#1617: Svenska Biografteatern

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

 

 

 

  

 

Implant-dem dara eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

9KlnamamgraIX--Flirevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Program fr. o. m. den 25 Aug.

Med hlixltäg runt jorden.

Den senaste Ijournalen.

 

- Intressant utomlandskrönika -

 

 

Resor iTurkiet.

Det är huvudsakligen till Mindre Asien vår filmserie för oss, till den del av Turkiet, som
väl torde bli dess kärna, sedan turkarnes välde i Europa är slut.

Det är brokiga bilder som här upprullas, bilder som ge en god ide om de många stam-
marna och deras levnadssätt, som rymmas inom det osmanska riket, bilder från land och vatten,
stad och landsbygd.

En ung ilickas hjältedäil.

få En vacker och rörande tavla ur livet.

Den underbara berättelsen om huru lilla Elin Rem räddade två järn-
vägståg från sammanstötning och olycka.

 

 

Elin Rems fader sköter ställverket till växlarna å en järnvägslinie. Han är emellertid mycket
sjuk och kan endast med största svårighet sköta sitt arbete. Han förmås slutligen att gå till
järnvägsläkaren, som konstaterar ett svårt hjärtfel och ordinerar fullkomlig vila. Sin plikt likmä-
tigt måste läkaren även underrätta järnvägsbefälet, att fader Rem ej längre är förmögen att sköta
sin ytterst ansvarsfulla post. Innan han skickat av denna underrättelse , U  (I k i
genom Vlilla Elin :Rem- "ett .Brev med? aiihallan att hennes tar mattefitröts  i
ännu-fjorton dagar, för att ej familjen skall gå under. Efter denna tid väntas en vuxen son till
den gamles hem och han kan då övertaga sysslan. Läkaren låter hjärtat tala. - -

Den gamles krafter äro emellertid uttömda. lett kritiskt ögonblick, när på hans växling
beror om en fruktansvärd tågsarnmanstötning skall kunna undvikas, faller han kraftlös ned.. Elin
är närvarande och söker slå om växlarna. Omöjligt! Hennes armar äro för späda. Då fattar v
hon ett raskt beslut. Hon griper en signalflägga, rusar utipå järnvägslinien, samt ställer sig i
vägen, först för det ena, sedan för det andra tåget, samt lyckas genom sin hjältemodiga rådighet
förekomma katastrofen. På det ena av tågen är brodern med, ochi situationen liksom familjen
är räddad genom den lillas raska ingripande. f

Hummer på franskt vis.

Franskt lustspel.

 

 

 

l huvudrollen: Fröken Susanne Grandås.

De båda unga äro ute på en liten rekreationsresa och kommer till franska kusten. Där
får den unga flickan se en del fiskare sysselsatta med att sortera hummer och hon blir för-
skräckligt lysten att få en sådan. Men de äro dyra och han vill inte, men givetvis hnnes inget
undantag mot regeln att adet kvinnan vill etc.) och han lovar henne skaffa hummer. 1

På" kvällen går han ut för att fiska, men det blåser upp till storm och han vågar inte ge
sig ut. Emellertid kommer han överens med en gammal fiskare att få låna oljekläder av honom
och köpa några humrar. På morgonen skulle han komma och hämta allt. Allt går bra, den
unga frun som varit i ångest över sin äkta man under natten, då en fruktansvärd storm blåste
upp, är synnerligen glad att få honom igen. Ack, en sådan hjälte. Men upptäckten kommer
och det blir annat av för honom, tills len hummer åvägabringar försoning på ett synnerligen
oväntat sätt. v .W

V skutaris fall.

Bilder från den sista avgörande striden, som visa Skutari med omgivningar, livsmedels-
transporter till de montenegrinska förposteringarna, det 1segerrika intåget i staden och den av
kriget åstadkomma ödeläggelsen.

 

 

 

 

Ett d ktI t" I
u lg n a p p. w
Hur det gick vännen Lehman på hans fenomenala fisketur.
Skämt.

 

If Rätt till ändring av programmet-förbehålles. ..-

i 088.! " Vill ninnl llr Prulus llsluml. 038.!

Vardagar kl. 7-10 e. m.,

PRISERNA:n lista plats .35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
Sön- och helgdagar mellan kl. IÅS och 3--5 e. m. populära 2 timmars

 

Tiderna bliva tills vidare:
kl. 1-5 och 6-"10 e. m.

plats 50 öre.
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

m

titt-"- ven fillåfel för bam. W

 

IEskilstuna, Trycket-iaktiebolaget Folket, 1913l

    
 

 

Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

Reserverad

e

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain