#1423: Maxim

(99090 ego ska saa ånga aåaege eaaewa ehsoeeäeaaéasoo 00 säs-QQPJCÖ

e
e
e
a
a
a
a
a
a
o
a
e
e
o
o
e
o
e
e
a
a
o
e
e
e
a
a
o
o
o
0
e
e
e
a
e
e
o
e
o
o
o
94
0
e
e
o
9;
a

0.
.I

q

å
q

é
ä

så

Q
J
Q
Q
Q
0
Q
rå
W
så
Q
å
Q
å
W
id
q
6
Q
d
q
é
Q
d
.q
O
Q
d
Q
J
q
d
q
O
Q
å
91
å
Q
d
Q
é
Q
d
q
6
Q
6
Q
é
Q
å
ia
it
is
då
då
ia
i:
i:
i:
Ba
Q
å
q
0
Q
d
q
J
0
9
d
q
J
9.
d
Q
é
Q
d
Q
é
Q
w
Q
6
q
é
Q
J
Q
J
q
J
Q
6
q
d
q
6
Q
q
d
q
Ö,
Q
Q
6
q.
d
Q
0
é
6
g
0:
Q,
O
Q
0
Q

q

å
Q

a
e
e
e
så
ia
så
aa
(O

 

 

 

B l lj ettpriser:

 

a
e
ä
o
o
Q.
å
o
09
0

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Varje iörevisning cirka 1,1]2 timme.

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:clra plats 35 öre.
088.! .Kupongböcker å 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

IProgram

Sönd-ag den 6 Februari

000000

iberiasjon

Förtjusande naturscenerier.

Sammy på maskeradbal

Kemiskt.

Leo som trädgårdsmästare

llillll llllllllll lllsllllllll

SVENSKT ORIGINAL FÖR, FILMEN I TRE AKTER.

Reg-ie: Mauritz Stiller.

lnspelat av A.-B. Svenska. Biografteatern, Stockholm.

På det vackray Furulid 1bor gods-
åigaren Br-eiden och hans 7-åriga dot-
ter lBarbro. ÅStrax efter [barnets fö-
delse såg sig qBreiden föranläten att
låta skilja sig från sin hustru.

Detektivehefen Häger får signale-

" ment 1på en internationell förbryter-

ska, kallad "Grevinnan Montigno",
odh börjar energiskt efterspanin-
garna. Det visar sig att denna efter-
lyst-a "grevinna" icke är någon an-
nan 1"an Breidens f. d. hustru. lDå
Breiden "hemkommer väntar honom
en. tämligen oangenäm överraskning:
hans frånskilda hustru Helene, som
nppsökt Breidens hem undan efter-
s Janingarna. .
Jbll-Iélenes medhjälpare .Fran-s har ta-
git plats som lbetjänt på ett närbelä-
Iget gods, som lbebos .av grevinnan
Flemming. Hon oeh Frans, "betjän-
ten", ha planlagt ett inlbrott hos
Flemmings, och sedan Frans blandat
ett sömnpulver i grevinnans afton-
dryek, .blir -det honom lätt att på
natten utföra dådet.

Då Breiden "på morgonen i tidnin-
gen läser om inbrottsstölden miss-
tänker han genast Helene, som dock
bedyrar sin oskuld, men av fruktan
lämnar hon i tysthet hans hem. I
trädgården möter henne den lilla
Barbro, och vid åsynen av barnet
npprinner en elak hämndplan i hen-
nes hjärna. Hon giver Barbro ett av
de stulna diamantsmyekena, .sagan-
de; "När du och Eva fara till tant
Flemming i kväll, skall du lämna det-
ta smycke till Eva och säga henne
att det är från pappa". På så vis
hoppas hon, att Breiden skall bli
misstänkt för stölden och guvernan-
ten svårt komprometterad.

Under tiden sitter Breiden ensam
hemma, omedveten om händelsernas:
gång. h Nu har han fattat sitt be-
slut, oeh i det brev han skriver till
Häger omtalar han sitt livs historia.
[Bladen i denna historia npprullas

 

I på duken, en efter en. Hans åhörare

lyssna med djupt deltagande.

"Hon har lbringat mig många sor-
ger", slutar han sin berättelse, "men
likväl lämnat mig en. härlig gåva,
min. lilla Barbro 7 i.

l kärleken till. Eva finner Breiden
slutligen den lycka, Isomfhans förra
äktenskap ej förmådde skänka lho-
nom. -

Barn äga. ej tillträde.

Q, 7.9 939 vw? gb? 993 90.9 99W 999 39"? WE i, 0., ruifög (bi-fng 90.9 99! v f.,

 

Luleå 1916. Tryckeri-Ae. Nan-skenet

Q) fe, feg f., to, Öga ff., 919 f., eg, f., fää Ö., f., fog 901 fe? ?..fe1?ai 9.? få, fe, f.,f.10.1 fav-1,.1Qog Q., foavgg Qå?.9991 ?eg gaf9.,f.sf,1faqf.,f.,f&f.i få? Was? egg f få, tg? 0,, 2,, få, 9.9 9.1 få, te? 704. fe, 799 få? fo, 999 få, 993 0.9 f., 7.9 f., f.,  egg 0,5? ååg 96199 ?Qå gg? 99? 501 få

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain