#1504: Maxim

.I

OåwbwaémhåwåånåéuåémhéhäémhåmhémhémkdmhémhdmåémhéhhdmhémäéwhJMQGMQémäéhkGMQåmåémäémhémåémåémäåmåémhémkéhhdmäéhäémäåwäémå

Qéwhåwbåwhåmwåmä

 

 

eQ

 

 

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

 

x Program

- Fredag den 11 Februari

OO. OQO

A.-B. Sv. iograf sa erns
f Veckorevy

Nzo 18
TREDJE ÅRGÅNGEN.

ill ll

1111111

1111111 "111111-1111

Ser.

20.

l bergrn i Elsass (soldaternas liv)

Farbror

Georgs?I list

1 Komiskt.

En men, lllm man

Lustspel från Nordisk Films Comp.

Hem-11- 1B=111111111cl, 1s1tads1fullltn1ållktitg 111.
m., Aförsanäs arv stadens vackra fllic-
kor ända. tills ntobilister-ingen kom. I
brist på y:1116111121 fnlöjldrc 111151111. salg :med
Bummelll. Men 1en Vacker dag" kfommo
dc utkalllLadre 1åter .- och 1711111111161.
fick 1av1s1kle1d. För att hämmar. gick
han och :friade .till en :w flickornns
ntöldnar och fick ja. Kem, 11511161 ler
.kom ärnkans dotter för aIt unhålfm
om tilllåtclhsc att få1 gifta älg; 111.911 sin

1utkom-ade.. Modem hänvisade 111011110.
till] vd-cln blivande pappan, men denne
rade 1nej, för 1artt hämmas. Men i cn-
1f-u111 11116ch den vackra. flickan lovade
11121111 giva sitt samtycke 01111 han fick
110 11qfssfflr. Just som .han 1116111 på 1att
kyssay henne störtade änkan - Bum-
111=el;s fästmö 1oth .flickans hjäsrltevän
111. Varpå, 11" ölljldey en häftig utkast-
11ing .av 111116111 sta ekarna herr Bummel.

Barn äga tillträde. ,

0006000090090900999000000600

Biljettprlls 50 öre 7.-s-ta plats, 35 öre 2-dra- pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.-

KÖP KUPONGB I LJ ETTE RFI HÄFTEN OM 108TYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förevlsnlngar

Måndagar-Fredagar

kl. 6-16 e. m. Lördagar

kl. 6-11 c. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Non-skenet

åwåmäåwhåwbåwbåwbå

r

10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10

t

0.1 001 0.1 001 0.1 0.1 091 0.1 091 0.1 001.01 091 0.1 001 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.1 0.1 (Q
V Å N D I

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain