#1434: Maxim

G
ä
å
Q

Q
d
Q
d
Q
Q
Q
å
Q
å
G
G
6
0
0
D
O
O
0
Ö
0
O
6
G
O
O
O
0
O
O

Ö
Q
Ö
Q
O
Q
Ö
Q
Q
Ö
Q
I
Q
6
Q
Ö
Q
Ö
Q
J
Q
Ö
Q
6
Q
Q
J
Ö
Q
O
Q
Ö
Q
Ö
Q
så
Q
Q
6
Q
Q
Q
J
Q
6
Q
Ö
Q
J
Q
Ö
Q
Ö
Q
Ö
Q
J
Ö
Q
Ö
Q
Q
Q
Ö
e
o
o
9
o
.
Q
Q
.
O
0
.
.
C
o
6
Gi
Q
Q

Q
J
Q
J
Q
6
Q
Ö
Q
Ö
Q
J
Q
J
Q
J
Q
J
Q
J
Q
J
Q
O
Q
O
Q
J
Q
Ö
q
é
Q
é
q
é
Q
2
02
94
"å
0:
.ån
G

Q
s
e
e
e
e
Q
o
Q
a
q
o
q
o
Q
a
Q
a
q
a
q
a
Q
a
q
a
Q
a
Q
a
g
o
Q
a
Q
.a
a.
e
o
I
o
e
o
o
.a
o
69
o
o
o
9
aa
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
å
o
e
e

 

0Goa-näseeeeaéaeoaLUaereOMOaseaneéa eaueasQasOoe-oeiuea

å
 NN

 

 

 

Program

Måndag den 244 April (Annandag Påsk)

000000

Svenska Journalen

KINONYTT FRÅN VÄRT LAND.

 

 

 

sKÅDnsPEL I Irvn AKTER. - ofacin i UNIVERSAL.

Sammanfattning av innehållet.

Å Thomas Morton har fätt förkärlek
för uteliv, och trots föräldrarnas och
systerns föreställningar Och. böner
föredrar han att tillsammans med
kamraterna lföra ett liv i sus Och
dns. När fadern allvarligt förmanar
honom, lämnar han i vredesmod
hemmet.

För Thomas gär det alltjämt ut-
för, och efter ett år befinner han sig
ute i västern, sjuk och eländig samt
föremål för spott och spe. Vid ett
tillfälle blir han hänad och förlöj-
ligad pä en krog av nägra vilda säl-
lar utan att kunna försvara sig.
En ung vagabond, Charles Ross,
tycker synd om honom och tuktar
uslingarna pä ett eftertryckligt
sätt. Ross tager sig an Thomas,
och de bliva mycket goda vänner.

vTrots alla. omsorger för honom un-

der en långvarig sjukdom avlider
Thomas av utmattning, efter att
dessförinnan hava testamenterat till
vännen .sina återstående penningar
och. ett porträtt av sin familj samt
uppmanat honom att vända sig till
fadern, vilken helt säkert skulle
hjälpa honom att erhålla en ställ-
ning i livet.

Charles Ross är mycket lik Thoa
mas och blir av tjänsteflickan ta-

gen för att vara denne, och skyndar
hon sig att förkunna den glädjande
nyheten för föräldrarna. Modern
blir överlycklig, och för att ej göra
henne förtvivlad låter Charles udda
vara jämt och ger sig ut som den
förlorade sonen. I

Dä modern plötsligt insjuknar och
dör, lämnar Charles familjen för att
skaffa sig ställning, varförinnan han

ej vågar närma sig sin sköna 7lsys- i

terH Ethel. För vännens-.far för-
klarar han i ett brev hela saken och
tillägger, att om han lyckas skapa
sig en ställning ute i världen skall
han återkomma för att begära
Ethels hand.

Efter nägra är har Charles Ross
lyckats och återvänder till "hem-
met" för att söka vinna Ethel och
därmed den högsta lyckan. Vän-
nens fader ger honom tillåtelse att
fräga henne och förklarar att han
hela tiden vetat om bedrägeriet, dä-
Thomas haft ett ärr pä den ena ar-
men.

Ethel, underrättad av fadern om
broderns död, har länge i hemlighet
längtat efter broderns vän, och vin-
nerCharles Ross med henne både
lycka och ett hem.

 

AMERIKANSKT SKÅDESPEL I TRE AKTER. av D.. AGHERLY.

Regie: Van Dyke Brooke..

Sammanfattning av innehållet.

Förestäende iilmsskädespel är av-
sett att belysa ett fall ur drycken-
skapslastens historia.

Randolph Williams, en rik ameri-
kanare, blir förälskad i Luoille, en
vacker lindanserska, och, ehuru han
får reda på att hon är hemfallen åt
dryckenskapsbegäret, friar han till
henne. Han hoppas nämligen genom
sin kärlek kunna rädda henne från
den demon, varav .hon nu hålles fän-
gen.. Men Lucille, som känner sin
svaghet, vägrar att gifta sig.

Spriten medför emellertid sina
verkningar: hon uppträder icke lika
säkert som förut pä linan, Och en
kväll förlorar hon herraväldet över
sig själv och störtar till golvet. -
lIon förlorar sin anställning och pä
Williams förnyade enträgna begä4

ran samtycker hon slutligen till gif-P

termäl.

Första tiden av äktenskapet för--

flyter lyckligt och lugnt, men efter

en dotters fördelse får begäret efter

rusdrycker åter makt med Lucille.
Hon är nu för svag att motstå alko-
holens verkningar, hon dukar under
och dör i sin mans armar. .

Många är därefter se vi Lucilles
dotter som 16 års flicka. - Hennes
fars vän, doktorn, har förberett ho-
nom pä att moderns dryckenskaps-
begär med största sannolikhet kom-
mer att gä i arv tlll dottern. Till
sin djupa sorg upptäcker också 
dern en dag att sä blivit förhållan-
det. - Han rädgör med doktorn,
och man kommer överens om att sän-
-da henne till den senares alkoholist-
hem.

Med tillhjälp av hypnotism och
andra tjänliga medel lyckas det
verkligen doktorn att fullständigt
bota flickan och hos henne utrota
det olyckliga begär, som blev hen-
nes mors olycka och förbannelse.

Hon återvänder glad och krywI till
sin far, som nu i kärleken till dot-
tern söker ersättning för den lycka,
:som blev honom förvägrad med mo-
dern.

cowåvawewaeowå råruegwåegwgeqn :Qorasråracowåcgl
I

 

, äLuna 1916. Tryckeri-A3; Norrskenef

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain