#1529: Svenska Biografteatern

05:11: Kungsgatan 36. Eskilstuna.

 

OI

A6.

f

FöREvIsNING AV I.
LEVANDE BILDER4

Vardagar kl. 7w-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 61--10 e. m.samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

 

PROGRAM ,

från och med den 15 tm och med den n Februari 1909.Y

...II-IIIIIIIIIIIII-IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII..

I:Intressanta bilder och vyerå
:från vår grannstad Örebro.

.III-

O i .
.IIIII.III-IIIIII-IIIIIIIIIII.IX-IIIIIIIIII.

1

Politiken.

Parlamentsvalen äro som livligast. En arbetare är uppsatt som kan-
didat. För att göra sig omtyckt bjuder han sina kamrater på spritdryc-
ker samt dricker brorskål med dem. Likhet är vårt valspråk. Snart för-
svinner hans hatt, likaså hans klocka o. s. v. Kamraterna.r finna honom
trevlig och hålla utanför hans hem en musikalisk ovation föl-honom. Han
bjuder dem in I Itill sig. Under vinets inflytande dela de snart åter den
fullmäktiges egendom och snart står han ensam i rummet.

På vad som nu Jföljer kan tillämpas Jföljande valspråktl uSa förgår
all världens härlig-heta. I

a

O

lllllllllllllllllllllllllllliplllllllllll.
Konstfilm. - i e I f
i II i 0  i! l
Haxan fran evllla.
En tidsbild från inkvisilionens dagar. Inspelad av framstående artister iRom.

Enastående sevärdhet.
.lilllll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

 

III-lill.
.lll-Ill.

O
O

 

iänlilällllull-IilnldiYiiiåiiiiiimö i i i "
Llevande och sjungande bild:

Den Glada Änkan.

"De voro två konungabarn."
IIllnlluI.III-planninlllllllllllnu"i.

Gränspannrama :över Italienska I
I Rivieran.-

Man kallar Rivieran ständigt för Europas pärla. Den härliga naturen

gör påJ människans lynne ett djupt intryck, ty med slösande prakt har hon

- thär skapat ett av sina skönaste verk. Vi se det från Frankrike kommande
eäcpresståget lsom överskrider gränsen, en sådan där dammig men likväl
trevlig intaliensk landsvägr, När vi stå vid gränsen kunna vi se det rör-

) liga livet vid tullen. En omnibus förmedlar samfärdseln. Vi se ett har-

ligt vågspel vid Medelhavet och det är blott med tungt hjärta vi taga
avsked av denna bild.

I
96

l
o.

 

FrökenFnru

Fröken Flirt gör sin1 entré i stora världen, och med sitt koketteri
och sin skönhet har hon snart lagt alla unga män för sina fötter. Med
alltid .lika .rikt hjärta och en berömvärd opartiskhet tar hon emot alla
sina uppvaktande kavaljerer, men hon krånglar in sina rendez-vouer och
blir en dag tvungen att gömma sina beundrare i olika hörn av sin salong.
Dessa tröttna emellertid på den ovanliga situationen och ett allmänt

- gräl uppstår. . I i! i l

Fröken tFlirts pappa blir ditlockad av bullret och gör slut på diskus-
sionen. genom att helt sonika föra hela sällskapet till polisstationen.

Polisko missarien som också blir hänförd av fröken Flirts skönhet
visar sig ytterst förekommande och .finner sig föranläten att för undvikan-
de av alla framtida obehag i samma vag själv anhålla om den unga
skönas hand.

Oerhört rolig.

I x-å X

Musik una-es av Pianistrncrus ÅsLUND.

, -euah
Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, Zaira plats 25 öre.
Barn Izsta Iplats 25 öre, 2zdra plats 15 öre. Populära 2-tim-
mars barn- och familjeföreställningar Sön- och helgdagar
mellan k1.1 s och 3-5. 25 öre för nare, 10 ört nn bam.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre. I

 

 

 

llytt program Torsdagen den 18 Februari.

Ekkilstzma., Tryckeri-Aktieb. Folket 1909.

z

.lll-III.. 

  svnsn tunn-Tunn  

Stora lemplarsalongen

t
I

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain