#1552: Svenska Biografteatern

Vardagar kl. 7- 10 e. rn., Lördags- och helgdags

PRISERNA: 12sta plats 35 öre7 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

 

 

 

templet-uden stora eleganta
i hörsel, Kungsgatan 36

 

 

Kinemalnurai-Firevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

Program fr. of. m. den 18 December.

Zeppeins luftskepp

Intressant verklighetsbild.

 

Petters Ilja hund.

ns- Kemiska-w

Spännande amerikanskt samhällsdrama.

 

 

Fabrikspipan ljuder. Arbetet skall börja. Och in genom porten strömma skaror av arbetare.

Bland dem är dock ej Fabio. Han sitter hemma hos sin sjuka hustru och vårdar henne.
Plötsligt hör han pipan ljuda. Och han störtar i väg till fabriken. i "  I e V

Men han kommer för sent. Porten Iar stängd. Han föres in till chefen och har får han
sitt avsked, därför att han åter kommit för sent till arbetet. Förgäves åberopar han den sjuka
hustrun. Det hjälper ej.

Bland kamraterna uppstår stark förbittring, när de få höra talas om saken.
uppsöker direktören men denne vill ej ge vika.

Då besluta arbetarna under stormiga scener att förklara strejk.
hustrun och tas med till strejkmötet.

Men hustrun är orolig. Hon skyndar till fabriken för att söka beveka direktören och får
"av vakten höra, att han är i sitt hem. Hon skyndar dit och blir förd in i trädgården, där han
sitter med sin hustru och sin lilla Ö-åriga flicka. Förgävesl Direktören vill ingenting göra trots
hustruns och flickans böner.

Men ute- i trädgården träffar hon den lilla, och denna lovar i sin barnsliga oskuld att be-I
veka fadern.

De strejkande ha skrivit ett brev till direktören.
oss alla, söka vi plats på annat hålla.

Direktören får brevet på en bjudning och blir orolig. Han kastar det på golvet, flickan
tar upp det och läser det.

Följande dags morgon äro arbetarna församlade utanför portarna, men ingen pipa ljuder.
Inne på fabriksgården förklarar chefen för kontorspersonalen, att han ej kommer att ge vika.

Då ljader till allas förvåning fabrikspipan. Portarna öppnas av vakten och arbetarna ström-
ma in. Chefen rusar till ångmaskinen för att se vem som låtit pipan ljuda, och finner där sin
egen lilla dotter av alla krafter dragande i snöret till pipan.

Rörd tar han flickan i sina armar och förklarar allt för personalen, som hurra för och
hissa den lilla fredsstifterskan. I

En deputation

Och Fabio hämtas från

aOm fabrikspipan ej ljuder i morgon för

Ett rörande vackert barnaspel.

 

FrändelumligahiirneiMmenegm

ng- l-lärng naturbiid. -w

Det är ett litet förtjusande land, långt borta på den oroliga halvön. lnvånarne älska sitt
land och ej underligt förresten. Som en saga ter sig detta med berg och dalar om vartannat,
och som en liten by reser sig deras stolthetfhuvudstaden Cettinje med dess kaserner för trup-
perna, slott och residens. "

En liten lflack av vävlden med solglansioch sommar, där nu kriget rasar som värst.

 

Lehman som kyrassier.

En bild däri den glada Lehman är i sitt riktiga esse.

 

 

 

Programmet även tillåtet för barn. W

IE" Rätt till ändring av programmet förbehålles. 1.
Tiderna bliva tills vidare: i

kl. 1-5 och 6-10 e. m.

plats 50 öre.
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1912.

aftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

Reserveracl
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain