#1540: Svenska Biografteatern

vaNsKnnnnnn-nnnnn

StoraY Templarsalongen i där: f Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 

FöREvIsNING .Av
.LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6w-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 64-10 e. m.

 

PROGRAM

från och ined den 15 tHl och :ned den 18 Aer 1909.

 

 

Bilder från svenska städer:
Y O
O0000000000..000000...OOOQOOOOOOOOOOOQOQ .

Ett besök i Västerås.

Några motiv från denigamla Aros-staden.

.O

O
.O

O
O
O

OO

Västerås torde mer än någon annan stad i Sverge i mer än ett
avseende bilda en skarp kontrast mellan gammal tid och ny, och
har nog ej utan skäl blivit kallad "de stora motsatsernas stada. Det
är en av landets äldsta och minnesrikaste städer och har fordom burit
namnet Västra Aros. Den näst domkyrkan äldsta byggnaden torde
vara slottet, minnesrikt från Jösse Erikssons, Engelbrekts och Gustaf
Vasas oroliga tider. 1 Numera är staden en av landets största indu-
stristäder. . -

Egen fotografering.

i

...ooöooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo

03

OOOOOOOOOOOOQOOOOOOO...OOOOOOOOQOO0000000 Q

O

o
oi.

l

7 . Tiuvensnmuinrnesiunsynli ."

Utonnordentligt vackert kolorerad. .-. Oerhört rolig.

3. 45 i 45
.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.

Kampen nm en kvinna.

Storslaget drama. Ytterst spännande.

En ung ämbetsman och en officer äro båda förälskade i en
f engelsk V:överstes vackra. dotter. x Officeren anhåller-.företräde .Déhndel
andre blir avvisad.

Knappt är bröllopet över, förrän krig utbryter i Indien och
såväl översten som svärsonen mäste begiva sig till krigsskädeplatsen.
Den senare tager sin unga fru med sig. v 4.

Den unge officeren erhåller i uppdrag att utspionera det fient-
liga lägret, hans fru vill icke lämna honom ensam utan är honom
följaktig på den farliga färden. ,

Den andre, förut avvisade friaren, hade även infunnit sig pä
krigsskädeplatsen, men trätt in i fiendernas led.

Vid sitt försök att utforska fiendernas ställning, bliver den unge
officeren med sin fru omringad -av dessa och tagna till fånga. Slum-
pen fogar det så, att han faller ilhänderna på. sin förre medtävlare.
. De infödda ställa honom inför krigsrätt, och efter landets sed
dömes han att som förrädare bliva bländad och utställes därefter i
skogen. 1

Trevande sig fram så. gott han kan söker Ihan uppnå. närmaste
människoboning. Under vägen påträffas han av siny fru, som tager
hand om honom och för honom till engelsmännens läger. Under det
han där väntar på. den vakthavande officeren, uppenbarar sig hans
förre rival för. att spionera i det engelska lägret. Av den unge
officerens fru blir han avslöjad och häktad, under det officeren för
sin tapperhet erhåller en hög utmärkelse. -

000000000OO000000...OOOOOOOOOÖOOOOOOOO0.00
...QOOOOOQOOQOOOOOOQQ...OOQOOÖOOOOOOOOOOQO

0.0.0...0000OO..OQOOÖOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOQ0.0:..
O - O

Messters Biophon:

1 .. "En glad trall". i
 Konstantinopel.

Nya bilder från den turkiska huvudstaden.

Bilden visar oss sultanens residensstad, vilken är en blandning av
orientalisk glans och -- smuts och europeisk kultur. Färden gär först
genom sundet Bosporen. Sedan vi kommit över Galatia-bron äro vii
förstäderna Pera och Galata och befinna oss då. mitt i det turkiska folk-
livet. På. de av mänskenet lmagiskt belysta fioderna seglay tusentals med
barkar omkring de stora ångarna, vilka majestätiskt bida avresan.

W .i nal na! nnehn

En fasaväekande snuva. Högst komiska situationer.

Musik utföres av Pianist raorUs ÅSLUND.

elis-

Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 2zdra plats 15 öre. Populära 2-tim-
mars barn- och familjeföreställningar Sön- och helgdagar
mellan kl. 1-3 och 3 5. 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.

 

Nytt program. IMåndagen ole-n 19 April. .

g

 

l l Eskilstuna, Tryckeri-Aktien. Folket 1909

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain