#1414: Maxim

ä

 etisst eåee.

A

sser etta sås sås sås säs sås säs sås see sås sås egeeåe sässäe sås sås säte sås säteri-re

5.15.
es:-

rs
gi

eåeettssäeeåesåssåseåseåesåeege eäeeåeeöseäesäeeäseäss

ses

eeåeeäseåesä sets egg aeågsågsågsåäså

Qsösegeeweeåeeä

satsade eöeeöeeåiee

efteer sås etta säs-säte eåeeåeeäs eåeeåteeöe

 

 

.9 .

 

 

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 1112 timme.

Biljettpriser: i Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:elra plats 35 öre.

038.! v

Kupongböoker a 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:elra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

s

 

Åtirograrn

1

Måndag-Tisdag den l---2 November

000009

 

Härlig naturbilwd.

Qisiorien om .Pills vovve

Ett lyckat och skrattreitande skämt.

 

Ett gripande blad ur de mänskliga lidielser-nas historia.
Ett fängslande skådespd i en .aktnrv THF. VITAGRAPH Cao.
Ypperlig regi ooh mästerligt spel.

Herul-lingen passeinr 1i Nordame-

rika. Den av alla riktade tidnings-
ehefen har en sen, Frank, vilken
blivit spelare, dtirtlilll förledd av en
"vän" Bill Handl. i f .
Tiidningsohefen sijåilrv har i sin tid-
ning skrivit en ljungzande. artikel
mot en viss ökiind speliliflla, vars
ägare just  :Bill Rane-h. Denne
beslutar hämnas och för långlig tåild
fralmåt stoppa till munnen pa honom.
Därför förledes den unge Frank

   

I S lll . ll

under rnsets inflytande att skriva
under en skhihlförbinldelslef. Seder-
mera. vid klart förstånd kommer
han underfund med. bedrägeriet.
Ooh innan sknldförbindelsen för-
faller är denna till fullo betald.
Franks syster, som erhållitbroderns
förtroende, har 1uppoffrat leiner små
dyrbarheter för .att därmed betala
spelsklulden. Hon gjorde det för

att rädda hans ära.

ll ll

I nträssant värkl i gh etsbi lol.

(i,NORRl-l-lNDSROSEN")

HENNY PURTEN

 

En sommarsaga i 3 akter.

i huvudrollen.

Sammanfattning av innehållet:

Den melina.1 Helge, bosatt hos sin
gamle farfar i Mölle, är i hemlighet
förlovad med Gerhard, en ung sjö-
offieer, som hen älskar av allt sitt
hjärta.

Efter hemkonnsten till Mölle 
Helga bekantskap med lotslö-jltnant
Rolf, en rapp och kläiok karl, som
genast blir intagen i den förtjusan-
de flickan. Helga däremot besvarar
ej hans kärlek ooh avvisar varje hans
försök till närmande. i

En dag -elnfolllar Helga till sin
stora glädje ett brev från Gerhard,
meddelande att han lie-finner  på,
en läng-re segeltur och snart sknll
göra elirandlujlgg i Mölle. Just då.
han nalkas målet utbryter- en våld-
saml storm, o-clh Helga såväl som alla
människor på platsen få bevittna de
ombo-rdvarandes kamp för sina1 liv
i vågorna. lfietslöjtnant Rolf gör
nu Helga förslaget att försöka räd-
da1 de skeppsbrwtna., men endast på
delt; uttryckliga Villkoret, att hon
lovar lbl-i hans hustru. Rolf beger

sig genast åstad och lyckas även
rädda. Gerhard och de övriga. Se-
dan Gerhard tillfrisknat och får er-
fara sin alskades avtvingade löfte
att "bli hans råiddaresy maka, bli. de
båda u-tom sig av förtvivlan och be-
sluta sig att fly. Men Rolf får kän-
nedom om vadsom  i görningen.
Dä Helga och Gerhard äntligen
kommith ombord på den av dem för-

hyrda inotoirbåtfen, upptäcka de till -

sin fasa, att maskinisten är ingen
mindre än - Rolf. En förtvivlad
brottningskanip uppstår ooh då Rolf
 lyckas öv-ermanna de båda för sil-
na liv kämpande älskande, fattar
han det beslutet, att de alla tre sko-
laidö tillsammans. För full fart styr
han därpå: motorbåt-en mört klipp-
stranden M - - -

Etlter skeppsbrottet visar det sig,
att försynen varit skonsam mot de

-iilskarule, som båda som av ett un-

der råiddalt-s, under det att den för-

snrådde friaren-hämnar-en fann sin

död i vågorna.

,Barn äga ej tillträde.

 

Luleå 1915.

Trvokeri Al-B. Norillienet.

Q) 090.1quouweårwrgwwwess ewa ego eos ego res eoseewas res 091er eos :svårare-wave fee-9ser :goes sas eawgs age ses egwae ego ego få egg fås så; egt en, se

.egsegsegseås ewa egeegs eéseawoseägåwgs oss eaeeewaweeråcw 0.109!

ösehnleitasgeewesmts sötaste she age tassen sånna; sPJLWJCÖ

s f., 2,9 fe, 951 9.1 få, Gbg fe, 06? Feq 909 991 tag WQQ äga 791 eo, QQQ 7017.? var? 059 få? Fä? få? ?aä 599? 933 QQ, ?.,

på

om

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain