#1575: Svenska Biografteatern

hmmm nota elegans I!
bömd. Kungsgatan 36 f

Kinemamurat-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

   

.-:.= Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

Program fr. o. m. den 16 Sept.

i Pallrés Journal.

I." JYyheier från när och fjärran. "IK

 

 

eller

 

Vackra JVelly.

I." EH spriliande glaH fmerikanskl luslspel. "än

 

 

l
Svaäjukans kval )
l
l

 

inbördeskrig-lets dagar och nutiden.

Vi befinna oss vid handlingens början mitt uppe i kriget mellan nord- och sydstaterna.
Mrs Lam-ar, som är ensam med sin lilla flicka och gamle tmtjänare, ser fiendens soldater
omringa huset och anmodar tjänaren gömma hennes dyrbarheter i ett järnskrin. Han gör 
och faller sedan offer för en förlupen kula.
4 När Mrs Lam-ar, sedan soldaterna plundrat huset återfinner sin trotjänare död, tror hon
i att soldaterna tagit hennes skatt.

Femtio är ha förflutit och i det gamla huset residera nu dotter-1löttrarne, den äldsta upp-
vuxen och den yngre (i är.

Men även .fattigdomen residerar i huset och en efterhängscn fordringsägare hotar med ut-
mätning, sä vida den äldsta systern  vill gifta sig med honom. Hon anropar-honom om näd,
men han är obeveklig. Och ehuru hon älskar en annan, vill hon ej i skammen över sin fattig-
dom ge denne sin hand, utan beslutar sig i sin nöd för att bli ockrarens hustru.

Dä inträffar det som skall bli vändpunkten i hennes och den älskades liv.

Den lilla (i-äriga systern har i ensamheten hemma tagit  för att leka med tändstickor
och snart ha gardinerna fattat eld och hela huset star i ljusan låga.

I

Siorf ävenfyrsdrama från nordamerikanska D

Den äldre systerns älskade inser faran, underrättar henne liust dä oekraren söker erövra

den första kyssen frän henne, och nu utspelas förtvivlade scener, dä hon vill störta i lå-gorna
och. rädda systern. Men mannen gör det i stället, kommer utbärande halvkvävd av rök med

den lilla och nu kastar sig systern kring hans hals och lovar att för alltid tillhöra honom.

Och när  de unga tu sitta hand i hand bland ruinerna efter huset och den lilla 
omkring och leker, "upptäcker .hon skrinet med skatten och mormodcrns juveler göra den gemen-
samma vägen jämnare att vandra.

ÖBSJ Ee spännande realisliska eldsvådescenerna.

 

 

Ridsport

Denna bild är mycket intressant. Vi se de duktiga ryttarne utföra sin konst. Lugnt och
säkert rida de in pä banan, eller rusa förbi i vilt galopp eller taga ett väldigt spräng ned i
den brusande floden, sä att det skummande vattnet yr omkring hästen och strax efter får man
se, hurusom häst och ryttare med stor ansträngning simma in till land.

 minst intressant är deras djärva ritt upp och utför svindlande brantei. Flerfaldiga
gånger se vi ä bilden, huru häst och ryttare störta utför branterna. l de flesta fall. avlöper
det hela ganska ofarligt, men i ett fall se vi ryttaren formligen krossas under hästen, som stör-
tar baklänges från branten ned över ryttaren.

 

 

Zen underbara hdrsalvan.

Vanvettigt uppsluppna tokerier där alla kinematografiens knep tagits i anspråk.

 

 

.I l .l :IV
llllS.! Pllllllälllllllll llllållll äVllll lill llillll. llllS.!

lf Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. l 5 och Öle e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Bidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 Öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3w5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställuingar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

 

 

 

 

"Fryckarl-Aktiebolaget Folkef lt-HZ.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain