#1541: Svenska Biografteatern

:rä-:o

Kungsgatan 3.6, Eskiisnta.

 

 

FÖREVISNING AV""
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

.. lf

  Pnoennn

vfrån och med den 19 :in och "med-"den 21 April 1909.

 

L. I .ll k I i
lmtr ver ning.
Intressant. "

Ankomsten av råämnen. Några benprov. Benen sorteras. Öppnan-
det av en autoklaf. Limgrytor i kokning. Rening av limmet. Kvarle-
vorna av benen kastas i ugnen. Benen uttagas och föras tillkvarnen.
Säckar med benmgöl. Det förmalda limmet föres till torkrian. Limbloeken

skäras i stycken och utbredas på. galler; Efter torkningen sofras limmet
för emballering. Limmet paketeras. I

 

Försäkringsagenten. 
Kemisk. i .

d =
.I l ll I I
I l I
:Piraten Mur ans avemr -
i s . I4 .I
I Stor-slagen spännande dramatisk bild i många :
g avdelningar. I I
g :

III-III...-III.III-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIII
, .

Levande och sjungande bild:

Lahengrins avsked.

 

7

Nya timer från Rum, nen eviga salen.

Vår bild visar panorama över .lanikulusbergem Justizpalatset, den
berömda Engelsborgeii, broarna över Tiber, den stora -folkplatsen och
I längre bort brunnarna vid fBanini. Vidare se vi den idylliska sjön i par-
ken vid Villay Borghese, Peter-skyrkan, Vatikanen och det gamla Forum
romanum. w 1 -

is ciplin.

Giv akt! Framåt marsohl kommenderar vårnnderoflicerBrasike, och
hans lilla avdelning sätter sig i rörelse. Bräisike skall avlösa posten vid
krutkammaren.. Soldaterna marschera genom gatorna då plötsligt Augusta,
Bräsikes fästmö, vilken är kokerska hos kaptenen, går över vägen. Han
glömmer nn helt och hållet att han har en trupp att anföra och springer
efter henne för att prata litet. Emellertid marscherar hans avdelning
vidare, redan för large sedan hava de uppnått .sitt mål och krutkammaren
ligger bakom dem, det blir natt och åter dag men alltjämt marschera de
vidare. Plötsligt äro de vid det brusande havet och vidare gå de ända
till gränsen. Haltl Vem där! 1Grenom den våldsamma marschen hava
soldaternas .utseende blivit förvildat, de hava fått långt hår och helskägg,
så. att gränsvaktaren betraktar dem som vagabonder. Under tiden har
Bräsike märkt att hans manskap försvunnit och skyndar nu omkring för
att fråga om man sett hans trupp. På sin vandring möter han kaptenen
vilken frågar honom var hans soldater voro. uHerr kapten, jag har för-
lorat min trappa. Kaptenen följer honom till häst och Bräsike måste
lunka bredvid. Slutligen efter .lång vandring Åkomma de till gränsen där
soldaterna stå.v och vilja komma vidare men hindras av gFansvaktaren. Med
tordönsstämma skriker kaptenen: Giv aktl De ntmattade soldaterna bliva
helt förskräckta. Men herr Bräsike blir degraderad och måste nu länge
vänta på att hfemföra sin Augusta. ,

Ilirtsikdu Hem-es av Pianistrnorns ÅsLUND.

-elaw-
Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.

Barn lzsta plats 25 öre, szra. plats 15 öre. Populära 2-tim-
mars barn- och familjeföreställningar Sön- och helgdagar
mellan kl.1 3 och 3 5. 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Beserverad plats: läktarens fond 50 öre. ,

 

 

Nytt program Torsdagen den 22 April. i

 

Eskilstzmu, Wyokeri-Aktieb. Folket 1909

  
  

s-

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain