#1418: Maxim

194006460400såGas-osäéaéasäshéo soon-049000 :Po såsen! era one else orange oss

s..

efaåuouaaoaaoaaoea sin-osäoiuäsäoeo Gao-4040004040:

 

 

 

Telefon: Maxim 193.

Bostaden 193.

WW

Program

Nyårsdagen samt Tisdagen den 2 Jan.A

000000

Sjön

Tåkern och dess fåglar.

"lllll Illllll

 

Skådespel i 3 akter,

FÖRSTA AKTEN:

Den gamle bamon Gerloff .friar förgä-
ves till jägimästare Örnskölds dotter Tho-
ra. Hon .ger honom korgen, men Äbano-
nen .synes icke tappa modet utan lfriar
på nytt, fmen med samma resultat.

Thioras far är mycket förloittnad över
det upprepade avslag hans :dotter ger
len friare, .som han sätter mycket värde
på, och då det upptäckes att Trhora äl-
skar den unge förvaltaren Bing-er, be-
slutar han att sända henne till hennes
tant i P-anls för att hennes kämleksgriller
skola försvinna. .Birger lollir avskedad
1från sin plats.

Före sin avresa lyckas Thona smyga
till sin älskade följande biljett:

"Älskade iBirg-erl

Jag :måste nu resa till min tant i Pa-
uls l- som straff :för att jag lok-e vill iav-
stå från dig. Var nu inteleds-en; vi iskloh
la flitigt fbrevvämla - och snart ses vi
igen, hoppas

Din egen Thore.

P. S. Mln adress i Paris är: Rue
Cambacéres lN :o 112".

Då. Bimgler lbilev uppsagd Wfrån :sin plats
fatta-de han det beslutet vatt resa till A.å
m-eriika och där med Thona :grunda :ett
nytt hem.

Hon telegraferade till Thore: "Allt
klart, väntar dig i Hamburg. Amerlrkia"
båten gär den 16 lol. 2. Initet .får hindra
Wdlg. Birger."

T-hora lyckades undgå. sin units-stänk-
samma tants vaksamhelt och fly till
Hamburg där hon väntades [av Birger.

.Före avresan sände Tlhorla sina förnr
åldrar :följande fbiljc-tt:

"Kära föräldrar!

Jag kunde lintet annat - jag har rest

till Amerika med Birger. Förlåt
Er tillgivne dotter Thora."

Föräldrarna. ångrade nu sin hårdhet
mot sitt enda barn och skull-e gärna ve-
lat ha henne lios sig -- men havet skilj-
de dem åt. Från N ewyork reste Thore
och Birger inåt Västern :där de köpte en
farm.

ANDRA AKTEN:

Fem år ha Vgåltt. Thora och Birger le-
va lyckliga på sin egendom, ysom de med
flit och .arbete upparbetaat. .De ha en som,
lille Knut, som är deras stolthet och ö-
gonsten.

Men en dag bryter olyckan in över den
lycldigla familj-en. Bling-er .störtar med
sin häst under len ridtur och dör.

Thoras förtvivlan är gränslös och hon
vill ej längre .stanna på den plats, där
hennes lycloa krossats.

Hon skriver till sina föräldrar:

.. och vågar jag därför efter denna
olycka återvända till Er, kära föräldrar,
i hopp att i :skola förlåta mlg och .skänh
ka mlg- och min lille [Knut ett nytt them
i stället för det vi mis at". I

Efter att ha sålt tarmen beger :slg-
Thioira på väg hemåt.

I Men olyckan .synes icke ha tröttnat att
för-följal den olyckliiga kvinnan.

Ångaren stöter på en imilna och sjim-1
ker. Thora Ilollr skild :från sitt barn.

iHion själv blir upptagen iav ett fiske-
iiartyg, men hon tror att hennes barn
1clrunlknat. Men :lille 4Knuff; lever. Han
har klängrt sig fas-t vid en metres, som
.simmande fört honom till ett annat tar-
tyg. i .

TREDJE AKTEN:

Knut är nu 17 iår och klänner 1slg 
lust och fallenhet :för lantbruk. Hlan .svag
rar på "en :annons :och blir antagen y:som
lantbrukselev - -hos Thoras föräldrar.

Vifd .åsynien av ynlgilinlgfen erfar Thorå
en egemlolrlllgI känsla. "Märkvärdlgitm
säger hon, "jag tycker mig känna ligen
denna, rbllck och dessa Ianletsdragf".

Mlnnet av .Birger och lille Knut samt
de lyckliga .åren sti-gia upp för hennes
ysyn. Hon tar fram ett fotografi lav" sin
avlidne make och betraktar ånyo den
unge lantbrrulosieleven. Hans ianlertsdralgl
påminna alldeles om Birger focli ymin lilla
Knut, tänkte hon. Hon känner sig mer
och mer övertygad. Skulle ett under.1

77

l värk. ha skett. ISkulle havet ha givit till..

fbaka vad det en gäng tog?

För att få visshe-t sänder Lhon en dag
efter ynglimglen och frågar lionolm om
lhans föregående.

"Jag var med vid ånganen- Uranlas
undergång", svarar han, och Älolev räddad
av en sjöman.. Jag har blott ett svagt
minne av :min mor, som drunknade vid
olyckan.

Thora förstår nu att hennes barn .står
livs levande .fnamför henne, och julbllam
de sluter hon sin son i sina larmar.

 

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

 

Inna 19,16. Tecken-VAB. non-skenet

SH Slll.

i:

f,-
.e
9
år
p
b
P
b
p
b
P
år
å:
å
r
U
r
å
g
.-

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain