#1525: Svenska Biografteatern

. f rymliga i

 

 svensrn ngn-.runnit

Stora Templarsalongen Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

FÖREVISNING AV
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. rn.

PROGRAM

från och med den llll till och med Iden 17 januari 1909.

...Giiiermål i Yttersia llstern.

Intressant bildserie, visande den gula rasens seder
och bruk.

 

Utställning av gåvor framför brudens hus. - Bröllopet.
-- Gåvor-na bortföras. -M Bröllopsmusikanter.

 . När Pntlerilar gubbar.

Humoristisk.

 

i ILIIIIIIIIIIn-lllllllllllIll-llllllllllllllji]

Oskyldigt dömd.

. Ytterst spännande dramatisk bild iflera avdelningar.

 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
   
  

En bonde har råkat i stora skulder och vet på grund
härav varken :ut eller in), och råkar följaktligen i dåligt hu-
-mön En stackars man med hustru och barn, vilken beder
om tak över natten, visar han rått tillbaka. Slutligen kom-
mer han på den olycksaliga tanken, att med egen hand an-
tända sin högt försäkrade gård. När på hans rop om hjälp
förutom byns invånare även den husville skyndar till, anklagar
han denne hos de tillstädesvarande poliskonstaplarna för mord-
brand. Denne-föres bort och häktas. .. Hans hustru, som till-
samman-s med sitt lilla barn var närvarande vidtillfället, faller,
träffad av slag, död till marken. En närvarande präst upp-
tager flickan som sitt adoptivbarn.

i 6 år förgå. Prästen är till hela sin person lästad vid den
lilla oskuldsfulla flickan. Under tiden har flickans fader av-
tjänat sitt straff. Han går åter förbi den bondes hus, vilken
var orsak till, att ...han oskyldigt-blev. döm-då., I M 4 Å 

Odfefwforgarinti" lsaririticiigt "bo i den,7 söimisiå-srnåningå 5:24
om sjunkit till vagabond, återvänder. Han igenkänner den
husville. Driven av samvetskval tillstår han för den tillkallade
prästen. sin skuld Aioch erhåller lförlåtelse. I "

Prästen för därpål fadern till sitt hem, där han, utom sig..
av glädje,"återlinner sin lilla." dotter. f

l .I I I PI .III-III

.Amazoner under olika tidevarv.

Underbart vackert kolorerad.

 

 

 

 

 

.p

i Ända från den förhistoriska amazonen, beväpnad med en lans
och klädd i en djurfäll, till våra tiders graciösa uppenbarelse, från
medeltiden till Ludvig XVI få vi här se en serie, och speciellt
gripande äro tablåerna från franska revolutionens blodiga dagar.

 

Nyhet av oskattbart värde!

Messina före katastrofen.

Bilder från jjordbävningslandet, tagna föregående
Vsommar och visande Reggio och Messina i all sin
härliga, iagra glans.

Extramlmmer: En italiensk film över

Messina efter jordbävningen.

1.-sta serien.
Ej att förväxla med bild som visas å annan bio-
grai härstädes!

Elg-III...-IIII.IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIiIIIiI

ri

    
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

6. Vem är i trappan?

Koiossalt rolig.

Musik utföres av Pianist PROTUS ÅSLUND
oeh Violinisten OSKAR ANDERSSON.

-ena-å

Biljettpriser: lzsta. plats 35 öre, Zaira plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 2zrlra. plats 15 öre. Sön- och helg-
dagar mellan kl. 2-5: 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.

l-Xlltt program Måndagen den 18 Januari.

 

Eskilstuna, Irgckeri-Aktieb. Folket 1909.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain