#1521: Svenska Biografteatern

BIOGRAF-TEATERN

Stora Templarsalongen där] Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 

FÖREVISNING Av
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6-a10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

 

Ulst Hela denna vecka öppnas biografen kl. 6 e. m. 0hs.!

PROGRAM

trån och med den 4 till och med den 6 Januari 1909.

1. lräknlstillverkning i Norrland.

Intressant svensk bild. Egen foto.

.. En livlig fantasi.

Vi se en börsmänniska fördjupad i ivrigt läsande av en tidning. Han
är så intresserad av sakerna, att dessa så småningom antaga levande for-
mer. Under var och en av rubrikerna syns en med innehållet noga över-
ensstämmande levande bild. I

Så. ser man under "Politik" en revolutionär demonstration, under
"Lokala nyheter" och "Varjehanda" alla slags skämtsamma händelser, un-
der "Följetongen" dramatiska scener och under "Teater och Folknöjen"
motsvarande förlustelser.

Endast för den sista delen "Börsmeddelanden" är en illustration full-
komligt överflödig, ty under dessa presenterar sig den ruinerade börsmäk-
laren själv i egen hög person.

a. Ungerska seder o. bruk.

Särdeles intressanta skildringar,

På söndagen. Ett bröllop: Inbjudningen. Färden till kyrkan. Vär-
terna, som gästerna medföra, är mästerstycken av bakverk.

i y

xf
RlFFLE BILLTX?

den djärve spejaren.
- över-fallet på postföraren. m

Under det postföraren pä posten erhåller brev och värdeiörsän-
delser för vidare befordran, komma en bov och hans kamrater överens
om att göra ett anfall på. postloudet.47  I i i

I bakhåll skjuta de pä ryttaren, vilken undkommer, men för-följd
av banditerna faller han svårt sårad till marken.

Penningarna stjälas och placeras pä ett säkert ställe.

Postbudet, som på. grund av kölden anstränger sig till det ytter-
sta, stiger med knapp möda upp pä hästen.. Döende ankommer han
till ett skjutshåll i samma ögonblick som Rifer Bill, på, väg till po-
sten, inträder.

Postbudet har icke känt igen någon av de maskerade banditerna.
Oförsiktigt tillkännagiver boven för sina medbrottslingar att de icke
äro upptäckta.

Hans hållning har uppväckt Riffle Bills misstanke, vilken sätter
sig på spaning efter dem. Banditerna känna sig hotade. De följa
Riffie Bill, och i samma ögonblick, då denne, sökande efter spår, pas-
serar under ett stort träd, kastar en av banditerna sig ned från en gren
på. Rifile Bills häst under det att de andra kasta honom ur sadeln.

Riffle Bill, fången, blir instängd i ett ihäligt träd, där banditerna
vilja bränna honom. Han springer upp i toppen av trädet och skjuter
pä banditerna.

Den siste, fången genom lasso av den förskräcklige spejaren, föl-
jer honom till stället, där hans medbrottslingar hava gömt pänningarna.
Rifer Bill medför detta till postbudet som tackar honom av fullt

hjärta.
Å

ax
f y x

I I I i I I
En djurkllnlk 1 Paris.
Denna högeligen intressanta bild visar oss nägra av de anstalter,
som vidtagits för att bringa snar hjälp åt alla de olika djur, vilka ge-
nom sjukdom eller olyckshändelse blivit skadade. Kattor, hundar, häs-
tar, rävar, kaniner m. ii. andra djur draga förbi våra blickar på väg
till kliniken.

Denna ytterst vällyckade bild skall med säkerhet väcka mycket
stort intresse hos varje åskådare.

 

  

 

 

   
  
 

 

   
   
  
 

 

  
   
 
 
 

 

.. Ile små modistemas skämt.

En ung flicka, 19 är, 200,000 kr. i hemgift, önskar gifta sig med en
trevlig man. Svar till E. J. Rue Breda.

Naturligtvis svara en hel massa gamla ungkarlar påJ denna annons,
gubbar, ilintskalliga men med brinnande hjärtan, slitas mellan hopp och
förtvivlan.

Vid mötesplatsen infinna sig fyra glada glada flickor, som ej tänka
på. annat än skämt,

Men till slut fä de stort besvär med att komma från sina giktbrutna
beundrare, och den jakt, som nu börjar, låter oss se ett stycke av det
alltid oroliga och glänsande Paris. Till slut fä våra små. modister tag i
en spruta och lyckas med en ordentlig dusch avkyla sina bedagade be-
undrares hetta.

Musik utföres av Pianist PROTUS ÅSLUN D
och Violinisten OSKAR ANDERSSON.

:GB-

Biliettpriser: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 2:dra plats 15 öre. Sön- och helg-
dagar mellan kl. 2-5z 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.

Nyfl program Torsdagen den 7 Januari.

Eskilsuma, Tryckeri-Aktien Folket 1909

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain