#1520: Svenska Folkbiografen

10

 

PROGRAM.

 

usla avdolningon.

Det elektriska hotellet.

Komiskl.

Framtidshotellet w Ni behöver bara trycka på en elektrisk rin :-
klocka och genast har Ni allt vad Ni kan önska. Vill Ni bli borsta R
- Srrr tryck på knappen och om några ögonblick har den elektriska bor-
sten uträttat sitt arbete. Vill Ni bli kammad? eller rakad? Det är ett
ögonblicks verk. Hygieniskt, snyggt och elegant.

Men skulle elektriska ledningen strejka, uppstår en fruktansvärd
villervalla i hotellet och frän källare till vind ser det ut som en förödan-
de storm dragit fram.

Den lille sntarnniken.

Finlint lonat drama!

I en villa i trakten av Nizza sitter herrn, frun och den lille gossen
samt en vän till familjen, till bords helt gemytligt vid desserten, Vännen,
som är en riktig Don Juan-typ, en man, som ej kan träffa en vacker
kvinna utan att söka behaga henne - och besegra henne, är sysselsatt
med ett studera frun, en behaglig och täck kvinna, som uteslutande riktar
sin uppmärksamhet på sin gosse, en pys pä fem år som håller på att spela
fiol. Vid de sista stråkdragen lyfter den förtjuste fadern upp sonen isina armar,
omfamnar honom och går för att lämna honom till barnjungfrun. Vännen
begagnar sig av hans frånvaro för att göra en attack mot hans unga hustru,
men blir tillbakavisad med stolthet och förakt. Då drager han sig tillbaka
med hjärtat fullt av hämdlystnad och hat.

, Under natten, när den lilla gossen ligger och sover i sin sköna och
varma bädd, smyga två personer tyst in i rummet, ända fram till sängen
och linda med en brutal rörelse täcket kring den sovande för att dämpa
hans skri och föra .bort honom. Utanför porten väntar avännen" i sin
automobil. Efter en timmes färd stannar man utanför-"ett litet uselt kyffe,
där en man tar hand om barnet. I det inre äro fyra, fem små. sotarmur-
rar församlade under ett dåligt täcke, som de krypa samman under för att
skydda sig mot kölden. Det bortrövade barnet avklädes nu sina "rikef
manskläderfL och får på sig några trasiga lumpor. Han är nu dömd att
dela sina olycksbröders lott. Illa behandlad och utsvulten, väckes han i
dagbräckningen av två kraftiga armar som kasta ut honom och så. går han
på måfå utstötande sitt skärande rop: "Upp och ner! Upp och nerl"
Månader gå. En dag kommer han händelsevis utanför staketet till sitt
hem. Denna syn uppväcker halvförgätna minnen. På gatan håller en
tiggare på att spela på sin fiol. Barnet närmar sig och ber att få låna
hans instrument. Så börjar han spela samma vaggvisa som den minnes-
värda kvällen han blev bortrövad. Inne ihuset sitter emellertid hans
moder sorgsen i hans lilla rum, som fått stå orört. Hon skyndar fram
till fönstret, öppnar det och lyssnar girigt till tonerna. Darrande ringer
hon på jungfrun och ber henne föra den lille musikanten till henne. En
sekund senare ligger hennes barn i hennes armar. Och det dröjer ej länge
förrän den fräcke barnarövaren är gripen och lämnad i rättvisans händer.

lenTnlstnysiuhileum

Verklighetsbild med anledning av den stora,
ryska frihetslljälten och skalden: 80-års-
jubileum.

2:dra avdelningen.

nan nn nun nnmmn.

Konstnärligt kolororad sagohild.

Y Följande historia utspelas i ett utomordentligt vackert landskap vid
stranden av en sjö. En prinsessa har insomnat på. en stenbänk och drömmer.
Sjöns onda andar stiga upp ur djupet och släpa henne med sig till
hemska grottor, vars ondskefulla invånare gripa henne och göra förbereO
delser för att bränna henne. Prinsessan vaknar emellertid lyckligtvisi
detsamma, men somnar igen. Denna gäng är det vattnets goda féer, som
komma för att besöka drömmerskan. Hon tycker, att hon lustvandrar i
en nnderskön park, och vid hennes sida går en ung ståtlig prins, som vi-
skar undrande ord i hennes öra. .. Och se! drömmen förbytes i verklig-
het; och prinsen lämnar plats för en gammal bedagad markis, som kom-
mer att göra den unga sköna sin kur.

:sms-wfffs-.mn-...J-  -:   .. eefi-Äng;  -V

För en blommas skull.

-Storarlaf drama, som vi härmed överlämna åt
publiken att själva bilda sig ett omdöme över.

Frkn Lunds rnms klänning.

Kolossalt roligt.

Medan fröken själv är ute, kommer den lille bagarpojken Kalle,
ALflickornas vän", till atelieren och principalens oförmodade återkomst får
på flickorna samma verkan som en sten ien groddamm, de återtaga kvickt
sina arbeten. Kalle, som ej vet vart han skall taga vägen, försvinner som
genom ett trollslag i den koffert, där frkn Lundströms klädning, omsorgs-
fullt nedpackad, ligger. Fröken låser igen kofferten och anropar en droska.
Ankommen till frkn Lundströms våning, finner hon en biljett av följande
lydelse: "Jag kan icke vänta längre. Var god och låt budet omedelbart
transportera kofierten till herr Lundströms kontor". Hon lämnar den dock
i kammarjungfruns vård och denna kan ej motstå sin nyfikenhet utan öpp-
nar denna nya "Pandoras ask". Upp flyger som en raketfiflickornas vän",
som begagnar sig av kammarjungfruns sinnesrörelse för att stoppa henne
i kofferten och smälla denna i lås. Sedan tar han till schappen utan att
redektera på följderna.

En stund därefter lyckas en skälm lista sig in. Sedan han avlagt
en visit i kassaskåpet öppnar han den ödesdigra kofferten, ur vilken den
stackars inlästa flickan reser sig stel av förskräckelse och med ögonen på
skaft. I sin tur dragande nytta av skurkens häpnad, lyckas hon få. ned
honom i kofferten, vrider om nyckeln och skyndar efter polis.

.3:de avdelningen.

Stenhrnktek.

Bild från arbetarevärldon !

c Kinematografen fortsätter här sin roll av uppfostrare och visar oss
1 9en. rask följd av livlige och levande bilder arbetet i stenbrottet, spräng-
nmgen, bearbetande av kvarnstenar och så. det myllrande livet av arbetare,
:omf äro sysselsatta på en väldig kaj längs järnvägen, där materialet fors-
as ram. 1

Vinschkranarne tömma under stort buller sina bördor på de breda

ängare, som fara ned från Seinen mot Patis, vars mörka silhuett avtecknar
sig 1 fjärran.

Pansarhätnn llknmns, siäsänninn.

Panem-skeppet "Roma" sjösättes i närvaro av
konungaparot av Italien m. ll.

Konungen och drottningen av Italien, ätföljda av marinminister Brin,
amiral för en italiensk eskader, mottages av ärkebiskopen i Genua och
marininspektören i Spazzia.

Konungen står i spetsen för de högtidligheter som äro förbundna
med "Romas" sjösättning. Fartyget är ett av de största slagskeppeni
italienska marinen och mäter 18,000 ton.

Man ser hur det ofantliga skeppsskrovet, satt i rörelse av väldiga
block, långsamt och majestätiskt glider ut i havet.

Infanteri på skidor.

Verklighetsbild.

Jakten efter en peruk.

Storm-tat skrattnummor!

Medan en ballongförsäljare sitter och sover på en bänk, plundra nägra
gatpojkar honom på. hans ballonger och söka därefter ut åt sig ett lämp-
ligt offer en gammal dam, i vars hatt de fästa ballongerna. Hatten Hyger
åstad och med denna demens peruk. Ursinnig ger hon sig åstad för att
förfölja sin hatt och sin kära peruk, ballongförsäljaren springer bredvid
henne, och äro snart åtföljda av en talrik skara av alla slags människor.
Bortförda av vinden flyga ballonger och peruk över torget, tvingande för-
följarne att utföra alla möjliga akrobatiska konststycken.

Man ser dem först ovan trädtopparne, sedan hängande ien telegraf-
stolpe, därpå flygande över Seine och till och med ända upp i Eifeltornet.
Slutligen segla ballongerna och peruken genom ett fönster in i en våning,

försvinna in i kakelugnen och komma ut igen på. taket.

Program pris 5 öre.

 

 

Tobaksrökning i salen förbjuden!

Program pris 5 öre.

Eskilstuna. Tr.-A.-Bol. Folket.

Information

Title:
Svenska Folkbiografen
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain