#1386: Maxim

ff.

eåaegaeåaseaå

Osoaeaaeäeaeefä see eaeeåe saa så 049064 eeaeeeåe ånga se; samsas sense år saa eanae senila säs-seoeeaoepe swe sea 940900400 sonia sena: eQ: så; 49050 900: 604900 ånga 00 00 940; 00 190 00 song; sea .Po eos någe saa saa egeeruöo eaaeåa får age

O

suoåoseaeeaeeeeeeeee se; eaaeeaepugaeeo saa eCaseasOasQeeoosoosQJQ)

 

 

 

Förevisning alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Lördagar kl. halv 7 till 11 e. m.

B ilj ettpriser:
OBSJ

Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
Kupongböeker ä 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

Öl

l

IProgram

Lördag-Söndag den 5-4 Juli

000006

Messters journal nio 11.

En resa. över Atlanten

Förhäxad

Nästan en syvmq;

Enastående skämt i många avdelningarrw"

 

M

z

Filmsdramatisering ur hertigen av Reehstads liv, iscensatt av Ambre-
siefilm i Turin.

FÖRSTA AVDELNINGEN.

På. den enlslligä klippön S :t Hele-
nä beg-rundar den store Nälpolleon
sin skixftesrikä levnad och drömmer

välckrä drömnlär om sin sons främ-Å

tid. Efter (faderns fall här den. lille
Napoleon av sin moder, Marie Loui-
se av Österrike, förts tilll hennes
hemland och uppfostras pä slottet
Sto-hänIbrrunn, där män sörjer för ätt
prinsen skäll få. en så. österrikisk
uppfostran som möjligt. ..Men den
lille furstesonen, som i Österrike
kallas hertigen av Reichstädt, här

en .liten väninna Anne, dot-ter till en "

fränsyskä, och då. prinsen en däg fär
en väcker samling österrikiska tenn-
solldater att leka med, delgiver ho-
nom Anne sin uppfattning, ätt de
franska soldaterna äro mycket väck-
rare och stilfullare. Den lillle her-
tigen fattar evsmäk för sina., .leksa-
ker, och en kväll sedan alla. glätt till
sängs väcker han sin lilla väninna
ooh de bräda barnen förändra gen
nom skräpningar och ommållning de
österrikiska grenadierernä till frän-
skä. soldater, med vilk-ä Napoleons
son med förtjwsninlg leker. Furst
Metternioh håller emellertid ett välk-
somt öigä pä, Hörnlungen.H och hans
uppfostran; det ingår ej i hans plä-
ner, att hertigen av Reichstadt
främdeles sak-all bli en beundrare äv
Frankrike. Och han låter från ho-
vet ävläugsnew den lille Anne och hans
mor. Vid avskedet lämnar hertigen
sin lilla :lekkämrät som minne ett
par av de franska soldater med vilka
både så gärna lekt.

ANDRA AVDELNINGEN.
Fjorton år senare här den lille
Napoleonättlingen vuxit upp till en
späd och bräcklig yngling, som är

Y livligt intresserad äv en ung dansös,

men .som fölga bekymrar sig om. po
litiken, vilket bereder Däde hans
morfar, Frans den förste av Österri-
ke, och frust Metternioh stor till-
fredsställelse. Den unge hertigen
älv Reichstädt är en impfulsiv ooh .li-
dellseflull natur ooh deltäge-r gärna1 i
hovets fäster ooh glada. tillställnin-
gar. På en hovmäskeräd träffar
han en dam, som okänd ber att få
till honom överlämna en gräva. Han
finner, dä han senare öppnar den
okänd-äs lilla paket, att det innehål-
ler de små. franska. soldater, han

som blärn 1lämnäde till lilla. Anne

som minne. De kära. gamla leksa-
kenna- återkalla i minnet barndoms-
diälgärnia., nren också faderns krigi-
ska bedrifter. Han ser den store
Napoleon främlför fronten inspekte-
trä sine soldater 1och han .ser hur
hlan .hyllas av det entusiastiska
Frankrike. Sinnlesrörelsen blir för
häftig för häns av hungerot härjade
ibrälcklligä kropp och han får en häf-
tid ättäok, som betecknar början till
slutet. Och Örnungen, wars fäder
bleredide .sin storhet påX [och så. härd-
hänt handskade med miljontals frän-
 .soldäterfs .liv och blod, dör 21-
ånig med handen 1sin-erkände de endä
sellcläter :hän- fätt leka med, bärn-
domens leksaker, snnå fränlslkä. .soldä-
ter - av tenn.

Barn äga tillträde.

cos oss 0,9 res eos ras 0,1 oas 0.1 99 res ego för ess 9,100 9.1! 0.1 0.1 0.9 0.1

 

Luleå 1.9l5. Trvdkeri A.-B. Norrskenet.

9

O 0-1 f., 9.9 06, f., f., 0.1 eos f., fioife, få, 0.1 001 7., 9.1 009 vi, 0.9 fog egg feg 069 991 001 0.9 001 Qe, 091 fö, 9.9 f., 001 901 v., f., feg f.. f.,  r., fa? f.1f., ,., v., feg f., fa, fe, f., 0.9 f.. f., fa, QQQ 003 f., Q.Q to? 00? 9.1 0.1 0.9 Q., fe, to, f., 0.9 7.9 ?Q9 79, :0. f., få, 99Q993 flag 099 001 fo

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain