#1406: Maxim

00000000;Guinea6.000040404sou-JG:000:sås-ooUJsOuUuUaåaéosåéo Gas-MGas-oåaéoéasäs-MooUuUnOJG-MQGJså Gas-esäehoäsäéuäoheCastOosUJsOuUuUuOuPa :Oas-:0000000004040004s.u.u.n.os.n.ac A .

f.1f....,féå,f.,f.,f.1f.ff.,,å.f.,,.,f..f..f.1t..f.,fo,f.,f..

i
A n
f .

  

y1yvmi taxin-N"-

vä

 

 

Förevisn-ingar: Vardagar kl. halv 1-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje förevlsning eirka 11]2 timme.

Biljettprlser: Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

OBSJ

m

Kupongböoker å 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:drawplats
3 kr.I loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

I Program

Onsdag-Torsdag den 27-28 Oktober

000m

är kriget rasar

Engelsk journal n:o 16.

 

NES

Sensationsskädespel i 5 akter, utg ånget från den världsberömda fir-
man VITAGRAPH, Newyork.

Sammanfattning av innehållet.

Monlsdfur Bedgradljn när lmiinlerald.
Hans hwst-rfu, .fFåJfaänlgr och grym., va-
gnalr, trots hans och dottern Agznlels,
böner, ant :inbibvenai den .storm blad,
som hon ämnar gliiva.

Agnes ädslklar den unge :doktor
Bnelnt, specialist 131511 sfi-nnlelsejnkdloe
mlar, och hon är ämnen ähslkald an
honom. Bsårdral  lgri-fåto sig gle-
n-asslt, men maxdlame B-elllgnz-tdiirny tar
songen .efter :slim afvlllrdnxel men ltlidd
fötts-vändning ialtt föirmlå Bnenrt ant
hämma ont-en på; ett år. Om vild
utgången aw denna. tifd de ibfåidla; all-
ekwa. Vananldna. ftontifiananydle, sxklalllll hon
icke .gröna någnal invändningar .mot
(Lenas gifter-mad. 1Doktonn nelsler.

Tlilden 1gån, oloh ladlla Agnes, bnelv
Eöirbli olbvezsvvfanasde. Hennes moder
fdnnler det fönöldlmljukanlde, sargen"
horn, ett henne-s dotter ännu tanikler
på en man, eona gdöwmlt henne. Did
hon ser, ett Agnes il .sitt hjärta är
tnolgren, tager hon henne med sdg tilll
London. Hon gor där bekantskap
med en ausftnaddsdc nuillajonrar, Geotl,
fney Mansche. Det är den. .sltoua
Eönmogenlhleten, som mlaldnmle Bell-
g-rraldliln eftenstnänar. Mayrslhre bdiivr
betaigwen i- Agnes och helger hennes
hand. Ågnlels vägnar. Hennes mo-
der, som spdonlemr på henne, nasslaar
över hennes vägran. Hon gnåätelr
oloh blesavi-tr helnnte aätt tiänlkn, om ioke
på. sfivtt eget öde slå; åtminstone på;
moderns. Agnes tvekar. Hon
samtycker stultldlgen gnåtaindle tin
detta pänndngrgrif-termålll, men hen-
nes hj äntal är ralllttjäntt Brlenrt troget.
HIOIIII 1Boman att bdltvra. Manshxelsv hustru
tilll det yttre., att leva. under hans
tak och :sköta hans hnls, men ringen-
tinlg- vildane. Manshe aooeptenan glitt-
teymnådelt, ceremolmilen älg-er rum, och
de nygifta yawese på mlitljjonlärens
yalciht "Rhode" tillsammans med
mIaldlamfe Brellgnaldriln ooh några vän-
ner. Manshes klärllek 1nppeggwas arv
Agnes köilådä. Han began: henne.
Hon fortsätter attt wnwdrvtk-al honom.
Modlelrn fnulktaar, .att ont Algnlels mort-
stå-mr mannen längre, denne sdnadtlf
bryta den överenskommelse, ysno-nl
förut grjontsl, och [hon blönnalldxer Agl-
nles att gåvor vilkla, men förgäves.

Brutalla scener 1,1-tselas dalgången -

(nn-bond på jakten melllan de blått-a)
nygifta..

En nlfiton bdir jakten- pålkörld av
en pvafkenhålt. Det uppstår nanlllk,
Mrafrlshle, sånad :i huvud-elit, faller.
Agnes "vill bringa honom hjälhp. Man
råtdldlalr henne, men; ej honom. .Ved
madame Bemgnwdoiln beltnäffalr, lsvå. .har
hennes fönsth åtgärd vlardt lavtt skyn-
da siig 1mer i Marshes 14hytt flöår att
stjläda; pengar. Dönrren han sdafgliltl i
Läs bla-lkoml henne, och under det hon
sösker bryta upp bly-nån, .stiger mitt-
11let, och hon fblIzim dränkt i hytten.
Agnes har tillsammans med nlåjgna
andra lyokalts rädda .segt i en räldd-
nfingswbåzt. En atllantenånglane upp--
tänker dem och för dem tilll Newi
yonk. i

Agnes Tällllflnis-knar, men: hennes
hjälrnla har fått) en chock. En larv
hennes vänner ber ds :r Brent, som
under tiden bllfwilt en efv de måst
framstående .specliailizstennxa påx sån;-
nlelsjudtdomayr, att unldensölkla. Aglnlelsa.

Dlå Brent infinner sig hos henne
l1l1f1föfrtnor jhbnl sig helåt  honom,
och 1add-t [diem -elmfeltl-an blllir 11111 plå. en
gång uppdnlianalt.

Fem år senare.

Brent har gif-t sig med Agnes,
ooh de ha fått 1ett lliftaelt iblacrn. En
sjuli kommer att konlsnllltena dok-
tonn. Han han" förllornt fsiiltt mlinne.
th hans ålsgnn darrar Agnes, ty hon
ignelnkannelr Mansihej, sin förre make;
den-ne åter har glömt radilt föregå-
enldte, och hon är för honom endlaelt
en okänd. Han. berättar hellla sliztt
fönelglåuenldle liv.

Men Aignes, som ser sliml tycke ho.-

tad, orm Menshle skulle låterfå. main- i

net, än- nläira. vwnvett av sinnesnönelhsre
och då. hon slutligen får veta: ajtlt
operationen utfalllldt väl, o-olh lastt mliin-
net börjat återvände, fattar hon det
förtvnvhalde besdutet att flyj innan
Bnent upptäckt Iallllt.

Julen då hon  ybvenerdlct att llälmm
huset koannueanent in, och mevdlde-
har henne, att den sjuke halstiglt
aivliolilt Uiort efter openaltionenl. För-
synen hade inomrmaist hjälpande. emel-
lian ooh rålddlat lyckan ån Agnes-1.

Barn äga ej tillträde.

 

Luleå 1915. Trvokeri A.-B. Norr-skenet.

Gas-osäéuiuhow

,

0.1000.1000.100:påstår-vågwårg 0.105!0.190,1000.10,100f.1c.w.w.w.w.w.w.w,s 0.104rgwgwargwaf."

Q0.190,1000.10.10,9vågmwåqwggwåqswöo:0000.1gigs090.10009151rårårprårågwåqar.w.w.w.1

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain