#1402: Maxim

Quiet-Jsåéoéuäsoo:Pas-oGPMOJwoman-4000000000?er(9

 

 

 

Förevisningair: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar yikl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettprlser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
088.! Ku-pongböcker ä 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:eira plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

I

g:09061051:900115100100115109eaeeawoercvrårgvcgwoetone,teateaåe,se,sewe,sonoueneueaseåteaseäoase, 0,10,10,!0.10,1få0,1310010009000;rår-909951091 eeeegecaeeåfdfåföffåvåQ9å9f010910090010090g1091 Vewewewersewer99160901

I IProgram

Söndag den 17 Oktober

000000

H. SV. BillillltilElIlS VEEllleVU IIIU 2I

 

tål 4 

Londons undervärld.

BILDER FRÅN VÅR-LDSSTADENS SWKUGGSIDOR l FYRA AVD.

Avdelningar:

1. iSvindlaren, ilsapitlen lBlläand,
ger sin "bookmaker"

vadhållningsförmedlare - en
vink om att han funnit ett nytt
offer.

-2. Frank Lindley, en lförmögen
ung London-student, hyser
stor vänskap för Bland, vil-
k-e-ns ratta karaktär han ännu
ej känner. i

3. Bermondsey Bill tränar till
den stora boxning-skampen.

4. -Bland instruerar tränaren Nob-
by, -huruledes de skola kunna
förtjäna mycket pängar på
boxnin gskampen.

5. Kapten1 Bland mutar Bermond-
sey att låta sig besegras.

6. Polisen gör razzia i spelhuset.

7. Den allestädesnärvarande tid-
ningsilotografen "knäpper av, ,
Vhela .det lysande sällskapet.

8., Sir James Lindley får i en
illustrerad v-eckotidning se sin
sons porträtt bland de på. spel-
huset arresterade.

9. Sir James tar sin son i upp-
twktelse, men- ger honom en
check att betala spelskulderna
m-ed.

10. Sir James får meddelande om
att hans bankkonto blivit lan-
sat medels falska checkar, och
att misstankarna äro riktade
emot hans son.

11. "Lämna .genast [detta lins!
- En förfalskare och tjuv ar
icke längre min son".

12. Frank återvänder till sin bo-
stad och söker energiskt efter
den försvunna checkboken för
att bevisa sin oskuld.

"14. .Frank räddar sin officers liv.

15. Frank får erkännande för vi-
sad tapp-erhet och befordras
till officer.

16. Delilah köper den ödesdigra
checkbofken av LNolbby.

17. Kapten .Bland håller emot Sol-
blomman, som skall deltaga i
det stora loppet. om 20,000
pund-priset.

18. Ett fräckt försök att muta en
av Normans stalldränfgar mö-
tes av det svar det förtjänar.I

19. Den stora dagen är inne.

20. 600 meter från målet skjuter
ySolblomman som en pil förbi
de andra och segrar överlägset.

v

age få 661 fe? 90 0.? få få 0.1 få! 001009003f09 0.100 0.9 få få 50450; gäaupweug sakliga-å .pastasås-019.0 04on .än egot-:00 00009400 s... db saa ere era ess eaeeåe så; eQnUQO

å

 

Barn äga ej tillträde.

0 Gee-uaasoaéuä såna: 9419:04 LO: saa :Pa se; 0.99 Ga 0; 04 se: så sea se: ego saa eg

rea0.00.110,1:0000.10.9:90954-.310910.90.1091099000930.100.100

 

Luleå 1915. Trvekeri A.-B. Non-skenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain