#1387: Maxim

så

eäoeäeeaoseeeaasaa-sasse:9.90;GWereaosaesaashéaåashåoéo

Q

 =; 6 ä 69 Q ä Q ä Q Q Q 0 Q  
.a se: Qåå- åå åå v Q a 9 Q Kv
åå åå såå åå åå åå- åå Ja äggåå Öga; åwå å 5 ååqååäågå ågååeå ägg åaå ååå åäåwågå to) 590 Öga åläå ågå ÖGJCQÖ Ooåågå å gå Qvaåäåå ååå åäå ååååäå åäåå åååaålaå ååå åäå ååå ååå ååå 6.8 Ölååuåtnå ååå Qäå ååå ågå &äå ågå åäå ååå åäå ååå år gå ååå åaåå

är

V  är
I

år

   
    

 

 

 

 

Förevisning alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Lördagar kl. halv 7 till 11 e. m.

Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:!dra plats 35 öre.
083.! Kupongböeker å 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

:Program-

Måndag, Tiedag, Onsdag den 5, 6, 7 PJuli

000000

 

i v. in raleamrns vnuhurev

N:O 17.

åi

 

in

lmn ar men lur!!! er

  i     .,

Lyckestenen

 

 

KINÖFARS1 i TVÅ AKTER.

Sammanfattning av innehållet:

Herr Alf-red Holst har just gift
sig mot sin rika tants vilja. En
dag lnottager han fran henne en in-
bjudan att ensam, utan skin hustru,
besöka henne i och för ulppgörande
av ett större, för viset ändamål: ef-

tlerlstraviat lån.

Hr HloIlet reser och

får på tåget dela kupé med eny en-
sam dam, som gör allt för att fånga
honom i sina garn. Genom list lyc-
kas hon älven, oeh för Iatt und-vika
e-n blaunage får Holst hålla till godo
med att pest-era som damens man.
De anlända till, den lilla staden, där
tanten ar hole-att, 1etch taga in påW ett

hloitelll.

Emellertid hair den riktiga fru
Holst lsamtidigt ooh inkorgnitoI an-
lant till tantens sltad, i akt och Ine-
ning att sölka en ledig pliats soun klot-
kerska hos tanten, utan att röja sin
identitet, allt i förhoppning att sillnt-
ligen vinna den rika tantens hjärta
för sig. Allt detta lyckas också.
Dagen efter ankiolnrsten har Holst
gjort visit host sin tant, som utlovar
de önslkade pengarna - hon Väntar
just i dagarna en större Äsanningar från

sin förvaltare.

Vid det lie-sök, som

tanten darlpiål avlägger pia hotellet
möter hon den falvslka. fru Holst, Vil-
ken gör ett mycket fördelaktigt in-
tryck på henne, olch de båda bli gle-
nast de basta vänner.

En dag upptäcker den riktiga fru
Holst, nu anställd som tantens kol-
kerska, genom en tidningsnotis, att
hennes man "ärmte fru" tagit in påI
hotellet i isltadenf. Hon rustar genast
dit och finner ocksa sin man där,
varpåJ några förtvivlade scener föl-

Ja

lSedan den falska frun radldat de

allt mer tilltrasislade situation-erna.
genoun fönklaringen, att Holst vore
oskyldig till Varje felsteg, att han
räddat hennes liv på en järnvägere-
sa, att hon i gengäld lovat bli gud-
nior lat hans förstföldlde etc;J följer
alllnlan försoning mellan de stridan-

de parterna.

Barn äga tillträde.

Q vas 991 QQQ 969 QQQ ÖQQ åoä 003 egg väg 9345, 069 069 fgq f., 0., 0.1 f., 001 f., Q.,

 

Luleå lQlö. Trvckeri A.-B. Non-skenet.

å limit]

0.90

Q Q? Q, if 10 i i
Q Q o . . .9 0.9 fog fa, fäst-1961 001,01 f.,00,fogf.,f01 939009,9,roar..061,.1009001,.,fa,f.qf.10.ato,f.af.,f0 gg, to, f., 00? fo, ,.,,.1 70, f., v01 00, 909 0.9 091 to.. 0.1 f.. f., 0.sf.1f..f.1v.,,e.0.1fe,f.,fg1Feat-QQOQQQQQQQQQQQQQQQQ 999 Om? 999 ga? 939 Fe? 9643 pga

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain