

Men snart har hon fått en idé. Hon förkläder sig till gammal gumma, söker platsen ochÅ
får den. i 1 i i i i l . .

Filip fattar snart tillgivenhet för eden gamlar) och kärlekens känslor börja vakna hos den
äldre brodern. Och när så hans fästmö är honom otrogen, blir han fullt ut förälskad i den liv-
liga och vackra agamla gummam. k 1 i

Och .hon ser allt, förstår allt och blir i sin tur kär i honom.

Men hon förstår att hennes svek ej kan förlåtas och tar av sig förklädnaden och skall Hy.

Då insjuknar Filip och hon störtar ned till honom. Och när Robert kommer in får han se 1
en främmande människa vårda gossen. Han går förbryllad sin väg.

Hon skriver nu ett par rader, att hon stannar tills barnet är friskt men går då.

I, Doktorn tillkallas, Filip tillfrisknar och Kitty omtalar att hon var utan arbete och därför
begick sveket. Och så vill hon gå. I

Men snart har Robert slagit sina armar om henne och ävenså lille Filip, som nur fått ej en

mormor utan en mor. i

I

Ett mästerligt spel av end-åring.

l

 

 

i I livets skola

- eller -

Unwllyslivels luckelser. ,  .

Jack finner livet i hemmet hos modern trist och äventyrslustan sjuder i blodet.

Han rymmer så till en farm i Vilda Västern, därifrån han emellertid blir bortkörd för
sin lättja.

jack beslutar sig nu för att bli cowboy och slår sig i lag med en samling dylika.

Men h"r möter honom oanade svårigheter. 1

Cowboys äro nämligen listiga krabater, som snart genomskåda nykomlingens svagheter.
Han skall härdas och gå igenom ekluten och nu följa en massa upptåg med lassokastning etc.
som göra Jack utom sig. 1 - i i

Cowboyslivet blev ju prövande och Jack slår sig på stråtröveri.

Han rhåller uppe en postdeligens och iiyr med postsäcken.

Förföljd genom snår och vildmark, lyckas han undkomma och finner endast ett pänningbrev.

Det är från modern, vari hon skickar honom sina sista besparingar.
Gripen av detta beger sig Jack tillbaka till modern och beslutar sig för att bli en .ny
människa. v

    

l

Starkt gripande äventyrs- ochiamiljedrama.

1En serie viillyckadej1 bilder från den förfärliga: snöstorm, som nyligen rasat i= i
norska högfjällen, därvid hela järnvägståg blevo insnöade och
fastsittande i de väldiga snömassorna.

 

 

 

 

 

 

 

 USllllVdHllH,ll llliSliSll Illilll. I:

Lehman blir på en föreställning så betagen i en lindanserska och hennes konst att han
både hemma och ute börjar öva sig i att gå på lina med det resultatet, att han snart kan själv
giva en föreställning. Han förvånar publiken genom sin skicklighet men ett tu tre hamnar han
uppe i takdekorationerna på scenen och blir hängande där. Först när en bra hop hunnit samla
sig nedanför på scenen faller Lehman ned och i den allmänna villervallan, som nu uppstår, lyckas
han obehindrat smita därifrån. i x

 

 

NYTT! - ole. I. NYTT!

Några dagars gästuppträdande av

Dragspelsvirtuoserna
Di Zazzo och Walente.

 

 

 

32

we- H u "årsstämma v

l Lehman som llmlansnre. X .

 

 

 

 

 

 

 

 

För. första gången  Skandinavien användas de nya
JATTEDRAGSPELEN
N Fullständigt ny repertoar.  i.
1----i"

nrsi   vin   nanm Hr Prmus islunl. uisl

M" Rätt till ändring avi-programmet förbehålles. "I"

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7--10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. nu, Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre. i

Y,W även fulare-r för I bam. W

 

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket. 1913.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain