#1528: Svenska Biografteatern

f sersKr Blorrrr-TEATERN

Stora Templarsalongen

01:20 i Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

FöREvIsNING Av
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. rn.

Panda-AM

från och med den 8 till och med den 10 Februari 1909.

 

o oo. oooooeooo.oooooooeoooooooooooooo
l 4 :ozooozoooooooooooooooooeoooooooooooooo 1)YW

 
 
 

  
  

 
   
   
     
    
   
 

OO 4 i 
22 , -.---.-- Nya. under från . z:
.Q I. I c
g; .1 Jordbavnlngen och stormiioden pa g;
I .oo
ä:4 E;- IVI k I 1:z
O OO
Q. i O.
9.  a a 0.
...v v .Ö
O. I De senaste århundradenas fruktanvärdaste katastrof. .Ö
OO . 
O. , Szdje serien. 1
:g 5 Denna serie, fotograferad av den välkända firman Raleigh 1 
Q. . & Robert, mäter en längd av över 700 fot och giver enIiull- .Q
O: ständig skildring över det obeskrivliga kaos, som härskar 1 för- 
kräckelsens land.
0 s ländernas Granis r--ra- l 0
gs OJ " . . . .O
z: - 1. Jordbävningen och stol-miloden på, Sicilien. 
OO " 2. Den utdöda staden Reggio.
.9 3. Avspägrade under 7 dagar. I 
:z 4. Antonie Strandi och hans hustrus räddning. .Q
.Q 1 w 5. Inskeppandet av de överlevande och de sårade. I Q.
.O I 6. De modiga. räddarna söka efter särade. 
0. 7. Jordfästningen. 

v - ...OOOOOOOOOOOOO V
238328223232333333322."."uwumwåå
.III-IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV

Vastmanland-Herrkes Idrottsior-

hunds Hästerskapstävlingar i
Skridskoåkning i Köpinge. 23, 24 Jan.

.III-llllllllllll.II-Illllllllllllllllllll.
I Stor-slaget! I Gripande! .

O

 

l
l
l
Inline.

hamnar 

En ung sjöman borq tillsammans med sin moder, som hårt ansåttes av
en fordringsägare. Sonen låter värva sig hoslen skeppare och friköper
med den erhållna stådjan sin1 moder från borgenärens her-raväzlde. Efter
I ett hjlärtslitande avsked anträder- sonen sin resa. i Skeppet .råkar i brand,
I och endast den ungeM -sj-ömannen- bliver räddad och kastas upp på. stran-
l den till ett främmande land. Emellertid har modern erhållitunderr-ät-
I telse om skeppsbranden och håller sin son för död. Denne har blivit i
. tillfälle att rädda en annanv människas liv och bliver av denne rikligen
I belönad. Nu har han medel att skynda till sin moder, som han återfin-
I ner försänkt i bön framför en helgonbild. Hennes glädje över att återse

sitt barn känner inga gränser, men med heligt allvar visar hon på. hel-
. gonbilden och klargör förI sonen, att hans räddning är ett guds verk, var-
1I för hon uppfordrar honom att tillsammans med henne tacka för den un-

: der-bara räddningen.

.bl-III..IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III

O
.Il

 

Ilcmcmcmwazcznljmnmaazowmcm

  

Levande-ooh sjungande bild- I

i
å Ur op. Rigoletto.

ICQDCQDCQDCQDCaDCåDgCQQDCQDCQDCQDCaDCQDCåD

 

Ny serie.

i Jorden runt på automobi.

Hvalrossjakt i Behringssund.
Utomordantligt intressant bild av denna farliga jakt.

1. Utfärd till jakt. 2. Jakt med gevär. 3. Jakt med harpun. 4. In-
skeppning av fångsten.

N är katten är borta dansa rat-
torna på, bordet.

Ett äkta skrattpiller.

Majoren och hans fru gemål taga en ganska utsträckt promenad i
det vackra vädret. Petter, majorens stalldräng, och Maria den resoluta
kokerskan äro ensamma hemma och besluta sig därför att roa sig liksom
herrskapet. Vi följa nu på olika bilder de märkvärdiga nöjen de båda
tjänsteandarna åstadkomma och väcker det stormande bifall när Maria
högt till häst jagar bort följd av den stapplande Petter. Dock sluteffekten
utebliver icke ty mitt under allt detta återkommer herrskapet helt oför-
modat och kan man föreställa sig de scener som nu följa.

Musik utföres av Pianist PROTUS ÅSLUND

och Violinisten OSKAR ANDERSSON.

-ens-h

Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 2zdra plats 15 öre. Sön- och helg-
dagar mellan kl. 2 5: 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.

 

-N-ytt program Torsdagen den 10 Februari.

 

Eskäletwmz, Tryckeri-Aktieb. Folket 1909.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain