#1591: Svenska Biografteatern

Q

 

 

 

Fe-a Kinemahural-Fiirevsninuar -I

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

J; Alltid absolut de senaste nyheterna å området. -....-..
Program fr. o. m. den 17 Februari.
I ,, i , I

 Revy iver Veckans Nyheter.

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller Verklighetskinematografier från olika delar
av världen. m Intressant och innehållsrikt!

.--- ...--....f - .
-.-.-..-.-...-.-.... -.- .-

Orätt misstänkt. W

- av Harry Furniss, en berömd konstnär, som själv innehar en av rollerna.

---.-
I --------------

Ett barns bön.

"Film de Americano".

Ett gripande skådespel ur eri ranehsmans liv. het" 

 

 

 

 

 

 

 

Mödosamt bana de trötta hästarna sig Väg genom präriens höga gräs. Tungt är sinnet
hos körsvennen; där borta på. kullens krön ligger hans kära hustru begraven. Hon har ej tält
vid den stränga trapatsen och har därföre lämnat livet för alltid. Nybyggaren och hans späde
lson har själv begravt henne.

Vid solens nedgång har nybyggaren nått resans mäl, ett stycke jord kännt under "lott
Nzo 344. Han låter de trötta hästarna vila ut, och tar i lag med att resa sitt tält. Dagen
därpå. börjar han rödja jorden. , Stackars man, han kunde ju inte veta att det arrendekontrakt
han hade fått var till noll och inte värde, att han hade betalt sina pengar till en svindlareaftär.

Ägaren till det stora vidsträckta land, varest LLlott Nzo 3LL ligger, blir av en av sina upp-
syningsmän underrättad om att en främling slagit sig ned på. hans område samt påstår sig
hava arrenderat jorden.

Agaren beslutar att straffa och bortköra inki-äktaren. Först går han dock .in till sin lilla
dotter. Han stannar dock försagd då han hör sin dotters nya guvernant lära barnet bedja.
Då. bönen är utsagd går fadern hän och kysser sin dotter. Hans bitterhet och strafflust mot
inkränktaren ä "lott N:o "du har fått en svär stöt. Vem vet, kanske. det är en god man som
fallit offer för svindlare. -

T spetsen "för sitt folk rider han över prärien hän till "lott Nzo du. Komna i närheten
av nybyggarens tält, vilja hans folk störta in i tältet, men godsägaren håller dem med en
handrörelse tillbaka.

För andra gängen har han denna afton hört ett barns bön - - - - och inlett oss icke
:Tj-restelsc - - - -- Sakta blottar han sitt huvud, och alla hans män göra sammaledes un- I
der det barnets rena och klara stämma ljuder ut i den stilla natten - - H i Html .fi-(ils- oss

ifrån (mdr) - w ---- -H- b
Då. barnet har slutat sin bön utkallar godsägaren fadern, samt beder att få se hans ar-
- rendekontrakt samt Jförklarar för honom att kontraktet är falskt, men tar samtidigt och signe-
rar det med sitt namn. Nu säger han, kan Ni stanna här så länge Eder lyster, tack vare
barnens bön - H -a- se - -

 

 

 

 

mal hlummur och sllrinuvnllen. I

Charmanta scenerier från Luxembourg-parken, den vackraste i Paris.

I .

l En hesviirliu vullenllrn.  

il , Mycket komisk. I I
. L = 1: I

WH- Programmet även tillåtet iiir barn. 

I: Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I

Tiderna bliva :ins vida re:

Vardagar kl. 7-f10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10I e. m. "
PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. l-w3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

1"

 

 

 

 

 

 

 

 

lllskiistmmI Tryckeri-A.-B. Folket 1-913.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain