#1389: Maxim

Qsäs-asUMOJsOMUO-OMOJ1905.0thLÖuUuOuQLQuOuQJGaEu-J

såénoasooåuonauoaLUM-ascnaasinomonea:Gas-400040460404040050:Gas-4019419490sinåéuäéuhéaGas-:0004:94QasäsäsoufaGasaasäasassgashsaawsoasouhshsä

G)sassesseaeaasgaseasessoasoa såsQasäewsOaseuQs000304

    

f -

x

yfåymxxm

99.

sååå?

 

 

ÖVRE NORRLANIJS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.
Teleioner: Maxim 193. Bostaden 193.

m

 

b IProgranfi

Lördag-Söndag den Å10--11 Juli

...OQO

Nusslers lmusiuumal n; 12

HällS lä ETS all

FILMSDRAMA l TRE AKTER.

 

INSPELAT AV FILMSWFABRIKEN

DANMARK.

Ett sensationsdrnma atv hög4 rang!!
En självuplpoflfrande son tar, för att
rädda sin faders ära, plåt sig -ett brott
som denne begått ooh nödgas därför
fly undan förflöljalnde soldater, som
ninsfaittn1 hon-om både till lands ooh
sjöss. Han lyckas först nndkommn,
vill emellertid ännu en gång återse

fädernehemmet oloh smyger sig tilll-
hakn trots den stora risk han utsät-
ter sig för. Han får nu bekräftelse
på att hans, fästmö1 sviker honom,
flyr undan och gömmer. sig i en

gammal kvarn. Härifrån lyckas han
fly med tillihjällp av en ungdomrsvän-I
inna, som hemligt älskar den ung-e

mannen och

som är nära att för

hinns skulil sätta lrivet till då kvar-
nen antändes av blixten och snart

står i lijiusan långa. Hjälten, som un-

der det häftiga ovädret rider und-on
för livet för att g-ätcka1 sina förföl-
jare, ser kvarnen brinnau ooh ilar till-
baka för att rädda väninnan, Vilket
också lfyokas hlofnom, men har till
följd att han infångns och kastas i
fängelse. Hans oskuld blir emeller-
tid klarlagd och allt slutar som det
bör sluta., med den skyldiges strl-.tfo
ooh den ofskylldiges belöning.

Dramat har många sensationella

scener, såsom den vilda1 mitten i åsk-
vädret, vidare när hjälten hissäs ned
från kvnirniglugjgen, repet fastnar

och han 1svävar lrängfe mellan himmel

ooh jord. Kvarnens antän-dning gen-

om. blixten o. s. v. Bilderna älro

skickligt utförda och det hela är yt-

terst spännande.

Barn äga tillträde.

Biljeftprlls 30 öre 7.-sfa plats, 35 öre 2-dra pl.

.A QQQQQOQQQQOQQQOONO000000060

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 108TYOKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

TILL OCH MED BÖRJAN AV AUGUSTI GIVES FÖREVISNINGAR
E N D AST LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR.

0909090909090909090909909090909090909090909

 

umeå 1915. TrvskerirAfB, Norrskener.

W f.. f., fä?WgW-w09 0,1 0.9 (01991 f., OO, få? 0.1 ffs f., f.. 901 få. f., f.. fm

O 09 0909 09090909090909090909 0909090909 09 0909 0909090909090909090909 09090909 09 0909090909090900900119PQWWQWWQWOWCQ 7619619

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain