#1547: Svenska Biografteatern

E
r..
N
I:
s.
i

E
H
in
n
9
I.
:I
H
1-
1-
GD
G

 

 

kmplarordeos stora eleganta
.hörsaL Kungsgatan 36

 

 

Klnemalugral-Fllrevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: Direktör GUS T. SUNDEL.

Program fr. o. m. den 21 t. o. m. den 28 Dec.
i: , -énk ...i
W 0I) är krig-ei rasar.

Öriginalbilder från krigsskådeplafsen.

 

 

 

 

 

så

Tripolis sett från den italienska -eskadern

ll tan för B en g asi.

Det av italienarnai bonilnrrderade Derna .och

den förstörda turkiska stationen. för trådlös

tele gr afi .

11-. De. italienska. luftskeppen och aeroplanen på.
(jlargaretchs fält.

. Arabisk by i lågor.

ö. lllältbatterier i angreppslin

:stol-

. i)

 

. De fallne jorldals.
8. Araberna. avväpnas.
.0. Arkelmserade araber, som kämpa t på tur-
karnas sida.
ll). Vid liöpgravarna .stupade turkar och araber.
ll. Bersoglierer på vakt. i minareterna vaka över
lä gret.
12, Vid föipostlinjen. Fienden i. siktel

 

 

Siämmngsbilderfrän ifallan d.

Våra .stämningsbildleir från Holland visay hur långt d-en. moderna. kinematografien har gått i

fotografisk konst.
återgivas. på duken.

 

På

Det är en .sann njutning att se dessa små stämningsfulla. bilder uipzpirullas och

 

 

l"anala isfällning.

äundraials raser i uppvisning.

Värt besök gäller en större internationell
liundutställning: med dess högst intressanta va-
riationer på den varelse, som. i med- och motgång
är människans tro-goaste vän.

Vi göra här bekantskap med danska, .engel-

.ska och franska. (loggar, spaniels, pointers etc.
ISärskilt intressant är en råttjafkt. för foXt-erriers,
ett släpp. om 50 engelska rävhundar och uppvis-
ning av polishundar, brottslingars fastta gan-
de etc.

En lärorik bild för alla djurvinnler.

 

I modellens lienr.

. En inbjudning till bal; och jag har
klädn in g.

3. Hos damskräddaren. Modellen. i arbete.

4. En förnäm kund. En .passande klädning.

5. Jag skall ovillkoirligen hava den i- morgon,

tidig-t. i

6. Tänk om  själv för en gång fick behålla
en av de eleganta dräkter, .som jag ständigt
får klä-da mig i. Stackars. jag, jag är j-u en-
dast. modell.

. Affären skall stängas, inget. bud. är inne för
att  med den sis-t köptal dräkten.

8. Modellen erbjuder sig att avlämna den sam.-

ma. afton eller tidigt dagen därpå..

9. Frestad. Tänk om jag vågar bära den endast
. för en timme.

10. Ett par timmar.

11. Modellen dukar under för4 frestelsen.

12. På balen. lll-Den vackral modellen.

13. I läntal fjädrar.

igen

14. Straffad fåfänga. - Dräkten .sönderriven -
15. I ånger och förtvivlan över ysitt dumdristiga
tilltag.

 

 

JWelodrama.

 

 

16. Ett svårt arbete - en .sömnlös natt. -

17. Följande dag.

18. Dräkten avlämnas.

19. Modellen vi-d sitt arbete - i ångest för den
sönderrivna klädningen.

20. Kunden har upptäckt felet.
vred-esmod till affären.

21. En sträng undersökning, vilken den skyldi-
ge kan varaI

och anländer i

.22. Modellen .ställes till ansvar. Hon erkänner
under tårar.
25 . Då. ni  för .fattig att betala klädningen.

men er fåfänga måste kosta er något, får ni
härmed avsked.

24. Förbarmande,  har varken fader eller mo-
der, :ni vet. ej vad ont ni gör genom att jaga
ut mig. Förlåt: och till-giv mig.

25. Nej , ni har hört vadÅ jag. .sagt - gå.

26. Jagl har betalt ldädni.ng-en, den tillhör såle-
des. mig! Ni. kan icke. ställa henne till an-
svar därför. Jag tilllgiver h-enne och b-e-der
eder behålla! henne i eder tjänst..

27. Nåväl i  fall får hon stanna..

 

Off-"IeÅJWw-ffz På jakt fffrika:

Kemisk scen av jWachin.

Just i dess-al. dagar har i: dagspressen före-
kommit. meddelanden rörande de oerhörda resur-
ser, varöver de storal films-fabrikerna. förfoga.
Den. bildserie .som här visas. är en .särdeles bely-
sunde illustration härtill.

Little Moritz har jämte en vän tagit .en liten
avstickare. ned till Afrika för att fånga storvilt.
Försedda m-ed .riklig utrustning och svarta. bä-
rare tränga. .de in il urskogarna, och det dröjer ej
länge innan de möta villebråd - först en hyena,
 en panter och till sist en noshörning. Men de
bålde nimrodarna. hålla!  att bliv villebråd i
stället.-

OBS.! Alla. dljurlem äro4 äkta - utom ett.

 

 

l

"www

 

 

Slutligen lyckas. de fånga det första offret,
en - kanin. Så. blir det natt, kaninen tjudras
och de gå. till vila, men väckas .snart av en stor
boalorm, och. så. är det slut med vilan.

Mätta på. jaktäventyr återvända. de till Eu-
ropa., sedan de telegraferat till .sin klubb att. de
snart anlända med fångna. vildar och djur. De-
ras hemstad anordnar ett storartat mottagande
för upptäcktsresandenal och jägarna, med tal av
borgmästaren och. puss av borgmästarinnan och
.sång av skolbarn och allmänt jubel.

Men så slipper en panterr lös...

Storartat arnalnlglemenlt. - Mycket-komiskt.

 

 

 

 

 

W" Rätt till ändring av programmet förbehålles. .m

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sönr- och helgdagar mellan kl. 1å3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeförcställnirigar, äldre 25 öre, barn 10 öre. "

llnm- och Fumllieiiireslällninunr i vunliu lill!

X

Nyll program llnnandag Jul.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain