#1422: Maxim

Weäeloeäsioeäåo00090on690190ske-49.16.96aner elias-a

få

  

WWW-sååå;

x91-

   
 

1
" .af

A
-Å- f.

 

n

Förevisningar: Vardagar kl. halv 1-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
r Varje förevisning cirka 11]2 timme.

eeae see saa se: sia se; så 04 säs-40; 0:0; 0; du: 04194 5.0 så: 0019: så :Oas-a så zoo she-o se: saa eQ; se: saa så; :Pa så; så 0: så Ga 045.; 0; 5.: Gas-404645010; så 00 5.0 00640: 04 5.; ...a 0; of: 04 1.00 så så sia Oas-049: se; .Po saa sea se; saa see 400 soe 090 0.4

Biljettpriser:
088.!

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
Kupongböeker å 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången. -

 

W

Program

Fredag-Htördag den 4-5 Februari

OQO OQO

- Billy Reeves som polis

för en dag

Kolossalt roligt lustspel i en akt.

lars-serien

FILMSROMAN I FEMTON STORA EPISOIJER..y

Andra och tredje episoderna utgörande en fortsättning på Alan Laws
underbara äventyr.

ANDRA EPISODEN.

GENOM STRÖMVIRVLARNA

Första avdelningen.

Alan har på en resa. i Canada bli-
vit utsatt för Trines hämnd. Mitt
inne i skogen .har han sett döds-
tecknet, hjärter trea, och varit nåra
att omkomma vid en skogseld, för-
orsakad av Judith. Han har lyckats
rädda. sig och då han vaknar till
medvetande finner han på sitt bröst
en röd ros, ett tecken på att Rose
Trines kärlek vakar över honom. I
själva värket  det Juditlh, som har
givit hlonom den av tacksamhet för
att han har räddat hennes liv. Alan
är alldeles nthungrad och släp-ar sig
endast med möda fram till Judiths
tältlåger, Idar hlon rörd av hans med-
tagna tillstånd, förbarinar sig över
honom och genom sin vfård räddar
hans liv-

Elmellertid har Alan-s närmaste
affärsvånner förundrat sig över att
på lång tid inga underrättelser in-
gått från ihonom. De ha fått reda
plå Trines komplett, men också att
Rose ålskar Alan, och de sätta sig
därför i förbindelse med den unga

flickan. Rose blir underrättad om
faderns hemska plan och att Judith
år hans vlärktyg och hon beslutar
att rädda Alan. Hon överreser dlår-
för trots faderns protester.

Andra avdelningen-

Rose lyckas taga reda på var Alan
iir dold och att Judith för tillfället
är borta. Hon skyndar till sin :å-ls-
kade och övertalar honom att fly.
De hinna knappast träffas förrän
Judith år tillbaka. Alan och Rose
skynda sig ned i en kanot oclh dri-
va ned för en strid flod, som bildar
många odh livsfarliga forsar. Ju-
dith har nplptåckt de flyende och
förföljer dem.. I en av forsarna kant-
rar Roses och Alans båt och de kun-
na endast med svårighet råd-da .sig
upp  stranden. Judith, vars lbåt
ligger på andra sidan, har redan he-
slutat döda dem, ej minst av svart-
sjuka mot systern, som Alan älskar.
men. hon kan ej, ldå det kommer till
avgörande, förmå sig att döda den
man hon älskar-

TREtDJ E EPISODEN.

SKEPPSBRANDEN

Första avdelningen.

Efter många äventyr lyckas Rose
och Alan taga sig frafm till Kineo
och deras första tanke är att genast
resa vidare till Newyork. Judith år
dem emellertid all-tjläxmt på spåren
och hon medföljer samma tåg som
de tagit för att färdas till .Nevvyork
Som alla sov-vagnarna Iåro upptagna
för ett par dagar, beslutar Alan att
stanna. i Portland, återigen upp-
skråmd, emedan han på tåget fått
det mystiska budskapet, hjärter trea.

Andra avdelningen-

Alldeles utmattad efter den långa
resans strapatser somnar Rose in plå
ett hotell i Portland, medan Alan
försöker att anskaffa ett fartyg, som
kan föra den] vidare. Han vill nätm-
ligen ej dröja, då han ser att hämn-
den följer honom. i spåren. Han lyc-
kas också flå hyra. en liten yångjakt
och återvänder till hotellet- Under

hans frånvaro har .Judith konnnit
dit och lbegagnat tiden för att be-
döva sin syster och taga hennes klå-
der. Då Alan koinmerför att häm-
ta. Rose, år det Judith som följer
med i systerns ställe och Alan blir
lbedragen av systrarnas likhet.
Han tror att det år Rose han har
med sig ipå resan. Snart skall han
emellertid upptäcka sitt misstag.
Judith har nttänkt en illistig plan
att spränga fartyget i luften, men.
dessförinnan rzådda sig själv ombord
på ett segelfartylg, som på hennes
order ligger redo att mottaga henne.
Bedrägeriet lyckas, hon upptages
ombord på segelfartyget odh Alan
och ångjaktens ägare kunna endast
genom att hoppa i havet rädda si-
na liv.

Med stora ansträngningar taga de
sig fram till en nårbelågen ö, som
synes dem obebodd, och se med för-
tvivlan sitt fartyg brinna upp-

Barn äga ej tillträde.

1.1 0.1 Q.Q 0.1 9,1 O.Q Q.Q foå 0.5 Og? få, fo, 9.1 90, 7.1 0.1 Q., 9.1 901 0,1 0.1

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norr-skenet

Q) 0.10.10.1310.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 råa0.10.10.10dl0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.e0.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.e0.e 0310.10.104059 0.10.10.10.10.10.10.e 0.1eae age 0311 0.1 09 0.10.10.1

O

o

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain