#1392: Maxim

Wannas,.oMpMoMoweå wanted-.939463eaeeaaefeeoeere-.aeeuoe

årätte

noe see fe? få "e"9 fe? få feweq We"Q fefeao sea eg; zfeecaeeaéaeeasöo egeeäe efter ere

de.

Gfewewe" VetVevowewowowewe?QOWQWQQQWeWeWe? eaeeaeeaeeeeegaäeeåe ere eåeegeegeeöeånaeege ere ereeåo saneosäeeeeeoéeeee eeeeaeegeeåsaueneaea

 

 

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTÅSTE BIOGRAFTEATER.

V"illeleio-nen- Maxim 193. Bostaden 193. Vi

 

IPrognam

Lördag-Söndag den 14-15 Augusti

IWM 454,4

Engelsk Journal etelS.

Å:

Intressanta nyheter.

Mu aluminium i in namn

(VITTANGI SOCKEN l NORRBOTTENS LÄN.)
Ett intressant blad; ur den svenske folkbildningens historia.
Charmianta kinofotos avI vår egen fotograf.

Genom upprättandet av arbetss-tn-
gor inom skilda. socknar har Norr-
bottens län ävägobrakt en f-olkupp-
lys-ninglsmetod. av .stort socialt och
pedagogiskt värde da härigenom
förut i .bfildningshänseende. totalt
försummade barn av finsk härkomst
komma i åtnjutande av .såväl bokli g

som praktisk undervisning.

Var fotograf för oss upp till de

I tysta ödemarkerna i Vittangi. Ef-

ter att besett nagra typiska öde-
markshem i finnbygdlen .dit"arbets-
stugorna syfta att genom barnen

bära solsken, kunskaper och arbets-

glädje, följa vi .skyddsliug-arna i de-

 dagsarbete.

Bland .de napna scener som nu föl-
j a. må. framhållas:

Arlietsslugubarn intaga .sin mid-
dag, - Lämplig motion efter ma.-
ten. -e Hushålls-bestyr. - En titt
in till flickornas slöjdsaly.
rig liten väverska.) - Envar sin
egen skolnakare. -v "Damernas"
ski-ditåivlan, - När julgranen. hem-
niogas m. m., m. m.

En bildserie av betydande kulturellt intresse."

llllillll Sllil llllllå

Komedi i 2 akter.

Sammanfattning av innehållet.

Albert Ström är en fattig ung ar-
betare, som en dag .blir orättvist alv-
skedad från .sitt arbete .som montör
vid ett motoibätsvarv, av den an-
ledning, att han handgripligen till-
rättaviss-at sin förman, som varit
närgängen mot Alberts syster. Som
han är enda stödet för .sin gamla.
mor och syster, blir därför .sorgen
stor i det fattiga hemmet, då. han
kommer hem. med den ledsamnia un-
d errättel sen .

Han beger .sig nu Itill huvudsta-
den och lyckas. .omsider få plats som
chaufför hos en. förmögen direktör
ll] berlin g .
honom oturen. Den unga och vack-
ra dottern i huset, Margot, har ge-
nast fattat tycke för den sympati-
ske1 och i sitt fack mycket kunnige
chauffören .

Vid ett besök hos nägra vänner
på ett lantglolds gar dock Margot så.

v langt i oförsiktigllet, att hon. vlagar

sig ut Vpå en mänskenspromenad
med Albert. Att han ä. .sin sida :får
kär över öronen är självklart.
Margots far underrättas genom
ett anonymt brev från en av Mar-

got försmlådd friare om förhållan-y

det samt blir mycket uppbrakt över
saken och avskedar ögonblickligen
chauffören. Med tungt sinne beger
han sig äter hem för att meddela
detta nya slag, men mötes nu Äav
den glädjande underrättelsen, att

Men även här förföljer i

Svenskt original avöEdlvin Berndtson.

modern nyss fått ett. litet. arv på. två
tusen kronor. Härigenom blir nu
Albert satt i tilfälle att i lugn och
ro arbeta vidare på och full-t uten:-
perilmentera en ny och betydelsefull
uppfinning inom motorbrlanschen.

Efter någon tid har han äntligen

sin motor färdig, och efter några.
niotigheter har han även den turen
att finna en fabrikant, villig att eX-
ploatera uppfinningen. Den stora
(lagen för provkörningen med den
nya, fenomenala motorbåten är in-
ne, och en stor mängd åskådare ha
infu-nnit .sig att åse det över all för-
väntan lyckade prov-et. Albert 
dagens hjälte, men en ännu större
lycka. väntar honom. Bland åskå-
dnrna befinner sig aven Margot,
som nu äntligen återfinner Albert,
som hon  länge saknatj och efter
faderns död förgäves eftersökt.
Glatt viftar hon honom till, då.
plötsligt ett mångstämmigt förfä-
rans skri ljuden Bryggan har gi-
vit efter under tyngden av åskåda-

I reskarorna och Margot befinner sig

bland hundraden andra kämpande
för livet. Hjälp kommer till och
det förunnas Albert att rädda henne,
som han aldrig heller kunnat glöm-
ma. Hans lycka. blir nu fullbordad,

i då. Margot bekänner att hennes hjär-

ta län ge tillhört honom. Och efter
tvä dagar ha. den rika .arvtagerskan
och den fattige chauffören .svurit
varandra. evig tro. -

Barn äga tillträde.

eeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeÅ

71175i1,1"e"ttpris: 50) öre "(:sta pl., 35 öre 2:ara pi.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

(ÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 108TYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

Förevisningar
.lida  en ml

Måndagar-Fredagar
Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

kl. v6-10 e. m. Lördagar

9.1ceeeéerweeaecaeegeceeeaeegeraggar-91091rascaeeewowåegso-.wgs

 

Luleå 191öI Tryckeri  Non-skenet.

(En duk- I

O

rå 62:33  åäö 999 få? .

(Ö feg fo, få, fog få? 0019.? few få? 70190199, 799 9.1 1,99039999 939 9Q9 äng? QQQ QQW ?69 909 FG? 939 069 WQ? 099 999 993 få, få? få? f., f., fas feg feg 909 to, vag to, feg gg? 001 701 fe, 701 0.1 f., fa? 999 399 939 få? 909 v.90010.9 0,1 vag 091 åns vww 939 tg, 909 få? Weq f., WG? 039  "får

d

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain