#1574: Svenska Biografteatern

en: Kinemamural-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

-.............. Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 28 Sept.

 

 

Veckans Nyheter

z Pathé-Journal =

Illustrerad tidning över allt som händer och sker på jordklotet.

W Ny varje Måndag. "Um

   
  

 

 

 

Ur kattens liv.

 f i i Intressant, vetenskaplig serie. fresh 

  

Näpna bilder ur de små älsklingarnas värld.

 
 

 

 

T Express.

  

 

Upptaget på ett djup av 250 meter underjordytan
med speciell tillåtelse av direktionen för de
Förenade Staternas gruvor.

  
   
   
    
  
    
  
  
    
  
 
  

 

 
    
 

 

  

l. Pa till gruvan. låi. lifter tva. dygns förlopp finnnsv ännu
2. Ing-ängen till gruvan. flera innestängda i lgruvan.
3. En hemsk aning". li. Tom ooh den blinde lucilm-betaroii ned-
l. Den blinde kolarbeterenv7 gamle Tom, stiger i gruvan.
känner de giftiga gaserna uppstiga lö. Den blinde genomsöker gäng-arna.
ur Igruvan ooh anar att en olycka 16. Allt hopp är nte. i
.kommer att inträffa. 17. Den blinde leder räddningsarbetet.
 Den första underjordiska gängen. 18. En bön om hjälp.
(i. Fjärran från dagsljnset. 19. Torn lyckas intrång-a i den gäng, vin-est
. Explosiv dc olyokliga uppehålla i
8. lfln explosion ligger i luften. 20. ltärldningsmansknpet följer honom.
i). Ett isoleringskläde npphänges lför att 21. Hans öra uppfatta-r vad intet öga kan se.
förhindra att den giftiga gasen spri- 22. Upplivningsförsök.
der 23. De olyckliga nppbringas i dag-on.
li). Den. blinde kolarbetaren ooh hans dotter. 24. l dagsljnset. i
ll. lixplosionen i gruvan. 25. Den blindo hjälten.
12. Räddningsmanskapet ifört skyddshjälma r
nr-ulstiger i gruvan.

 

   
 

 

 

Marathonloppet ==--

Olympiska Spelen

i Stockholm 1912.

Ej att förväxla med förut visad bild! W, M" Ny upptagningl

  
  
  
  

Vi börja i dag;v vär serie från denna vår stolta idrottsfest, vid vilken svensk idrott och
svensk mannakraft på. ett sä lysande sätt hävdade våra gamla minnen.

Ooh varje svensk skall städse med stolthet minnas vän-i, idrottsmäns hragder vid den
Özte Olympiaden. Och för utlämlingen skall säkerligen värt land i sommarens ljusaooh härliga
dagar stå som en tager fläck pä vär jord. dit hans tankar mången gång säkerligen med vemdd
skola längta.

Bilderna från spelen äro Synnerligen lyekade. Klart och tydlig-t ge de iiskåilarenintryc-
ket av den oerhörda konkurrens, som rådde vid de olika tävlingarna..

Och dä de nu börjat sin färd över hela världen. än mer hugfästande minnet av de
härd-a idnittsdagarna där uppe i det sommarfagm Stockholm. är det med lglädje vi kunna stå
våra kunder till tjänst och visa bilderna frän kampen.

Helt visst skall detta hälsas med tillfredsställelse.v ty för mänga, som underfesten haft
tillfälle besöka Stockholm, blir ju detta ett utmärkt och framför allt billigt tillfälle att få. sin
nyfikenhet stillad wii se de män, vars namn, burna på. ryktets vingar. som trollslag flögo
jorden runt.

Den serie, som vi i dag börja, kommer inom kort att fortsättas med andra. att 
dai-en skall bliva i tillfälle kunna följa spelens från början till slut.

Det är minnet från vår storul olyinpiad. ooh det bör varje svensk se.

ll äll i llä Ell . l SYSlBl.

Lustspel från Vitagraph. y

WSÄ Pflllllillllllllll llllållll illlllll lllf llilfll. UM!

W Rätt till ändring av programmet förbehålles. "w

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-f10 e. m.

PRlSERNÅ: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 
 
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 15112.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain