#1398: Maxim

å

de ana ene age etta ade etta ene age etta ena eäaeåe eåa agge etteaåteeäe efieaåa age eåaega råa etta era eäaege age eåaeåe age eåeeäa era egnade eåeeåa agenda age egnade etta-ge age age egeeaaeäa eåeewe egeeåfaeåa nde ade ewa eva åa and egaega apa age age eäeeäe ettaeåa ene eine etta etta elda eöeaga egee

kan,

 :l-

"Ir
i

 

 

anette arenan eva egnade ena age ewa ana så; eäeaaseeegsåewe ene egoeeeå

 

 

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 ei. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Biljettpriser:

Genom Ungern

min Pill nlnlieslällel i lin Pill

Ett synnerligt glatt och lustigt filmsskäimt.

Uniformens makt

Luistsipe-l av Vitagraph med Iltjoeka Bunny" och Flora Fineh i huvud-

 

Varje förevisning cirka 1112 timme.

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.)

Program

Söndag den 3 Oktober

090000

Komedi i 1 akt.

riol lerna.

Rogan  en h-eryktad vanldsfhusi-
vrärd, som giver polisen mycket att
tänka på. Den unge detektiven
Phil Jordan iir satt att passa honom.
Det enda veka ooh goda i Rogaine
karaktär ör hane kärlek till dottern
Mary, som sänts nplp till Tennes-
hergen, för att där växa upp i iofviiss-
het om det levnadssätt fadern för.
Phil Jordan skall hava semester
och tillbringar desea just pia Tennes-
bergen.

En dag: då. han flaokar omkring;
ute bland bergen, går han vilse och
råkar in i ett sällskap med krypi-
skyttar, som taga honom för en
spion. Mary kommer i detsamma.
förbi ooh räddar Phils liv. De två
förälskat sig" senare i varandra och
Phil, som iolke vet att Mary  dot-
ter till Rogan, friar till henne.

Under tiden har emellertid Rogan
åter varit framme, ooh denna gang
är han anklagad för mord. Efter
mordet flyr han till Tennesibergen
till sin dotter för att dölja 1sig där.
Phil har emellertid efter mordet hli-
vit hemkallad, men reser ännu en
gång upp till bergen för .att taga
avsked av Mary, oieh finner då Ro-
2gran, som han genast arresiterar.
Rogan .her honom i-oke" omtala nå-
got av det skedda för Mary, vilket
Phil lovar, och då Mary kommer
hem, finner hon fadern och Phil
som till synes de basta vänner i
världen. Rogan omtalar för Mary
att han skall följa med Pliil till sta-
den, men .att han snart slkahl komma
igen. Under vägen bliva de över-

fallna av növare, och Phil sårad av i

en kula. Det lyckas Rogan att dri-
vla rövarna påi flykten. Han vill f-å
bara Phily tillbaka till deras hydda.
men såras i .samma ögonblick själv
av en kula. Mary vfåindlar dem nada
med största omsorg". Phils: slår vi--
sar sigi icke vara av farlig beskaf-
fenhet, men Rogan dör av sina sår,
efter att först av Phil tagit det löf-
tet att denne aldrig för Mary skulle
förråda något av hennes;1 faders då-
liga gärningar.

Barn äga tillträde.

 

Luleå 1915. Tryckeri A.-B. Nomkener.

Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:!dra plats 35 öre.
058.! Kupongböcker ä 10 st. bilietter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats

 

föda ich in vila rosen

ann dotter

at .
eweeaeeawaeeaaeowgweseewserawagera-1rqwgwawowgwewowev

?

rama? eåeeåa eaaeåeeae eéw,

f".-
I

(Ö fe, roa f., f., f., fog Qi. f., vagga? QQQ fe, 091 909 fe, 7.9 0.9 fe, to, 0.6 f., f., f., f., fe, fo, 909 fe, få? f., fe, f., få, 0,, f., .691 639 fo, 0.1?99 Waq få? ?g95e31 969 Wag 99? 999  99, få, f., Gawag 7.1 009 fo, lf., f., få få! 999 00? egg 99, 909 989 091 999 3åå ägg Q .gå

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain