#1581: Svenska Biografteatern

huplamhns stora elegarm
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

 

Kinemamgral-Färevisninuar W

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

J: Alltid absolut ole senaste nyheterna å området.

 

 Program fr. o. rn. den 19 t. o. nu. den 21 Aug-

 

 

 

 

Från Sverges fagraste bygder.

Ronneby.

Vacker kolorerad bild.

Nyhet från Sommaren 1912. l

 

 

 

 ar handskar.

 

Lustspel.

. Det är sä rasande galet alltihop - hans frujhar funnit ett par damhandskar i hans rock-
ficka, men han är absolut oskyldig. På fruntimmers vanliga sätt tror hon sig naturligtvis ge-
nast vara skamligt bedragen och kilar hem till sina föräldrar. Han är utom sig och blir skymf-
ligt utvisad av svär-föräldrarna. Klubbkamraterna tycka emellertid synd om honom och besluta
söka klara ut saken. Efter många missöden lyckas det, och ångerfull faller frun i hans armar.
Och han är kär och snäll nog att ej straffa hennes ogrundade svartsjuka.

 

 

 

En lättsinnig hustru

eller

O en  

Socialt skådespel.

Med djärva och säkra drag skildrar författaren den lättsinniga hustrun, den intet ont
anande mannen och den otacksamhet som blir dens lön, som genom sitt sinnes renhet, återför
hustrun till dygdens väg.

 

Handlingen i vårt skådespel är förlagd till ett fasionabelt pensionat i Södra Frankrike.
Bland gästerna råder idel samförstånd Voch  roy-tisllss-en-ådagäherre och -fru-Sears ankomma.4
Herr Sears avreser inom kort, lämnande sin unga fru kvar ä pensionatet. Hon börjar genastl
att fördriva tiden med en vägad och lättsinnig kurtis med en av gästerna, och denne å. sin
sida upptar med begärlighet. den erbjudna frukten. Fru Sears oskyldiga utseende gör att de
ostörda av de övriga gästerna kunna mötas på. snart sagt vilken tid på dygnet som helst.

Endast en har sett och förstått den kärlekshandel som sker mitt för ögonen på. dem alla,

och denna enda är en ung och föräldralös flicka med ett rent och oskyldigt sinne. Hon säger l
modigt och utan omsvep den villige kurtisören sanningen. "Jag har", säger hon, LLbetraktat
Eder såsom en hederlig och oförvitlig manfll Svaret blir: uDet gör mig verkligen ont min fröken,
men det intresserar mig alls icke vad Ni har tänkt om mig, och jag räder Eder till att ej lägga
Eder i andras affärer, det kan då. gåJ Eder illa. Jag vet att Ni är dotter till en svindlare;
ett ord av mig, och ni jagas härifrån." I
Den rätträdiga flickan låter sig dockej skrämmas sä lätt. Hon anser fortfarande att det
är kurtisören och ej den lättsinniga frun som är orsaken till vad som sker, synnerligast som
hon själv varit utsatt för kurtisörens uppmärksamhet innan fru Sears ankom till pensionatet.4
Den rätträdiga flickan lyckas dock att förhindra dem från att taga det sista steget fullt ut.
Men de övriga pensionärernas misstankar äro väckta, och för att rädda fru Sears låter hon
skamskuggan falla över sig själv. Hennes belöning blir att hon jagas på. porten, och till och
med av den vars heder hon räddat, blir hon behandlad med förakt.

 

 

Fortsättning på

i ULYMPISKA SPELEN

i Stockholm 1912.

Vi fortsätta i dag vär serie från denna vår stolta idrottsfest, vid vilken svensk idrott
och svensk mannakraift på. ett så lysande sätt hävdade våra gamla minnen.

Och varje svensk skall städse med stolthet minnas våra idrottsmäns bragder vid den V
Olympiaden. Och för utländingen skall säkerligen vårt land i sommarens ljusa och härliga
dagar stå som en fager fläck på vår jord, dit hans tankar mången gäng säkerligen med ve-
mod skall längta. .

Bilderna från spelen äro synnerligen lyckade. Klart och tydligt ge de äskådaren in-
trycket av den oerhörda konkurrens som rådde vid de olika tävlingarna.

Och då. de nu börjat sin färd över hela världen, än mer hugfästande minnet av de hårda
idrottsdagarna där uppe i det sommarfagra Stockholm, är det med glädje vi kunna stä våra
kunder till tjänst och visa bilderna från kampen.

Helt visst skall detta hälsas med glädje, ty för de många som ej haft tillfälle att under
festen besöka Stockholm, blir ju detta ett utmärkt och framför allt billigt tillfälle att få. sin
nyfikenhet stillad och se de män7 vars namn buret pä ryktets vingar som trollslag flögo
jorden runt. -

Den serie som vi i "dag fortsätta kommer inom kort att följas av andra, så att åskåda-
ren skall bliva i tillfälle följa spelens gäng från början till slut.

Det är minnet frän vär stora Olympiad, och det bör varje svensk se.
X

 

 

 

 

  

Ett tokroligt skrattnummer om hur en betjänt fär i uppdrag av husbonden att. under
dennes bortovaro spionera pä frun och alla de äventyr han därunder råkar ut för.

Högkomiskt skratlnummer.

 

 

 

 

 

088.! liven för harn. 088.!
ijtt program omN fors-dag.

I: Rätt till ändring-av programmet förbehålles. "I

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7- 10 e. in., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-40 e. rn., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m. 4 I

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn-. och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

   

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 12112.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain