#1511: Svenska Folkbiografen

Ifielkhiograden.xx

 

  

XX venska W

 

 

PROGRAM.

heta avdelningen.
Musm.

 Matfriaren

eller

lla gamisten äri köket, far henn i huset helala kalaset. i

En genomrolig bild som måste ses av alla.

 Isunmaening i Sverge.

Verklighetsbild i 4 avdelningar.

1. Upptagningsplatsen.
2. Sägning och upptagning av isen.

b. Isen upptages medels maskinkraft.
4. Isens användning.

 aeneakemlieanekeuven.

Hejdlöst roligt. .-. Komisk t.

2:dra avdelningen.
Musm.

. Eldsvada i Odessa.

Verklighetsbild, där man får följa brandkårens arbete

i kampen emot det härjande elementet.
i. niasvadan. I s. s1äakninglsarbeeee.
2. Brandkåren utrycker. l -l. Brandkåren återvänder-

iabolospel. W

hem.

 

 

5.
Komiskt.
En bild som visar huru spelraseriet griper alla, såväl stora
som små. 1
in.. I .el-o.
löU a5oo0000oo.oo.000oooooooooooooooooooooggg
.II 01-4

l
000000O00000...OOOOOOOOÅTOOOÖOOOOOOOO...OOOOOOOOOOOO

 

i
O

4.6!-

Q
i

.. Hundarnes

 den gamle otäcke gubben.

   
  
 

Onkelns arv.

Spännande drama i 3 avdelningar.
Konstnärligt färglagt.

1. IAmerika. 2.

Onkeln, som i denna skildring utgör huvudpersonen, har
en tid. varit utan sysselsättning, men får helt oväntat ett er-
bjudande att övertaga förvaltarebefattningen hos en större plan-
tageägare i Sydstaterna. Han tager därför farväl av sin bro-
der och dennes tvål söner samt anträder den långa resan.

Vi förflyttas nu till plantagerna och se huru onkeln blir
därstädes introducerad i de olika arbetsfälten. Då han i säll-
skap med plantageägaren, som är gammal och ogift, passerar
en bro anropar en äventyrare den senare omu en allmosa som
plantageägaren besvarar med ett barskt nej. Aventyraren be-
slutar hämmas, sammankallar sina likar och planerar och utför
ett anfall ä plantageägarens bostad samt fängslar honom, men

" rs-enkeln-aä--sk-åedeplatsen ech- tillba-lraelärf- A1träna--n
gäng anfallet och räddar sin herres liv. Denne beslutar att
testamentera onkeln hela sin förmögenhet, för att på detta sätt
bevisa sin tacksamhet. Under onkelns vistelse här mottager
han brev från sin bror att dennes söner blivit gifta, den ene
rikt och den andre fattigt.

Onkelns återkomst. Då, plantageägaren avlidit beslutar
onkeln sälja sina plantager och återvända till hemlandet. Dit
anländ får han ett infall, att pröva sina brorsöner, han tager
därför på. sig en gammal ilottig kostym och besöker först den
rike brorsonen, denne ntroende honom vara utarmad, avvisar
honom med några få ord. Den fattige, som härefter får ett
besök, vet ej huru han skall bevisa sin glädje över att åter fått
se sin enkel. Denne yppar ingenting utan återvänder till sitt
hotell, varifrån han dagen därpåJ avlåter brev till bägge att
infinna. sig pä hotellet. Den rike misstänker genast att onkelns
fattigdom varit låtsad och skyndar dit för att gottgöra gär--
dagens fel, men får endast bevittna huru onkeln utnämner bro-

 plantagerna. 3. Äter i Amerika.

 

 

OQOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOD0.0600060000...OOOOOOOOOOOO

 

dern till ensam arvtagare.

2
o
"9

O

2300000000...0000090000.....OOOOOOOQOOå

O

 

se

3:dje avdelningen.
musm.

 

Här få vi se en verklig djurteater, där hundar uppträda som
dansare, sångare, konstberidare m. m. och där apor äro publik.

ulpanerna.

Konstnärligt kolorerad.

Prinsessan lris är sysselsatt med att i sin trädgård samla hela
fång av blomster, då. plötsligt en ståtlig prins visar sig i en av side-
gångarna. (lll-ad erbjuder honom prinsessan sin bukett. Den vackra
ynglingen närmar sig under det blommor spira upp i hans fotspår,
men plötsligt försvinner han i en ofantlig bukett. Då. uppträder en
gammal galant markis och prinsessan försöker förskräckt fly undan
Lyckligtvis kommer blomster-kavaljeren
till hennes hjälp och oskadliggör sin rival genom att förvandla ho-
nom till en vanmäktig ande. i

Därefter dans, konstgjorda eldar och glänsande fest.

     

.U

Vl-liligeflÅ

Verklighetsbild.

Fotografierna äro tagna å olycks-
platsen omedelbart efter katastrofen.

Obs! Originalbild.

1. Messina före jordbävningen. -Ve 2. Messina omedelbart efter
jordbävningen. -- 3. Räddningsarbetet. - 4. Transport
och utskeppning av särade.

  -Vi

   

. " :l-
. .w
Lxll p i
.i 

 i-

 

 

 

 

 

Lärorikt!

Sevärt!

 

 Calles födelsedag

eller
Vad en oförståndig pojke kan ställa till med.

Den. efterlängtade dagen, Calles Ö-äriga födelsedag, är inne
Av en farbror har Calle i present fått en ångspruta samt fullstän-
dig utrustning som brandscldat. Sedan Calle fått lärdom i att an-
vända Låsprutan", visar bilden hurnsom Calle vid flere tillfällen vi-
sar sin skicklighet att ubekämpau elden. Sist- visar Oss bilden hu"
ruscm Calle får sin "välförtjänta"(?) lön för sitt arbete.

Komiskt! Skrattsueees!

Tobaksrökning i salen förbjuden!

Rätt till ändring av pregrammet förbehålles.

Pris 5

 

öre. Pris 5 öre.

 

livsstil-snarare, .Tfn-Aelg. Folke! 1909.

Information

Title:
Svenska Folkbiografen
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain