#1500: Svenska Biografteatern

-..--=-- Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

 

 

 

 

 

I Kinemaiiral-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Program fr. o. m. den 20 April. i

lllill SVBllSllil llllllllällill. ,

Utgiven av A.-B. Svenska Biografteatern.
Mycket intressanta nyheter.

1. Millionbranden vid Kungsgatan i Stock- 6. Neger-boxaren Jack Johnson med sin
holm. vita fru anländer till Göteborg.

2. Ingeniör Holmströms motorsläde å Vär- 7. .Studenternas första försvarsbil avreser
tans is. I V från Stockholm.

3. Den vid Are omkomne .löjtnant Hag- 8. Drr Thulins Hygning i storm vid Ystad.
berg begraves i Karlstad. 9. De kungligas INOrrlandsfärd. Motta-

4. Den stora eldsvådan i Malmö. gandet i ÅreI

5. Söndagens backtävlingar vid Saltsjö-
baden.

 

En mästerlig kinografisk idyll.A

Trädgårdens hemlighet.

En novell i levande framställning av "Thanhouser Film".
Den gamle trädgårdsmästaren berättar historier för blommorna.

 

Det är en het sommardag. Gamle mäster är ensam hemma. Lite vila skall han väl
unnal sig bland sina kära blommor. Då rinner honom i minnet en historia från flydda tider.

uDå jag kom först till trädgården var lilla Marie blott sju år. Den lille herrn bodde
här bredvid. Bland blommorna framflöto hans första solljusa dagar.

Fröken Marie var femton år, glad och strålande vacker då Jack en dag vände hem från
universitetet. Den forna barnvänskapen växte så småningom ut i ömsesidig kärlek. Varje dag
tillbringade de Hera timmar tillsammans i trädgården. Sommardagarna förflöto hastigt. .EnV
dag sätter .lack en minnesring på Maries finger. Det kom en främmande man till godset, en
ung käck pojke. Herr .lack blir vittne till, huru Marie Skänkel" hOHOIIl öl] blOllllllä = Qll äV
de vackraste i trädgården. Jack blir för första gången orättvis; en meningslöst hård ordstrid
utbryter. Marie kastar sin ring i sanden. Och så gick herr Jack bort och svor på att aldrig
mera återvända. Annu efter femton långa, ensamma år hade Jack blommor i sitt rum till
minne av trädgårdsidyllen. Fröken Marie öppnar sin trädgård för stadens fattiga barn.

Så en dag beslutar .lack att avlägga ett besök i sitt gamla hem. Jag övertalade honom
att gå in i trädgården ä bara för att se barnens glädje. Efter mycket om och men gick han
in, bland de här blommorna träffade han en gammal bekant, en kvinna, som en gång, ia sä-
kert genom hans livs erfarenhet varit hans längtande drömmars brud, Marie. i

Den gamle trädgårdsmastarens ögon fyllas med tårar. Seså, slutar han, i det han lyck-
lig smeker sina blommor, se nu lyckliga ut igen, små blommor, nu är allt Ibra igenu. I

 

 

Nya bilder qfrån

Vintersport v
i S:t Moritz.

Diskuskastning. - Kapplöpning. -d Hockey. - "All vår början bliver svåra. N-
En mästare på isen.

 

 

 

 

 

 

Svensk nyhet!

lill f , Sll l1 ii-

 

Lustspel utgånget fr. dn bekanta ateliern å Lidingön, Stockholm.

I huvudrollerna: Fröknarna LILLI ZIEDNER, DORIS NELSON, STINA BERG, THYRA
LEJMAN, Herrar RIOHARD LUND, ERIK LINDHOLM, Fru TSHERNICHIN-LARSSON.

Den unga iiickan blir naturligtvis angripen av de nya idéerna, då hon erhåller ett man-
haftigt brev från sekreteraren för den nya föreningen. "Så vitt Ni ej vill.förneka Eder-t kön,
så gånge Ni på det möte, därvid Miss Spratt från London kommer att hålla tal om: "Kvin-
nans insats i det kommunala livet" eller LLAr mannen eXistensberättigadW Kom mangrant. . .in V
Det var ju förskräckligt eldande ord och hon och en. väninna bliva naturligtvis inom I 
kort bålda suffragetter, under det att brodern och f. d. fästmannen får hålla bestyr med de
simpla hushållsgöromålen.
Emellertid besluta de unga männen att grundligt kurera de bålda damerna och snart nog
äro dessa glada att de ömkligen ånger-fulla bliva vederbörligen tillrättavisade och åter till nå-
der tagna av sina resp., som denna gång tycks ha all trumf på hand.

1 Rätt till ändring av programmetfdrbehålles. "m

iisi i iii min iir mms islunn. misi

Tiderna Mim :ins vida re.-

 

 

Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6510 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och 6h10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35I öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. IMS och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.Å

w ven fillåfef för barn.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1914

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain