#1424: Maxim

sUJPJsOJsÖJsÖosÖuOJ s

W

stressa agesseeeb sUaeQ

 45

esäeeäeeäe säeleäe age säs säs säs age eäeeäe :Fe age säs säs ere age swe age are see age säs ska sås säs sega säs säs säte are sin såå age age ere ere säs säs  

e    age säs ess säs sägs säs säs oss sångasåaeaeegeeäeeäsaäeeäeaäe assets

Q

a,

 

 

 

IProgram

Onsdag-Torsdag den 9-10 Februari

ON...

-Vinterscener .från Norrland

Inträssant och vacker naturbild.

lllällll-3-89filll

FILMSROMÅN I FEMTON STORA EPISODER.

Fjärde och femte episoderna utgörande en fortsättning på Alan Laws
underbara äventyr.

Av den berömde amerikanska författaren LOUI-S J OSCIilfPI-II VANOE.

FJÄRDE EPIsonEN.

I tidvattnets stnrmvågur

Första avdelningen.
inte bana Lav Judith förföljda man i

nen Alan och Bwazrcusy se från stran-
den hur den senares ångjakt brin-
ner upp ute på havet, utan att de
kunna göra det minsta lför att rädda
fartyget.

Judith ihar låtit hämta iRose från
det hotelll, där hon tagit in och fört
henne ombord på den sklonlaire, vars
besättning är i hennes sold. Hon
stänger in Rose i klajntan och över-
ger därefter :med sina män skonaren

för att infånga Allan och Biarcus.
Dessa ana oråd och skynda att
gömma sig. Då Judith med sina
hantlangare gått i iland, smyga de
sig ned tlilll Judiths båt, taga den-och
ro bort. ISnart träffa de på den dri-
Vande skonaren, gå ombord och din-
ner Rose instängd .i :ktaxjutan

Judith bryter sig då med sina män

in i -ettbbåtskjul och trots ägarens

protester bemäktigas sig en lmotor-
båt (och sätter efter de flyende.

Andra .avdelningen

Rose berättar för Law, vilket bov-
streck systern begått. mot henne, hur
hon förts ombord på skonaren och
stängts .in i .kajutan Alan tröstar
henne, ankaret hissas, seglen tillsät-
tes. Allt igår tilll latt börja med ut-
märkt, men så. kommer en tät dimma
upp och med den inträder vindstilla.
Ingenting finnes :att göra utom att
avvakta bättre Väder. iMed .den
stulna motorbåt-en har Judith styrt

efter den bortsegllandle skonaren och
lyclklas trots ldlilmiman Ifilnrna den åter.
Besättningen äntrar upp och en vild
brottning börjar. Då dyker hastigt
ur dimman en ängare fram, en sam-
manst-ötning följer och ialllia ombord-
varande slnngias i Vattnet. Blarcus
räddar Rose upp i en liviblät, dit ock-
så Alan uppdfrages och båten styr
bort, med-an Judith äimu kämpar
med vågorna.

FEMTE EPISODEN.

Fången på det övergivna skeppet

Första avdelningen.

Judith har tagits (ombord på den
ångare, som sänkt skonaren vid
sammanstötningen. Men hon Vill
icke stanna kvar utan skaffar sig
med sin-a mäns bistånd en flziIv-bät,
med vilken hon far ut att söka efter
Alan. Hennes båt stöter på ett rzev
och k-a-:nrtrar och hon räddar sig med

besättningen i iland. Något senare -

passerar en 1annan båt revet och

Judith, som ser :att Alan är ombord,
l-åftsar sig vara nö-dställld och -ropar
på hjälp. Trots de protester, som
Rose och Barcus görla, hopp-ar Altan
i sjön för .att rädda den nödställda
kvinnan, varpå Ihan genast tages till-
fänga :av den obarmhärtli-ga J udlith,
som med sina man gär ombord på. ett
sinngglarefartyg.

Andra avdelningen.

Judith, som nu har Alan i sitt
våld, retas med honom. Hon visar
honom en hjärter-trea, dödsteoknet,
och en ros, .kärlekens symbol, och
frågar honom vilken han föredna-
ger. Allan Vänder sig med avsky från
henne och hon .går skrattande sin
 Alan begagnar sig .nu atv lhen-
nes frånvaro, sparkar upp ett fön-
ster i boden och hoppar ut li sjön.

Medan detta händer har Judith
lyckats få. f-att i Roses gömställle.

Hon infångar också. [Barcus och låter
fängslla Ibåld-a två vid en klippa vid
stranden där den .stigande flod-en
skall förgöra dem. i

[De smngglare, som Judith Värvat
för sitt ändamål, äro Villdsinta man,
som upptändla av sprit råka i ett
häftigt sliagsmåll. Medan detta på-
gåir lyoklas Allan rädda både Rose
och Bfarrcus i en båt och skyndar sig
lbort.

Barn äga. ej tillträde.

OQOOOOOOOOOOMOQOOONNOOOO
Biljettpris: 50 öre tzsta pl., 35 öre 2zc1ra pi.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 lr 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTERIHÄFTENOMWOTYGKEN:

Andra plats kr. 2:00.

Förovisnlngar
k. 6-11 c. m.

Måndagar-Fredagar

Första plats kr. 3:00.

kl. 6-10 o. m. Lördagar

Söndagar kl. 3-5 och 0-11 o. m.

vf.qf..f.,,.ifovoif.,0.99d0.,0-Qvaf.1fé f.1f..f.,f.,f.1h,

 

tulee 199.6. Trycket-ae. Hemmet

.JsOJsOJanfs-osiuäsä LUM-460900401?

låg då? 969 gå? 709 96? ååh 96?- veiyog ägg gg? ga? 963 å? gg? ?gä 933 Weqigää ågw gå? ?&ä eg? äää äga  gå? QQQ 999 då? ågå gå? Våg då? Wåw då? 53? då? äga QQQ QQ

e0.1Qe9fe,fågqgggggfwgåäågäfåwäågåågåggååååggåwgååååååäåygååää Wååågääagvaäåeägåg få? QQQWQQ gå? 939 ggä QQQWQ? WÖQQQQ äga?

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain