#1444: Svenska Folkbiografen

SVENSKA FOLKBIOGRAFEN 1

lokal: Folkets Husi7 stora sal. "rå-ä: Eskilstuna.

-f Föreställningarav levande bilder

Fredagenf den 4 kl. 7, 8 och 9 e. m., Söndagen den 6 kl. 4 e. m.
barnföreställning samt för äldre kl. 6, 7, 8 och 9 e. m. och Måndagen
den 7 Dec. 7, 8 och 9 e. m.

 

 

PROGRAM.

iStadsbud mot sin vilja.

Kemiskt.

2.Ett drama i Sevilla. -ff

OQO.....OQO...NOOOOOOOO0.0QOOOOOONOOW
Bild från idrottsvärlden:

HOCKEYSPEL.

Stockholms förnämsta spelare deltaga.

...OOOOOOOOOOOOOOOOO...OOOOOOOQOOWOOOO

O

0000000000.
00000000..

ON..0000000000OOOOOÖOOOOOOOOQOOOOQOOOÖO

 Sång av N. 0. V:s Sångare. 

OQO"0000000000.....OOQOOOOOOOOOOOOOÖOOOO

.Historien um ett hitteharn.

Vid nattens inbrott företar bonden Pehr sin vanliga rond och
på en höstack finner han oförmodat ett nyfött barn. Förvånad och
tvekande skyndar han att visa sitt fynd för hustrun. Det var en
liten vacker flicka, frisk och sund. Makarna hade förut en liten
gosse vid ungefär samma ålder. "Beräknande att det ej skulle ko-
sta så mycket att uppfostra flickan och att hon snart nog skulle
kunna göra skäl för maten, beslöto de så att adoptera henne. De
båda barnen växte upp, delande likt Paul och Virginia, barndo-
mens och ungdomens sorger och fröjder. Ofta blev hittebarnet
hårt behandlat av bondfolket, men den lille gossen försvarade och
tröstade henne så gott han förmådde och den lilla Hickan fortsatte,
så med hoppets regnbåge skimrande för sin syn, sitt tunga arbete,
som ofta översteg hennes krafter. Livet spann så omärkligt mel-
lan de två barnen sina mystiska och otaliga trådar, som förena
rnänniskosjälar. Men föräldrarne, som för sin son drömt om ett

M- ---angina srötamnrehirrebamer .mha-det; :enades-.dammarna...a
förtvivlan, som de giva sitt samtycke till deras förening.

:0.0900000000OO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON:

0 . f

O AND YRKARE 0
o

z Knlorerad sayabild. z
oooooooooooooo00000ooooooooooooooooooooooo

rRatten att leva.

En dagbkommer en ung flicka till Paris med sin ränsel på
ryggen." l sin halsduk har hon ett brev inknutet som hennes 4mo-
der skrivit på sin dödsbädd och i vilket hon irörande ordalag bad
dotterns disyster taga hand om henne. I i

Hon får plats somxensamjungfru i en familj, men där får hon
snart röna det grymma öde, för vilket de parisiska flickorna så
ofta äro utsatta för. Hon blir förförd av sin husbonde, vilken hon

, älskar med ungdomens första oreliekterande, lidelsefulla kärlek, och
när hon väntar sitt barn, blir hon utan vidare körd på porten.

Den olyckliga kvinnan befinner sig, sedan hon lämnat barn-
bördshuset, på gatan. Hederligt och vid gott mod, försöker hon
reda sig och ensam försörja sitt barn, men så kommer en dag, när
alla hennes ansträngningar äro förgäves. Oförmögen att göra Lnå-

5
got för sin lilla älsklinoC och nära att dö av hunO-er, begiver hon

Ö
sig utför trappan till Mäntmartre. Heta ltårar falla utför hennes kin-
der, under detJ hennes liv passerar revy för hen-nes inre och hon
drömmer sig åter till sin lyckliga barndom hemmaujhos modern i
Bretagne. Två poliskonstaplar närma sig henne och fråga om orn
saken till hennes förtvivlan. Helt villrådiga be de henne att .följa
dem. Men en järnvägsarbetare, som just kommer från sitt arbete
med skyffel "och hacka på axel-n, och får höra den sorgiiga histo-

V rien, fattas av medlidande med den stackarsuolyckliga varelsen, tar
henne under sitt beskydd och så få vi till sist se en liten vacker
familjeinteriör: den unga bretagneskan sitter bredvid en vagga och
syr, då dörren öppnas och vår arbetare träder in. Med ett högt
rop av glädje kastar han sin hatt i luften och familjen sluter sig

tätt ihop -a mannen, hustrun och barnet mötas i en lång kyss.
l

 .Jag har vunnit en gris.

Mina damer och herrar! För 10 öre den stora vinsten Hr Svin,
som Ni ser här! 10 öre lotten. Beslut Er mina damer och herrar,
dragningen börjar. Hr Svin vinnes av en glad yngling, vars första
omsorg blir att skaffa honom en amma. Men det olyckliga dibar-
net är lekbollen för tusen händelser, som kosta hans liv. Lyck-
ligtvis tar en sjöfågel tag i honom och för honom tillen båt, där
sjömännen omhulda honom. i "Iya-kal;1 kann-Sk.

fa-eEa-m

Entré: 25 Öre för äldre och 15 öre för barn under 12 år.
Vid barnföreställningen lO öre för barn.

Tobaksrökning i lokalen förbjuden. .X
Nytt program varjeI Fredag:

N Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u

 

TI.-A..B.1Falket, Eskisstuna.

Information

Title:
Svenska Folkbiografen
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain