#1507: Svenska Biografteatern

Kinemamgraf-Förevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut de senaste nyheterna ä området.

Program fr. o. m. den 2 lVlars.

lillllMllNT-IllUllNllLEN.

lnnehållande som allt-:id veckans allra bästa nyheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhet från Edison."

Fiirsln hjälmen vill ulyclslnll -

eller I

Hur polisen nrhelnr i tuliiumien. I

En synnerligen intressant bildserie.

 

 

En gripande Edisonfilm.

llE TRE UNllEllVEllllEN.

Berättelsen om mannen, som brutit mycket i sitt liv, men ångrade sig och nok förlåtelse.

Den rike och hjärtlöse John Bolt sitter i sin sjukstol, trääad av den stores straffande
hand. Han är lam och nästan stum. i

Sköterskan gär omkring honom och pysslar.
- och samvetet kommer. .

"Följ mig att se tillbaka pä ditt liv", säger dess stränga röst, och idrömmen följer John
Bolt ångerfull det till en dag då han ännu var den unge järnhärde industriledaren. En ung
ingenjör, Karl Westling, står inför honom och demonstrerar en ny uppinning. Bolt inser dess
värde, men säger, att den är så gott som värdelös och narrar den fattige ingenjören att säljaV
uppänningen för 400 kronor.

Samvetet lämnar honom. Han vaknar upp och gör kanske den första goda gärningen i
sitt liv. Han låter sköterskan sända bud till den fattige Westling, och dä denne kommer,
skriver han ut en check på 200,000 kronor som en rättmätig andel av vinsten på. uppfinnin-
gen. Då. han skall skriva sitt namn upptäcker han, att han kan röra sin högra hand, som
förut låg Iam i knät.

Ater kommer samvetet. Det visar honom den dag, dä han lät köra bort pastor Bryan,
dä denne bad för fabrikens fattiga. Han låter föra sig till Bryans bostad, ber honom om för-

1 lätelse och insätter honom i en lönande befattning. Sedan han gjort detta, märker han, att
förlamningen även lämnat hans vänstra hand. Det var lönen för hans andra välgärning.

Och för tredje gången kommer samvetet. Det erinrar honom om den dag, dä hani
vredesmod körde bort sin egen hustru. Aven till henne vände han sig med bön om förlåtelse,
han får den, och straffet tages från honom. Han kan äter röra sig som förr, men har nu fått
lyckan därtill. I

Sä lämnar hon honom ensam ett ögonblick

 

 

 

lllS lällluil ll i

Komiskt skämt iden akt.
O.

å llSl i l

En härlig resa genom de klippiga bergens snöhöljda nejder.

 

 

   

 

 

Pltlllt [lå llSllBSä en
- Sllållltltll lltlllill VlSlltlllll.

Groteskt skämt från glada och solvarma sommardagar. V ö
HE" En ny skrattpjäs. .w

 

[ft Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I".

088.! Vill uiimul llr Prulus llsluml. 088.!

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

M .även fmåfef för bam. W

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1914-

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain