#1408: Maxim

000000000000000000000000000000000:

0
0
0

    

day-www

 

 

 

IProgram

Måndag-Tisdag den 6-4 Mars

000000

UR 9QN HSSHRNHS" LIV

Bilder från Stockholms svinavelsstation vid Berghamra.

Aliiilll Elli!!! EII "illlllliil"

AMERIKANSKT IDR-AMA I TVÅ AKTER.
Officin: Vitagraph.

Mästertjuven

DRAMA I TRE AKTER.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Det existerar många besynnerliga
figurer i det. modåirna samhället.
Till denna typ hör-.Wilson Ingen
o anar, att man i den elegante världs-
mannen skådar den av polisen efter-
: lyste mästertjuven.
Han är bekant med en familj i
Gordon, och det gäller att fit-tag
i ingenjör Gordons ritning till en
epokgörande uppfinning. En kväll
O bryter Wilson sig in i villan och be-
mäktigar sig ritningarna. Då, han
x änder sig om står den kvinna fram-
för honom som han älskar. IHan er-
far i detta ögonblick hela uselheten
0 och disharmonien av det förgångna
och det närvarande i sitt liv, samt

3 kastar av masken och framstöter:
"Det är jag, Wilson, mästertjuven.
Fly med mig, och jag skall sluta
med mitt usla hantverk". - Hon
sjunker ned avsviinmad. Tjuven
skyn dar ut. - Återkommen till sans
gör Therese en annan ännu obehag-
ligare upptäckt: ritningarna voro
försvunna..

Beslutsamt skriver hon till Wilson
ett brev, däri hon lovar övergiva sin
man och tillhöra honom, om han
blott genast vill överlämna de stul-
na papperen. Kärleken segrar hos
tjuven. Han skickar tillbaka ritnin-
garna, och Therese håller sitt ord.
Men hans kärlek förmår icke göra
henne lycklig. Hon lider av det ona-

2 turliga och vrångartade, som av om-
ständigheternas makt tvingats på
o henne, och även av att vara skild
från sitt barn, sin lilla Maggie. -
Flickan, som längtar efter sin mor, V
tynar av och insjuknar allvarligt.
Läkaren. står maktlös, hans enda råd
är att låta hämta modern. Hon är
enligt hans åsikt den enda, som för-
mår rädda barnet. För sin älskade
flickas skull nedtystar Gordon stolt-
hetens röst, besöker Therese och tar
henne med sig till barnets sjukbädd.
-- Wilson har åsett avfärden i bil
o och följer efter, fast besluten att
hämnas. Redan står han med han-
den på dörren till det rum, där lä-
karen, Gordon och Therese äro för-
samlade kring barnets sjukbädd. -
Han lyssnar och förstår nu samman-
hanget. Han häjdar sig. - I samma
ögonblick inträder Gordon. Han
och tjuven stå ansikte mot ansikte.
Kärleken till Therese har övat ett
gott inflytande på. NVilson. Hans
bättre känslor segra. Han omtalar
sitt brott och orsaken varför The--
rese övergav sin man och sitt barn.
Gordon är en man, som uppskat-
tar storhet i karaktären, även då
den hör hemma hos en tjuv. De
båda männen mötas i ett fast hand-
slag.

"Mästertjuven" går ensam bort,
lämnande Therese, hennes man och
deras flicka åter förenade, denna
i gång för livet.

 

 

Barn äga. ej tillträde.

:000000000

00000000000000000000000000000000

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet-

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain